Уволнение – реагирайте бързо!

Уволнение – реагирайте бързо!

Ако работодателят Ви уволни, трябва да реагирате бързо.
Следната информация е предназначена да Ви помогне, за да можете да постъпите правилно в тази ситуация.

Уволнение – а сега накъде?

Имате право да се противопоставите срещу неоснователно или погрешно формулирано уволнение – включително и когато то е обявено устно. За целта трябва да подадете иск срещу уволнението в трудов съд. Имате само 3 седмици време от деня, в който сте получили съобщението за уволнение, за да сторите това!

Как бяхте уведомен за уволнението – писмено или устно?

По принцип устно известие за уволнение е невалидно! Продължавайте в присъствието на свидетели да предлагате своята работна сила! За писмено уволнение са предвидени определени формални изисквания. Предайте известието за уволнение на юрист за проверка и запазете плика с пощенския печат!

 

Внимание: Ако не се противопоставите на устно произнесеното уволнение и не подадете съдебен иск срещу него, то влиза в сила.

 

За какъв вид уволнение става дума - без предизвестие/по извънредни причини или уволнение с предизвестие/редовно уволнение?

Уволнение без предизвестие/по извънредни причини (fristlose/außerordentliche Kündigung) е възможно само при наличието на важнапричина за това. При уволнение с предизвестие/съобразено с трудовия и/или тарифен договор, (fristgerechte/ordentlicheKündigung) трябва да са спазени определени срокове (Kündigungsfristen): през изпитателния период този срок обикновено е 2 седмици, а след това – най-малко 4 седмици (Внимание: Има и изключения!). Сроковете за предизвестие при уволнение са уредени или в трудовия, или в тарифния договор (Tarifvertrag). Проверете на всяка цена Вашия трудов договор или валидния тарифен договор. Изяснете дали е спазен валидният във Вашия случай срок за предизвестие!

Уволнение по време на болест?

В Германия е възможно уволнение по време на болест. Ако трудовото Ви взаимоотношение изтича по време на отпуската по болест, имате право отначало да подадете молба за болнично обезщетение в здравната каса, а след като оздравеете трябва да се регистрирате в Агенцията по труда. Във всеки случай трябва да изпратите медицинското удостоверение на здравната каса! Изпратете съобщение на своята здравна каса преди да напуснете Германия, в противен случай евентуално ще загубите правата си за болнични и за здравната си осигуровка!
Бременните жени се ползват с особена защита срещу уволнение, включително през изпитателния период.

Длъжен ли съм да подпиша известието за уволнение?

Не сте длъжен да подписвате известие за уволнение, което Ви е изпратил Вашият работодател. Решаващо е самото получаване на уволнението.

Внимание: Често работодателите предлагат да се подпише т.н. договор за прекратяване (Aufhebungsvertrag). Договорът за прекратяване представлява двустранно заявление за прекратяване на трудовите взаимоотношения по взаимно съгласие. Често пъти по този начин губите част от своите права. Подписвайте такъв договор само, ако сте го разбрали и сте съгласни трудовите взаимоотношения да бъдат прекратени.  Проверете пердаврително, дали с подписването на договора няма да загубите своите права!

Какво мога да предприема срещу уволнението?

Който е работил повече от шест месеца в дадена фирма, където са заети повече от 10 работника (на пълно работно време), подлежи на разпоредбите на Закона за защита при уволнение (Kündigungsschutzgesetz). В този случай работодателят се нуждае от основателна причина, за да Ви уволни. Ако имате съмнения в наличието на такова основание, може да подадете в съда иск за установяване на фактите, че Вашите трудови взаимоотношения не са преустановени и евентуално да преговаряте с работодателя за изплащане на обезщетение. И в този случай, също така, искът трябва да бъде внесен в съда в срок от 3 седмици.

В случай на уволнение се обърнете във всеки случай незабавно към вашия синдикатите, към адвокат или към център за консултация.

Как да постъпите по-нататък?

Ако сте уволнен, но искате да останете в Германия, следва незабавно (в рамките на 3 дни) да се регистрирате като безработен в Агенцията по труда, за да си осигурите правото на обезщетение за безработица. Ако закъснеете с регистрацията, може да Ви бъде наложена временна мярка „спиране на обезщетението.“
Който е бил в трудови взаимоотношения със задължително плащане на социално-осигурителни вноски, най-малкото за 12 месеца през последните 2 години, има право на обезщетение за безработица тип 1 (Arbeitslosengeld I (ALG I)). В противен случай може да подадете молба за изплащане на обезщетение за безработица тип 2 (Arbeitslosengeld II (ALG II)) в т.нар. Центъра за работа (JobCenter).

Важно: Ако получавате обезщетение за безработица, Вие продължавате да имате статут на здравноосигурен!


Не забравяйте, че трябва да получите последната си заплата след приключване на трудовото Ви взаимоотношение към нормалната дата за плащане (напр. 15 число на следващия месец)! Често се случва работодателите да не изплатят или да не изплатят изцяло тази заплата. Внимателно проверете, дали сте получили коректната сума! Ако не сте получили тази заплата, трябва без да отлагате да установите контакт с башуя синдикат или с консултативен център!

Продължавам ли да съм социално осигурен?

След изтичане на трудовото Ви взаимоотношение/трудовия договор, Вие все още ползвате здравно осигуряване в продължение на 30 дни. Здравното Ви осигуряване продължава и след този срок ако:

  • си намерите нова работа,
  • получавате обезщетение за безработица или

ако може да се осигурявате чрез своя партньор/своята партньорка.
Ако тези условия не са изпълнени, трябва да сключите т.н. ,доброволна‘ (freiwillig) осигуровка и сам да плащате необходимите вноски. Когато напуснете Германия, трябва да се отпишете от адресната регистрация и да информирате здравната си каса, в противен случай здравната каса може да иска да продължите да плащате вноските.

Какво имам право да получа от работодателя си?

След приключване на трудовите си взаимоотношения имате право да получите свидетелство за положения труд и изходящи документи (отписване за представяне в социалното осигуряване и разпечатка на електронното удостоверение за платен данък върху заплатата – Abmeldung zur Sozialversicherung и Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung). Евентуално имате право и на финансово обезщетение за неползван отпуск. Често пъти това обезщетение трябва да си го поискате изрично. Ако срещнете проблеми,трябва да се обърнете към синдиката или към център за консултация.

Бих желал сам да напусна.

Ако прекратите самостоятелно своите трудови (по свое желание), без спазване на формално коректната форма, работодателят може да Ви наложи парична глоба като неустойка по договора (Vertragsstrafe). Тази неустойка трябва да е уредена в договора и не бива да надвишава една месечна заплата. В такъв случай може и да не Ви изплатят последната заплата или да я получите само частично. За да избегнете това трябва:

  • Да прекратявате трудовите си взаимоотношения винаги в писмена форма, дори и да нямате писмен трудов договор!
  • Да съблюдавате сроковете за предизвестие!

Важно: Срокът започва да тече от датата на получаване на прдизвестието от работодателя.Затроватрябва да предвидите достатъчно време за получаване на писмото (като препоръчана пратка) или да упълномощите друго лице да предаде лично на работодателя Вашето известие за прекратяване!

 

Дата: април 2017 г.