Работите в сферата на строителството и сте командировани в Германия - какви права имате?

Вие работите в строител- ството и сте командирован в Германия. Какви права имате?

Какво означава командироване?

Вие се считате за командирован, ако работодателят Ви е изпратил на работа за ограничен период от време в друга страна от Европейския съюз (например в Германия).

Кое трудово право важи за Вас?

За Вас като командирован работник важи трудовото право на страната, която Ви е изпратила в чужбина. В допълнение, може да са приложими и някои разпоредби на германското трудово право, ако те са по-благопри- ятни за Вас.

При тези обстоятелства за Вас важат следните минимални разпоредби на германското трудово право:

Минимална заплата в строителството*

 

от 1.1.2021 - 31.12.2021 (бруто)

за обикновена

и неквалифицирана работа

12,85 Евро

в цяла Германия

 

За квалифицирани

и изучавани дейности

Запад 15,70 Евро

Изток 12,85 Евро

Берлин 15,55 Евро

 

Тази заплата трябва да се изплаща за всеки работен час. От брутната заплата се удържат данъци и вноски за социална осигуровка (например за пенсионно осигуряване, здравно осигуряване, осигуряване за безрабо- тица, осигуряване за дългосрочни грижи). Минималната заплата не бива да бъдe подбивана! В случаи на особено тежки или опасни дейности (като например, работа на голяма височина, в подземни шахти, или при които се използва специално защитно облекло) имате право на допълнително възнаграждение, поради трудността на работа.

Работно време

Зда Вас важи продължителността на работното време в страната, в която сте командирован. В повечето случаи средната продължителност на работа е 40 часа на седмица. Почивките не се считат за работно време,и съответно, не се заплащат.

Време за почивка

След края на работата Ви, имате право на поне 11 часа за почивка и възстановяване (по изключение могат да бъдат и 10 часа).

Надбавки

Ако работите над установените в трудовия Ви договор работни часове, към Вашата заплата на час Ви се полагат допълнително и следните надбавки:

 • За всеки отработен наднормен час получавате допълнително 25 % от почасовата Ви ставка.
 • За всеки час, отработен през нощта, получавате допълнително 20 % от почасовата Ви ставка.
 • За всеки час, отработен в неделя, получавате допълнително 75 % от почасовата Ви ставка.

Разходи за транспорт и квартира

Работодателят трябва да поеме изцяло разходите за вашето пътуване в съответствие със законовите разпоредби в страната от която идвате. Работодателят поема разходите за подходящо настаняване по време на командироването Ви в съответствие с колективните трудови договори в Германия. Той не бива да приспада разходите за пътуване и настаняване от Вашата заплата.

Разходи за транспорт в рамките на Германия

Ако работите на строителен обект, който е отдалечен на поне 50 километра от главния офис на работодателя Ви и ако времетраенето на пътуването от жилището Ви до този строителен обект е повече от 1 ¼ час, тогава работо- дателят е длъжен да Ви изплаща надбавка от 24 евро на ден за храна, да Ви осигури подобаващо жилище и да покрие транспортните Ви разходи в рам- ките на Германия в съответствие с разпоредбите за колективно договаряне.

Безопасност и здраве на работното място

По отношение на работното Ви място важат стриктни разпоредби, за да се избегнат падания, трудови злополуки при работа с машини и други вид опасности. Работодателят е длъжен да спазва тези разпоредби. Ако имате въпроси, обадете се на нашия спешен телефонен номер за връзка, т.н. Hotline.

Забрана на дискриминацията

Работодателят Ви е длъжен да се погрижи за това да няма дискрими- нация на работното място. На пример: мъже и жени не бива да бъдат третирани неравноправно.

Отпуск

Ако работите в Германия, Bие придобивате право на платен отпуск, тъй като чуждестранни командироващи компании също участват в проце- дурата на фонда за платен отпуск към социалноосигурителния фонд за строителната индустрия (SOKA-BAU). След всеки 12 дни работа имате пра- во на 1 ден отпуск (общо имате право на 30 дни ваканция годишно). Ако имате неизползвани дни отпуск, бихте могли да ги ползвате до декември следващата година. След това губите правото на този отпуск. Все пак и в годината след това имате право да подадете молба до Социалната каса SOKA-BAU да Ви се компенсира този неизползван отпуск.

Eдин път годишно SOKA-BAU Ви изпраща разпечатка за състоянието на Вашата сметка. Данните в тази разпечатка са въз основа на данните, подадени от Вашия работодател до SOKA-BAU. Проверете тези данни и се оплачете от неверни данни на работодателя в рамките на 2 месеца след получаване на извлечението по сметката. Ако има някакви проблеми, свържете се направо със SOKA-BAU, или позвънете на нашия телефон за спешна връзка. Като член на профсъюза IG-BAU на Ваше разположение е безплатна профсъюзна защита по трудово-правни въпроси.

Внимание!

Някои работодатели допускат да се изплащат възнагражденията за отпуск на техните работници и работнички, дори и този отпуск да не е бил желан или използван. Проверявайте данните и документите си. В случаи на съмнение, се свържете направо със SOKA-BAU или пък се обадете на нашия телефон за спешна връзка. Като член на профсъюза IG-BAU на Ваше разпо- ложение е безплатна профсъюзна защита по трудово-правни въпроси.

Как и къде сте осигурени?

Изяснете си, дали в страната, която Ви е командировала имате социална застраховка, и особено, дали имате здравна осигуровка. Ако това е така, то и по време на работата Ви в Германия в продължение на 24 месеца сте осигурени в страната, която Ви е изпратила. Това бихте могли да удостоверите в Германия с така нареченото удостоверение„А1“ („A1- Bescheinigung“), което се издава от социалните власти на командирова-

щата Ви страна. В Германия при злополука или заболяване бихте могли да получите медицинско обслужване с помощта на Европейската здравна осигурителна карта (т.н. EHIC). Разноските се поемат от здравната каса в страната, откъдето идвате.

Преди тръгването Ви за Германия

Изяснете

 • Къде ще живеете – заплаща ли се квартирата Ви от работодателя?
 • Къде ще работите - на кой строеж, и как се казва общия предприемач на този обект?
 • Каква заплата ще получавате – отговаря ли тя на германската минимална заплата в строителния отрасъл?

Погрижете се да имате

 • Копие от работодателя на удостоверението„А1“
 • Европейската здравна осигурителна карта (EHIC)
 • Настоявайте на всяка цена да получите от работодателя трудов договор в писмен вид и споразумение в писмен вид за командироването.

Ако нямате гражданство от ЕС, допълнително имате нужда от разре- шение за работа, дори ако сте командировани от държава от ЕС. Като гражданин на ЕС не се нуждаете от разрешение за работа, за да работите в Германия.

След пристигането в Германия

Проверете дали Вашият работодател е регистриран надлежно при компетентните служби. В случай на затруднения, като член можете да се обърнете към профсъюза IG BAU, или пък да се обадите на нашия телефон за спешна връзка.

В строителния отрасъл често пъти наети на ра- бота биват измамвани за заплати. Какво бихте могли да направите, за да се предпазите от това?

 • Записвайте си началото, края и продължителността на работното време, включително почивките и заработените извънредно часове
 • Отбелязвайте си имената и телефонните номера на Ваши колеги, които биха могли да потвърдят Вашите данни.
 • Отбелязвайте си адресите на строителните обекти, на които работите.
 • Отбелязвайте си имената и данните за връзка на компанията, за която работите, а така също имената на управителя и на други лица от компанията, които Ви дават указания за работа.
 • Отбелязвайте си имената и данните за връзка на (германската ) компания, която действа като общ предприемач.
 • Записвайте си имената и данните за връзка на отговорните за изпълнението на строежа.
 • Правете снимки на строежа, особено на фирмените емблеми на оградата на строежа.
 • Не подписвайте нищо, което не разбирате. Особено, не допускайте да подписвате празни бланки.

Можете да подадете иск за оспорване на заплатата Ви пред германски съд, дори и ако седалището на работодателят Ви е извън Германия!

 

В случаи, когато става въпрос за нередности по изплащането на заплатата Ви, искайте навреме помощ преди да си заминете от Германия. Така например, можете да позвъните на нашия телефон за спешна връзка.

Членуващи в профсъюза IG BAU получават безплатна правна помощ и в случаи на искове пред германски съдилища.

Внимание: Привидно командироване?

Поставя се въпросът, дали командироването е редовно,

 • когато нямате валидно удостоверение„А1“ („A1-Bescheinigung“).
 • Ако на удостоверението„А1“ („A1-Bescheinigung“) има неправилно внесени данни, например статутът Ви като нает на работа / самостоятелно зает.
 • ако едва след пристигането си в Германия сте кандидатствали за работа на строеж, или сте били назначени на работа
 • Ако Вашата компания не е активна в страната Ви (има само пощенски адрес).

Ако имате съмнения, като член на профсъюза се обърнете към IG BAU, или пък се обадете на нашия телефон за спешна връзка.

+49 391 4085-106 на български

Можете да изпратите и имейл на: mobil@igbau.de (на всички езици)

 

Stand: 09/2021