Работите в сферата на строителството и сте командировани в Германия - какви права имате?

Работите в сферата на строителството и сте командировани в Германия - какви права имате?

Какво представлява командироването?

Вие придобивате статут на командирован работник когато Вашият работодател Ви изпрати за ограничен период от време в друга страна от ЕС (напр. в Германия), за да работите там.

Кое трудово право се прилага по отноше- ние на Вас?

За Вас като командирован работник се прилага трудовото право на родната Ви страна.

Въпреки това се прилагат следните минимални изисквания на германското трудово законодателство:

Минимално почасово трудово възнаграж- дение в строителния сектор

от 1.01.2018

(бруто)

от 1.03.2019

(бруто)

За несложна и неквалифицирана работа

11,75 €

за цяла Германия

12,20 €

за цяла Германия

За квалифицирани работници или за квалифицирана или полуквалифицирана работа

Западни провинции 14,95 €

Източни провинции 11,75 €

Берлин 14,80 €

Западни провинции 15,20 €

Източни провинции 12,20 €

Берлин 15,05 €

 

Това възнаграждение следва да се заплаща за всеки отработен час (включително за извънреден труд). От брутното възнаграждение се удържат данъците и вноските за социално осигуряване (пенсионно и здравно осигуряване, осигуряване за безработица, осигуряване за грижи). Трудовото възнаграждение не бива да бъде по-ниско от минималното, дори в резултат на удържането за разходи като например разходи за настаняване, за транспорт до строителната площадка или разходи за инструменти, оборудване или защитно облекло.

Работно време: По отношение продължителността на работното време за командировани работници се прилагат договореностите относно същото в колективния трудов договор, т.е. по правило 40-часова работна седмица.

Почивка: След приключване на Вашето работно време имате право на на-малко 11 часа (в изключителни случаи, 10 часа) време за почивка.

Безопасност на работното място: По отношение на Вашето работно място също са в сила изисквания, които работодателят трябва да спазва, за да се осигури безопасност по време на работа.

Забрана за дискриминация: Работодателят е длъжен да гарантира, че работниците няма да бъдат дискриминирани. Например, мъжете и жените не трябва да бъдат третирани по различен начин.

Отпуск: Чуждестранните изпращащи предприятия също участват в процедурата за заплащане на вноски във фонда за платен отпуск на германската строителна индустрия. Тя се организира от Социалната каса на строителната индустрия (SOKA-BAU). След всеки 12 дни на заетост Вие придобивате право на 1 ден платен отпуск (имате право на общо 30 дни платен отпуск годишно). При смяна на предприятието правото на ползване на платен отпуск се прехвърля към следващата строителна компания. Това се прилага и в случаите, когато започвате работа в германско предприятие. В случай че не използвате или използвате само част от изработените от Вас дни платен отпуск за съответната година, все още можете да ползвате полагащите Ви се дни платен отпуск до края на м. декември на следващата година. След това правото Ви се прекратява, освен ако не подадете молба за изплащане на обезщетение!

Веднъж годишно Социалната каса на строителната индустрия (SOKA-BAU) ще Ви изпраща извлечение от сметката, съдържащо следната основна информация:

 • работодатели, от които сте били наети;
 • брой дни, през които сте били наети;
 • брутен размер на трудовото възнаграждение, както то е било декларирано от Вашите работодатели;
 • право на отпуск и ползвани дни отпуск.

Извлечението се базира на данни, които Вашите работодатели  са подали към Социалната каса на строителната индустрия (SOKA-BAU). Проверете тези данни и подайте пред работодателя оплакване за неверни данни в срок от 2 месеца след получаването на извлечението по сметката. При проблеми се свържете директно със Социалната каса на строителната индустрия (SOKA-BAU).

Внимание: Някои работодатели изтеглят вноските за платен годишен отпуск на своите служители, без същите да са пожелали да ползват или да са ползвали платен отпуск. Проверете издадените Ви документи. При съмнение се свържете с Център за консултации или директно със Социалната каса на строителната индустрия (SOKA-BAU).

Къде сте осигурени?

Вие оставате социално осигурени във Вашата страна в течение на 24 месеца. Вие трябва да докажете това в Германия с Удостовере- ние А1, което се издава от социалноосигурителната институция във Вашата страна. По този начин оставате осигурени в здравноосигури- телната институция на Вашата родна страна. В случай на злополука или остро заболяване можете да бъдете лекувани в медицинско учреждение в Германия с Европейската здравноосигурителна карта. Направените разходи ще бъдат възстановени от здравноосигурител- ната каса във Вашата страна.

Преди да заминете за Германия

Изяснете:

 • къде ще живеете - разходите по настаняването Ви ще бъдат ли поети от работодателя?
 • къде ще работите - как се казва предприятието в Германия, в което ще работите?
 • какво възнаграждение ще получавате - съответства ли то на минималната работна заплата?

Снабдете се с:

 • формуляр А1
 • Европейска здравноосигурителна карта
 • При всички случаи поискайте от Вашия работодател писмен трудов договор и писмено споразумение относно командироването.

Като гражданин/гражданка на ЕС или като пребиваващо в държа- ва-членка на ЕС лице не Ви е необходимо разрешително за работа, за да работите в Германия.

След пристигане в Германия

Направете си адресна регистрация в градската администрация. Направете това лично и не предоставяйте тази задача на работода- теля!

Работещите в сферата на строителството често биват мамени относно тяхното възнаграждение. Какво можете да напра- вите срещу това?

 • Записвайте си началото, края и продължителността на ежеднев-ното работно време, включително на почивките и отработения извънреден труд.
 • Записвайте си имената и телефонните номера на колеги, които биха могли да свидетелстват за верността на предоставената от Вас информация.
 • Записвайте си адресите на строителните площадки, на които работите.
 • Записвайте си името и данните за контакт на фирмата, за която работите, името на управителя на същата, както и на останалите лица, които Ви дават инструкции.
 • Записвайте си името и данните за контакт на фирмата, явяваща се главен изпълнител.
 • Записвайте си имената и данните за контакт на техническите ръководители на строителния обект.
 • Правете снимки на строителния обект, особено на плаката, на който е описан строителният проект.
 • Не подписвайте нищо, което не разбирате.

Можете да внесете иск пред германски съд за изплащане на Вашето възнаграждение, дори когато седалището на Вашият работодател се намира в чужбина! Ако възнаграждението Ви се изплаща нередовно, се обърнете своевременно за помощ преди заминаването Ви от Германия към Център за консултации или към Отрасловата синдикална организация „Строителство-селско стопанство-околна среда“ (Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt)

Правилно ли сте командировани?

Дали действително е налице командироване в съответствие с действащите регулации, е под въпрос, ако:

 • не притежавате валидно Удостоверение А1;
 • сте били набрани и назначени за работата на строителната площадка едва в Германия;
 • Вашата фирма не развива дейност в страната на произход (фирма-пощенска кутия).

Ако изпитвате съмнения, се обърнете за съвет към Център за консултации или към синдикат.

 

Дата: април 2018 г.