Често задавани въпроси и дежурни телефонни линии за сезонни работници на различни езици

към 26.04.2021

Вие идвате от страна на Европейския съюз (ЕС) и работите в Германия като сезонен работник

Как се регулира вашата заетост в Германия?

Вие идвате от страна, която е членка на Европейския съюз (ЕС). В родината си работите на договор, като частно лице, пенсионер сте, студент или домакиня? Тогава можете да работите като сезонен работник в Германия 70 дни в годината в рамките на така наречената краткосрочна заетост без социално осигуряване. Поради кризата с Коронавирус разрешеното време беше удължено до 102 дни. Германското трудово законодателство важи също и за сезонните работници. Това включва право на платена отпуска или изплащане след края на заетостта, както и болнични в случай на болест и много други.

Къде сте социално осигурен и какво правите, ако се разболеете?

 • Назначен сте на работа във вашата страна или сте земеделски производител? В тези случаи сте социално и здравно осигурен във Вашата страна, докато работите като сезонен работник. Уведомявате работодателя в Германия за това с така нареченото удостоверение А1. Можете да кандидатствате в България за удостоверение А1 в Националната Агенция по приходите преди заминаването си в чужбина. По принцип удостоверенията А1 могат да бъдат изпращани и по-късно. Препоръчваме обаче: Кандидатствайте за това удостоверение преди заминаването си и го носете със себе си в Германия. Също така: кандидатствайте за европейска здравноосигурителна карта, за да можете да отидете на лекар в Германия без проблеми.
 • Вие сте пенсионер, студент или домакиня? Тогава Вашият работодател в Германия трябва да провери, дали фигурирате в системата за социално осигуряване във Вашата страна и дали сте здравно и социално осигурени, преди да започнете работа като сезонен работник.
 • Такава проверка се извършва от работодателя с помощта на въпросник, който може да бъде изтеглен на различни езици от тази страница: http://www.svlfg.de/auslaendische-saisonarbeitskraefte.

Ако нямате валидна здравноосигурителна полица, работодателят в Германия може временно да сключи частна здравна застраховка за сезонни работници. Тази здравна застраховка обаче не покрива всяко заболяване. Работодателят не може да приспада разходите за тази застраховка от Вашата заплата.

Ако се разболеете, незабавно уведомете работодателя си и потърсете лекар. Лекарят ще Ви прегледа и - ако сте болни, ще Ви издаде удостоверение за неработоспособност („болничен“), което трябва да представите на работодателя си. Удостоверението за неработоспособност трябва също да бъде изпратено и на здравната застрахователна компания.

Работите ли в една и съща компания повече от 4 седмици? Ако имате издадено от лекар удостоверение за неработоспособност, ще продължите да получавате заплатата си по време на болестта, максимално до шест седмици. Ако имате здравна застраховка в Германия, е възможно при определени обстоятелства да получавате болнични дори и след това. Допълнителна информация можете да получите от горещата линия или в консултативния център.

Забележка:
Имате правото сами да избирате лекар. Представете своята европейска здравноосигурителна карта (EHIC) или удостоверение за частно здравно осигуряване. В противен случай лекарят може да Ви таксува за прегледа и разходите по лечението. Ако трябва да платите за лечението, не забравяйте да поискате квитанция с точната сума. Представете разписката на Вашата здравноосигурителна компания след връщането си, за да Ви бъде възстановена сумата.

Колко печелите като сезонен работник?

За всички заети в селското стопанство в Германия важи законната минимална почасова ставка от 9,50 евро бруто.

Минималната почасова ставка се повишава:

От 1-ви  юли 2021 на 9,60 € бруто на час;
От 1-ви януари 2022 на 9,82 € бруто на час;
От 1-ви юли 2022 на 10,45 € бруто на час.

Почасовата ставка важи за всички хора, които работят в Германия, без значение от коя страна идват те. Вашето местожителство или вашето гражданство не са от значение. Германската минимална ставка важи и ако сте били командировани от работодател от Вашата страна или друга държава или ако сте дошли да работите като частно лице с удостоверение А1 от Вашата страна.

При събирането на реколтата работодателите често уточняват колко килограма плодове и зеленчуци трябва да събере работника и колко евро получава за това. Такова заплащане „на парче“ е допустимо. Независимо от това, работодателят няма право да Ви плаща по-малко от актуалната минимална почасова ставка (1.1.2021 – 30.06.2021 9,50 евро бруто на час). Ако съберете толкова щайги на час, че да печелите повече от 9,50 евро, работодателят трябва да Ви заплати по-високата сума.

Пример: Ако работите 8 часа, трябва да получите най-малко (8 часа х € 9,50) € 76 бруто. Това важи и ако заплащането зависи от събраните щайги! Вашата почасова ставка не трябва да бъде по-малко от 9,50 евро бруто на час.

ВАЖНО
За да изчислите заплата си, отбелязвайте всеки ден началото, края и продължителността на работния ден, включително почивките. Напишете какво и къде сте работили, както и имената, адреса и номерата на мобилните телефони на колеги, които могат да свидетелстват за това. Правете снимки, ако е възможно. Накарайте бригадир да потвърди списъка Ви с часове с подпис. Ако това не е възможно, помолете Ваш колега да потвърди Вашите записки с подпис.

При заплата „на парче“: Записвайте си щайгите или количеството, което сте предали, както и часовете, които сте изработили за тях. Само като записвате работното си време може да се провери, дали Вашата заплата е коректно изчислена.

Ето пример за това, как можете да записвате работно време.

Какъв трудов договор имате?

В Германия работодателят не длъжен веднага да ви даде трудов договор в писмена форма. Трудовият договор може също да бъде сключен устно или по имейл. Работодателят обаче трябва да Ви предостави основните договорни условия в писмен вид, най-късно до един месец след започване на работа. Много работодатели не правят това, въпреки че са длъжни.

Затова изискайте от Вашия работодател писмен трудов договор. Работодателят не е длъжен да Ви предостави договор на език, който разбирате. Ако трудовият договор е написан на чужд за вас език, кажете на работодателя, че ще го върнете подписан, след като сте превели договора.

Уверете се, че трудовият договор е подписан както от Вас, така и от работодателя и не забравяйте да поискате подписано копие от договора, което да запазите.

Според закона трудовият договор трябва да включва:

 • Име и адрес на Вас и Вашия работодател
 • Начало и продължителност на трудовото правоотношение
 • Месторабота
 • Описание на работата
 • Размерът на заплатата и евентуалните надбавки и техните срокове за плащане
 • Договореното работно време
 • Продължителност на отпуската
 • Срокове за прекратяване на работните взаимоотношения
 • Позоваване на приложими колективни договори

ВАЖНО

За да бъдете добре подготвени в случай на спор по трудово право, направете снимки на фирмената табела, снимки на местоположението или снимки на мястото за настаняване. Правете снимки на всички документи, които подписвате.

Кога трябва да Ви платят заплатата?

Това е посочено в трудовия Ви договор. Ако нямате договор, попитайте! Законът предвижда, че заплатите трябва да се изплащат не по-късно от края на следващия месец, през който е извършена работата. Това означава, че трябва да получавате априлските заплати не по-късно от 31 май.

С плащането работодателят е длъжен да Ви даде платежен лист. Разплащателният лист трябва да съдържа най-малко следната информация:

 • Брой на изработените часове
 • Размера на брутната Ви месечна заплата
 • Размера на приспаднатите данаци върху вашия доход
 • Допълнителни удръжки (например за настаняване и храна, аванси)
 • Изплатена сума (нетна заплата)

Ако сте се съгласили с работодателя, че цялата заплата ще бъде изплатена в края на сезонната работа, тогава определено трябва да поискате седмични междинни отчети чрез WhatsApp или други медии и да записвате точно работното си време.

Ако получите пари предварително, вземете разписка с точната сума (изписана с думи).

НИКОГА не подписвайте празни разписки, квитанции или бележки!

Колко дълго и колко Ви е позволено да работите като сезонен работник?

Средното работно време в Германия обикновено е 8 часа и може временно да бъде удължено до 10 часа. Обикновено времето за почивка между две смени е регламентирано на 11 часа.

За работното Ви време и заплатите първо се прилага това, което е уговорено в трудовия Ви договор. Ако сте уговорили по-кратко работно време, това важи. Работодателят няма право едностранно да съкращава или удължава работното време. Вие трябва да сте съгласни с промените. Ако не сте съгласни, работодателят може да Ви даде така нареченото известие за промяна на договора (Änderungskündigung). Това означава, че той Ви уволнява, но в същото време Ви предлaга работа при различни условия. В този случай не забравяйте да се свържете с нашата горещата линия, със синдиката или с бюрото за консултации.

Какво важи като работно време в селското стопанство?

Работното време започва да тече, когато стоите и работите на полето. Паузите не са част от работното време.

Ако работите между 6 и 9 часа, имате право на почивка от 30 минути, на която имате право най-късно след 6 часа работа.

Ако работите по-дълго от 9 часа, имате право на почивка от 45 минути.

Времето за почивка не е част от работното време и не се заплаща.

Времето, което е необходимо за достигане на две последователни места на работа (полета), се счита за работно време и трябва да бъде платено.

Какво е извънреден труд и трябва ли да се заплаща?

Извънредният труд може да бъде разпореден от работодателя, ако това е точно регламентирано в трудовия Ви договор. Тук обаче не трябва да се надвишава работното време от 10 часа на ден.

Извънредното време обикновено се заплаща. Компенсация чрез почивни дни е възможна, само ако това е уговорено в трудовия договор.

Какво да правите, ако бъдете уволнен?

Прекратяването на договора трябва винаги да е в писмена форма, което означава на лист хартия и подписано лично от работодателя. Ако искате да напуснете, Вие трябва да подпишете писмото и да го изпратите на работодателя.

При известие за прекратяване на трудовия договор трябва да се спазват определени периоди на предизвестие. Ако трудовото правоотношение продължава по-малко от 3 месеца, това може да бъде много кратък период. По важни причини работодателят може да ви прекрати договора и без предизвестие, т.е. с незабавно действие.

Не е нужно да подписвате известие за уволнение, което работодателят ви дава.

Ако получите известие за прекратяване, не забравяйте да се свържете с горещата линия / консултативния център. Прекратяването може да е неправомерно, защото работодателят е допуснал грешки.

Устното прекратяване на трудовия договор или чрез SMS, WhatsApp, Viber или имейл или със сканирани подписи във фотокопия е невалидно.

Устното прекратяване на трудовия договор винаги е невалидно! За да запазите правото си на заплата, трябва да кажете на работодателя, че искате и можете да продължите да работите. Трябва да имате колега със себе си като свидетел или да информирате работодателя за това по мобилния си телефон.

Внимание
Устно прекратяване на трудовия договор или такова, което сте получили чрез SMS, WhatsApp, Viber или имейл, също може да важи, ако не подадете иск. Следователно: Ако сте уволнени писмено или устно и искате да продължите да работите, моля, свържете се с горещата линия или консултантски център!

Можете да прочетете повече за уволнение тук: https://www.fair-arbeiten.eu/bg/article/110.k%C3%BCndigung.html

Какво може да Ви бъде таксувано за настаняване и храна?

Ако вашият работодател Ви осигурява храна и квартира и я приспада от заплатите Ви, то това трябва да бъде нанесено  в платежния лист, така че да можете да го разберете.

Забележка

Ако работодателят приспада разходите за храна и настаняване от Вашата заплата, той трябва да внимава, да Ви остават достатъчно пари, за да живеете. Тази минимална сума се нарича размер на несеквестируемия доход и не бива да бъде пренебрегната от работодателя. Размерът на несеквестируемия доход зависи от броя на хората, за които трябва да плащате издръжка (съпруг / съпруга, деца и т.н.).

Пример 1: Вие сте неженен и нямате деца. До нетен доход от 1.179,99 евро, нищо не бива да бъде приспадано от Вашата заплата. От 1-ви юли 2021 нищо не бива да бъде приспадано от Вашата заплата при нетен доход от 1.259,99 евро.

Пример 2: Вие сте женени, имате две деца и следователно поддържате други трима души. Нищо не може да се приспадне от заплатата Ви до нетен доход от 2.109,99 евро. От 1-ви юли 2021 нищо не бива да бъде приспадано от Вашата заплата при нетен доход от 1.249,99 евро. Само когато нетният доход е над този лимит, работодателят може да приспадне разходите за храна и настаняване.

През 2021г. от заплатата Ви могат да бъдат приспаднати максимум следните суми за храна:

Изчислено за месец: 55,00 евро за закуска, 104,00 евро за обяд и 104,00 евро за вечеря. Това води до общо 263,00 евро на месец.

Изчислено за ден: 1,83 евро за закуска, 3,47 евро за обяд и 3,47 евро за вечеря. Това води до дневна ставка от максимум 8,77 евро.

Максимум 237,00 евро на месец могат да се таксуват за настаняване. Ако сте настанени с повече заети в една стая, тогава отдръжките са по малко. За двама души в стая могат да се таксуват 142,20 евро, 118,50 евро при трима души и 94,80 евро за повече от трима души.

Ако не получавате храната и подслон от вашия работодател, а от други хора или компании, тогава трябва да ви бъде представен договор за наем или други услуги, който изисква подписа Ви. Ако не получите никакви договори, не забравяйте да попитате колко пари ще бъдат таксувани за стая и храна в края на сезона.

Ако храната и настаняването не отговарят на споразуменията, направете снимки! В случай на спор, можете да ги използвате като доказателство.

Какви защитни мерки се прилагат във фирмата и квартирата поради  Коронавируса

Федералното правителство издаде разпоредби относно Коронавируса, които работодателите би трябвало да прилагат в селското стопанство. Тези разпоредби служат за защита на служителите от заразяване с вируса - при пристигането, при настаняването, на работното място и когато се хранят в мястото на настаняване.

Настоящите разпоредби за безопасност на труда по време на коронавирус предвиждат, че и по време на работа трябва да се спазва разстояние от най-малко 1,5 метра. Когато това не е възможно, работодателят трябва да Ви осигури защитни маски. Освен това работодателят трябва да Ви предостави възможности за измиване или дезинфекция на ръцете. Трябва да работите във фиксирани групи от не повече от четирима души. Само ако работата на машина го изисква, в група могат да работят до 15 души.

Повече информация относно важащите разпоредби във Вашия регион можете да получите от отговорният здравен орган. Данните за контакт можете да намерите  на уебсайта на института „Робърт Кох": https://tools.rki.de/plztool

Освен това важат общите защитни мерки срещу Коронавируса. Плакати можете да намерите на страницата на svlfg.de:

www.svlfg.de/corona-saisonarbeit

Безопасност на труда, инструменти за работа и вода

Работодателят трябва да Ви предостави безплатно цялото работно оборудване и личните предпазни средства. Това включва ръкавици, както и защита за слънце и дъжд. Трябва да имате на разположение и достатъчно вода, когато работите в горещините

Когато получите първата си месечна разписка, уверете се, че от заплатате Би нищо от изброените по-горе неща не е приспаднато.

Ако сте заразени с Коронавирус

Ако сте заразени с Коронавирус, трябва незабавно да уведомите работодателя си за неработоспособността си и да предоставите доказателство за очакваната продължителност на заболяването, на базата на удостоверението за неработоспособност, което ще получите от лекаря.

За да намалите разпространението на вируса, трябва да информирате работодателя и колегите си за инфекцията.

В случай че сте под карантина, Вашият работодател ще продължи да Ви изплаща заплатата. В този случай работодателят може да си възстанови разходите от държавата.

Станете член на синдиката

Сезонните работници вече могат да станат годишни членове на отговорния профсъюз IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). В този случай членството започва с плащането на членския внос и приключва след 12 месеца без предизвестие, освен ако не бъде подновено.

Годишната такса е 146,40 евро за цялата година. В случай на спор, синдикатът ще Ви подкрепи, преди всичко, за да изискате заплатата си или да предприемете действия срещу неправомерно уволнение. Можете да намерите повече информация тук: https://igbau.de/Jahresmitgliedschaft-fuer-Wanderarbeitende-Neue-Flyer.html

Ако вече сте член на синдикат в своята страна, попитайте при IG BAU, дали членството Ви ще бъде признато.

Тук ще получите повече информация за членство в синдиката:

+49 391 4085-105 за английски/немски
+49 391 4085-106 за български
+49 391 4085-107 за румънски
+49 391 4085-108 за полски
+49 391 4085-114 за босненски/хърватски/сръбски
+49 391 4085-921 за руски
+49 391 4085-922 за унгарски

Можете да напишете и имейл на: mobil@igbau.de (всички езици).

Важни адреси

Информация по трудово право

Коронавирус - информация и линкове на различни езици

Информация на Германското сдружение на профсъюзите

Информация на Федерално министерство на здравеопазването (немски, английски, руски, турски)

Информация за текущото развитие по света и за Германия (немски език)

Файлове за сваляне