Искате да работите като сезонен работник

По време на прибиране на реколтата на много места в Германия се търсят работници за назна-чаване за кратък период от време. Необходимост за временно назначаване на работа може да има и в други браншове като например в туристическия бранш. При случай, че са изпълнени определени условия, този вид работа (работа на намалено работно време) не подлежи на социално облагане в Германия за период от максимално три месеца или 70 работни дни в календарната година. Едно от изискванията е, че не изпълнявате работата „професионално“, което често важи за студенти, пенсионери, домакини/домашни работници или работници и служители по време на платен отпуск. Ако условията по закон не са изпълнени, работодателят трябва да Ви регистрира във фондовете за социално осигуряване и да плаща вноските там.

Освен това важи: Можете да работите като сезонен работник за максимално 6 месеца в календарната година в следните браншове: селско и горско стопанство, хотелиер-ство и ресторантьорство, обработка на плодове и зеленчуци, дъскорезници.

Може да намерите сезонна работа в Германия чрез европейските услуги за заетост EURES или Централното чуждестранно и специализирано посредничество ZAV:
https://ec.europa.eu/eures/public/bg/homepage

Преди да заминете трябва на всяка цена да уточните дали ще имате подслон и ако да, то колко трябва да заплатите за него.

Имате право да получавате детски надбавки ако Вие или съпругът/съпругата Ви не получавате детски надбавки в България на същия размер. Това важи и тогава, когато децата не живеят при Вас в Германия. Информирайте се преди да заминете и уредете необходимите документи.

Повече иформация можете да прочетете на български език и тук:
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/KG2-bg-MerkblattKindergeld_ba014315.pdf

Внимание: И при сезонната работа има случаи на злоупотреба и експлоатация!

Много посредници сключват договори с работодателите в Германия и не ги пре-доставят на сезонните работници. Германският работодател е задължен по закон да Ви предостави подписан от него документ с общите условия най-късно 1 месец след започването на трудовото правоотношение. Този документ не е трудов дого-вор, този може да бъде сключен и устно.

Прочетете внимателно договора! Много често има споразумение за часова ставка, реал-ното заплащане обаче зависи от допълнително споразумение за количеството на израбо-теното (заплащане на акорд). Това не винаги е разрешено. Заплащането на акорд не бива да води до заплащане под минималната часова ставка! Препоръчваме Ви да се посъвет-вате и информирате при синдиката, който отговаря за бранша или бюро за консултации.

Записвайте винаги изработените часове и документирайте работата си. В случай, че подслонът не отговаря на споразумението, направете снимки.

Повече информация за работата в селското стопанство можете да проче-тете на български език тук: https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/flyer/++co++98b67a62-005b-11e5-b7b0-52540023ef1a

октомври 2019