Прекратяване на трудовия договор

Трудовото отношение по принцип не може да бъде прекратено веднага. Законът предвижда срок за предупреждение от четири седмици до 15 -то число или края на месеца. Прекратяване на трудовото отношение без предизвестие е възможно само в изключителни случаи при наличие на основателна причина. Срокът за предупреждение се удължава, ако трудовото взаимоотношение продължава повече от две години.

Често срокът за предизвестие по време на изпитателен срок е 14 дни. В колективни трудови договори може да са договорени и по-кратки срокове за предизвестие както за нормалния срок за предиявестие, така и за сроковете по време на изпита-телен срок.

Важно: Прекратяването на договора трябва да бъде писмено. Устно прекратяване, предаване на копие или изпращане чрез имейл или факс са невалидни!

Работодателят не е длъжен да назове причини за прекратяване на договора. Въз-можно е и прекратяване на трудовото отношение по време на болест.

Уволнението на жени по време на бременност до изтичане на четвъртия месец след раждането е забранено. Работодателят обаче трябва да знае за бременността или бъде уведомен (писмено) за това най-късно до 14 дена след получаване на заповедта за уволнение.

Хора с увреждания са специално защитени срещу уволнение след седмия месец на назначение на работа.

Имате право да се противопоставите, ако получите заповед за уволнение и не сте съгласни с това. Може по съдебен път да проверите, дали уволнението е законно или не.

Важно: Имате възможност да подадете в съда по трудовите въпроси иск срещу уволнението само в срок от три седмици. Ако пропуснете този срок, уволнението придобива валидност, независимо от това, дали има основание или не.

Съвет: Обърнете се колкото може по-бързо към бюро за консултация или синди-ката, ако бъдете уволнен от работодателя.

Във всеки съд по трудовите въпроси се помещава място за подаване на съдебни искове. Там можете да подадете безплатно иска срещу уволнението си. Добре е да вземете някого със себе си за превод, ако не владеете достатъчно добре немски език.

Можете да ангажирате и адвокат. Ако не разполагате с достатъчно средства имате право на служебен адвокат (на немски: Prozesskostenhilfe). Това означава, че съдът поема разноските на адвоката.

октомври 2019