Pracujete ve stavebnictví a jste vysláni do Německa – jaká jsou vaše práva?

Pracujete ve stavebnictví a jste vysláni do Německa – jaká jsou vaše práva?

Co znamená vyslání pracovníků?

Vyslanými pracovníky jsou osoby, které zaměstnavatel vyšle pracovat na časově omezenou dobu do jiného členského státu EU (např. do Německa).

Které pracovní právní předpisy se na vás vztahují?

Pokud jste vyslaným pracovníkem, platí pro vás zákoník práce vaší domovské země.

Přesto se na vás vztahují následující německé právní předpisy o minimální mzdě:

Minimální mzda ve stavebnictví

od 1. ledna 2018 (hrubá mzda)

od 1. března 2019 (hrubá mzda)

Pro jednoduché a

nekvalifikované práce

Pro pracovníky s ukončeným profesním vzděláním anebo pro kvalifikované činnosti po zaškolení

11,75 euro

v celém Německu

12,20 euro

v celém Německu

v západních německých spolkových zemích

14,95 euro

15,20 euro

ve východních německých spolkových zemích

11,75 euro

12,20 euro

v Berlíně

14,80 euro     

15,05 euro

 

Tato mzda se platí za každou hodinu práce (i za přesčasy). Z hrubé mzdy se odvádějí daně a příspěvky na sociální pojištění (důchodové pojištění, zdravotní a nemocenské pojištění, příspěvek na pojištění pro případ nezaměstnanosti a pojištění dlouhodobé péče). Zaměstnavatel nesmí platit za práci nižší mzdu než je stanovená minimální sazba! Minimální mzda nesmí být snížena ani kvůli jiným výdajům spojeným s vykonávanou prací, např. kvůli nákladům na ubytování, dopravu na stavbu nebo výdajům za nářadí, pracovní prostředky a oblečení či ochranné pomůcky.

Pracovní doba: Pro vyslané pracovníky platí při jejich práci týdenní pracovní doba sjednaná v rámci kolektivní smlouvy, zásadně 40 hodin týdně.

Doba odpočinku: Po skončení své práce máte nárok na odpočinek po dobu alespoň 11 hodin (ve výjimečných případech 10 hodin).

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Také na vašem pracovišti platí právní předpisy BOZP, které zaměstnavatel musí dodržovat, aby zajistil bezpečnost práce.

Zákaz diskriminace: Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanci nebyli vystaveni diskriminaci, jako je například nerovné zacházení s ženami a muži.

Dovolená: Také zahraniční vysílající podniky se podílejí na systému dovolenkových pokladen německého stavebního sektoru. Tento systém organizuje sociální pokladna stavebnictví (Sozialkasse des Baugewerbes, SOKA-BAU). Za každých odpracovaných 12 dnů zaměstnaneckého poměru máte nárok na 1 den dovolené (celkem máte nárok na 30 dnů dovolené v roce). Změníte-li zaměstnavatele, získaný nárok na dovolenou nezaniká, ale převádí se k dalšímu zaměstnavateli. To platí i v případě, že přejdete k německému zaměstnavateli. Pokud nevyčerpáte dovolenou, na kterou jste získali v určitém roku nárok, nebo pokud ji vyčerpáte jen částečně, můžete si zbytek dovolené vybrat až do prosince následujícího roku. Jinak váš nárok propadá, pokud nepožádáte o výplatu náhrady!

Sociální pokladna SOKA-BAU vám jednou do roka pošle výpis z vašeho účtu, který obsahuje m.j. tyto informace:

•             zaměstnavatele, u kterých jste byli zaměstnáni

•             počet dnů, které jste byli zaměstnáni

•             výši vaší hrubé mzdy nahlášené od vašich zaměstnavatelů

•             počet dnů dovolené, na které máte nárok, a počet vybraných dnů

Tento výpis je sestaven na základě údajů, které vaši zaměstnavatelé zaslali sociální pokladně SOKA-BAU. Zkontrolujte tyto údaje a ohlaste svému zaměstnavateli do 2 měsíců po obdržení tohoto výpisu případné chyby. Pokud se vyskytnou nějaké problémy, obraťte se přímo na sociální pokladnu SOKA-BAU.

Pozor! Někteří zaměstnavatelé si nechávají vyplatit příspěvek na dovolenou, proplácený pokladnou pro jejich zaměstnance, aniž by pracující chtěli nebo dostali placenou dovolenou. Zkontrolujte vždy své dokumenty. Pokud máte nějaké podezření, obraťte se na poradnu nebo přímo na SOKA-BAU.

Kde jste pojištěni?

Pokud vyslání trvá maximálně 24 měsíců, jsou zaměstnanci dále pojištěni ve vysílajícím státu. Tuto skutečnost musíte v Německu doložit osvědčením o pojištění, tzv. formulářem A1, který vám na žádost vystaví vaše domácí pojišťovna. To znamená, že máte i dále zdravotní pojištění ve vysílajícím státu. V případě nehody nebo akutního onemocnění se můžete nechat ošetřit lékařem na základě evropského průkazu o zdravotním pojištění. Vzniklé náklady uhradí vaše zdravotní pojišťovna v zemi původu.

Před odjezdem do Německa

Zjistěte

•             kde budete bydlet – platí vaše ubytování zaměstnavatel?

•             kde budete pracovat – jak se jmenuje firma, u které budete v Německu pracovat?

•             jakou dostanete mzdu – odpovídá výše vašich odměn sazbě minimální mzdy?

Obstarejte si

•             formulář A1

•             evropský průkaz zdravotního pojištění

•             Požadujte v každém případě od svého zaměstnavatele písemnou pracovní smlouvu a písemnou dohodu o vyslání do zahraničí.

Pro práci v Německu nepotřebujete jako občanka nebo občan Evropské unie nebo jako osoba s trvalým pobytem v jednom ze členských států EU pracovní povolení.

Po příjezdu do Německa

Ohlaste místo svého pobytu na městském úřadu. Přihlaste se osobně – nepřenechávejte nahlášení pobytu svému zaměstnavateli!

 

Ve stavitelství se často stává, že pracovníci nedostanou svou mzdu. Jak se proti tomu můžete bránit?

•             Zapište si každý den začátek, konec a délku své pracovní doby,včetně přestávek a odpracovaných přesčasů.

•             Zaznamenejte si jména a telefonní čísla svých kolegyň nebo kolegů, kteří mohou vaše údaje potvrdit.

•             Zaznamenejte si adresu staveb, na kterých pracujete.

•             Zaznamenejte si jméno a kontaktní údaje firmy, pro kterou pracujete, jméno jejího ředitele nebo jednatele a dalších osob, od kterých dostáváte pokyny.

•             Zaznamenejte si jméno a kontaktní údaje firmy, která vystupuje jako generální dodavatel staveb.

•             Zaznamenejte si jména a kontaktní údaje stavbyvedoucího.

•             Vyfotografujte si stavbu, aby na fotografii byla vidět tabule s popisem stavebního projektu.

•             Nepodepisujte nic, čemu nerozumíte.

Pokud vám nebude vyplacena příslušná mzda, můžete podat žalobu u německého soudu, i když se sídlo vašeho zaměstnavatele nachází v zahraničí! Pokud dojde k problémům a nepravidelnostem při vyplácení mzdy, obraťte se včas před odjezdem z Německa s žádostí o pomoc na jednu z poraden nebo na odborovou organizaci IG BAU.

 

Proběhlo vyslání do zahraničí podle práva?

V těchto případech není jisté, zda vyslání do zahraničí je opravdu právoplatné:

•             Nemáte platné potvrzení A1.

•             Pro práci na stavbě jste byl získán nebo byl jste zaměstnán teprve v Německu.

•             Vaše firma v zemi původu nepodniká (má tam pouze poštovní schránku).

Pokud máte nějaké pochyby, obraťte se o radu na poradnu nebo odborovou organizaci.

 

Travanj 2018.godine