Jeżeli chcesz zarabiać jako pracownik/ pracownica przygraniczny/ przygraniczna w Niemczech i mieszkać w Polsce

Pracownikiem/Pracownicą przygranicznym/przygraniczną  jesteś wtedy, gdy pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w jednym kraju członkowskim Unii Europejskiej, a mieszkasz na stałe – w drugim i z reguły wracasz do niego codziennie, a przynajmniej raz w tygodniu. W tym przypadku dotyczą Cię częściowo odrębne przepisy, na które powinieneś/powinnaś zwrócić uwagę.

Jeżeli pracujesz w Niemczech, obowiązuje Cię zwykle niemieckie prawo pracy. Masz te same prawa i obowiązki w zakładzie pracy, co miejscowi pracownicy i pracownice. W pewnych warunkach można zawrzeć porozumienie, na mocy którego będziesz podlegać innemu prawu pracy niż obowiązujące w kraju, w którym pracujesz. Jednak niektóre przepisy prawne zawsze są wiążące, np. dotyczące płacy minimalnej i BHP.

  • Ubezpieczenie społeczne: Zasadniczo jesteś ubezpieczony/ubezpieczona w tym kraju, w którym pracujesz. Ze świadczeń można częściowo korzystać też w miejscu zamieszkania. W przypadku choroby pracownik/pracownica przygraniczny/ przygraniczna i członek/członkini rodziny zgłoszony/ zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego w kraju zatrudnienia, mogą pobierać świadczenia zarówno w miejscu pracy  ubezpieczonego/ubezpieczonej, jak i w kraju zamieszkania – zgodnie z obowiązującymi tam regulacjami. Aby móc korzystać z tych świadczeń, ubezpieczony/ubezpieczona pracownik/pracownica i zgłoszony/zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego członek/członkini rodziny muszą złożyć w NFZ wniosek o wydanie formularza S1.

      Uwaga: Wspomniane regulacje koordynacyjne odnoszą się do obowiązkowego, powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, więc mogą nie mieć zastosowania w prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych, przy których mogą powstać dodatkowe koszty, np. po zgłoszeniu członków/członkiń rodziny do ubezpieczenia.

  • Świadczenia rodzinne: Z reguły pracownicy/ pracownice przygraniczni/przygraniczne mają prawo do świadczeń rodzinnych (np. na dziecko) w miejscu zatrudnienia. W kraju zamieszkania również mogą przysługiwać takie świadczenia, zależnie od sytuacji rodzinnej i statusu zawodowego drugiego rodzica.
  • Bezrobocie: Pracownicy/Pracownice przygraniczni/ przygraniczne otrzymują zasiłek dla bezrobotnych z państwa, w którym mieszkają. Polski urząd pracy wystawia zaświadczenie U1 dotyczące zaliczanych okresów ubezpieczenia podczas przyznawania zasiłku dla bezrobotnych. Jest ono potrzebne do udokumentowania okresu ubezpieczenia za granicą.
  • Emeryturę pracownicy/pracownice przygraniczni/ przygraniczne otrzymują ze wszystkich krajów, w których opłacali/opłacały składki emerytalne przez okres dłuższy niż rok. Z każdego kraju otrzymują emeryturę częściową, obliczaną na podstawie opłaconych składek i okresów ubezpieczenia.

Uwaga na  „Minijob”

Wykonując tzw. Minijob (z wynagrodzeniem do 450 euro) w Niemczech nie jesteś objęty/objęta ubezpieczeniem społecznym i masz jedynie ograniczone prawo do ubezpieczenia emerytalnego. Pracodawca, co prawda, odprowadza ryczałtowe składki ubezpieczenia społecznego, jednak Tobie, jako pracownikowi/pracownicy, nie przysługują świadczenia z tytułu ubezpieczenia chorobowego, opiekuńczego oraz na wypadek utraty pracy! Dowiedz się w ZUS-ie, jakie skutki będzie miało podjęcie przez Ciebie pracy typu „Minijob” w Niemczech i który kraj będzie odpowiedzialny za Twoje ubezpieczenie społeczne. Dalsze informacje na temat pracy transgranicznej i kontakt do doradców znajdziesz na stronie www.eures-triregio.eu

Konkretne pytania możesz wysłać na adres: eures.sachsen@dgb.de

 

grudzień 2015