Delegowanie w branży budowlanej

Pracujesz w branży budowlanej i zostajesz oddelegowany do Niemiec – jakie przysługują Ci prawa?

Czym jest oddelegowanie do pracy?

Jesteś pracownikiem delegowanym, gdy Twój pracodawca wyśle Cię na ograniczony czas do pracy do innego państwa unijnego (np. do Niemiec).

Które prawo pracy stosuje się?

Jeżeli jesteś pracownikiem delegowanym, to obowiązuje Cię prawo pracy Twojego kraju ojczystego.

Jednak w Twoim przypadku obowiązują następujące przepisy minimalne niemiec- kiego prawa pracy:

Płaca minimalna w branży budowlanej

od 1.01.2018 (brutto)

od 1.03.2019 (brutto)

Dla fachowców, lub przy wykonywaniu czynności wymagających określonych kwalifikacji lub przyuczenia

11,75 €

w całych Niemczech

12,20 €

w całych Niemczech

zachodnioniemieckie kraje związkowe

14,95 €

15,20 €

wschodnioniemieckie kraje związkowe

11,75 €

12,20 €

               Berlin

14,80 €

15,05 €

Wynagrodzenie to wypłacane jest za każdą godzinę pracy (także za nadgodziny). Od wynagrodzenia brutto odliczane są podatki i składki na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie emerytalno-rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie od bezrobocia, ubezpieczenie pielęgnacyjne). Wynagrodzenie nie może być niższe od wynagrodzenia minimalnego! Nie może być pomniejszane także o inne koszty, takie jak np. koszty zakwaterowania, transportu na plac budowy lub koszty narzędzi, wyposażenia stanowiska pracy czy odzieży ochronnej.

Czas pracy: Pracowników delegowanych obowiązuje czas pracy ze zbiorowych układów pracy, czyli generalnie 40 godzinny tydzień pracy.

Czas na wypoczynek: Po zakończeniu pracy przysługuje Ci minimum 11 godzin na wypoczynek (w wyjątkowych przypadkach 10 godzin).

Bezpieczeństwo w miejscu pracy: Także w przypadku Twojego miejsca pracy obowiązują przepisy bhp, które muszą być przestrzegane przez pracodawcę, a które mają zapewnić Tobie bezpieczną pracę.

Zakaz dyskryminacji: Pracodawca musi dbać o to, by pracownicy nie byli dyskryminowani. Na przykład mężczyźni i kobiety nie mogą być nierówno traktowani.

Urlop: Także firmy zagraniczne, które delegują swoich pracowników do pracy w Niemczech, uczestniczą w systemie kas urlopowych (Urlaubskassenverfahren) niemieckiej branży budowlanej. Organizatorem tego systemu jest Kasa Socjalna Gospodarki Budowlanej - Sozialkasse des Baugewerbes (SOKA-BAU). Po 12 dniach zatrudnienia uzyskujesz 1 dzień urlopu (w sumie przysługuje Ci 30 dni urlopu w roku). Jeżeli zmienisz zakład pracy, wówczas zabierasz ze sobą przysługujące Ci dni urlopowe do nowej firmy. Zasada powyższa obowiązuje także wówczas, gdy przejdziesz do niemieckiej firmy. Gdy wykorzystasz tylko część dni urlopowych wypracowanych w danym roku, lub gdy wcale ich nie wykorzystasz, wtedy możesz wykorzystać przysługujące Ci dni urlopu jeszcze do grudnia następnego roku. Później Twoje prawo do urlopu przepada!, chyba że złożysz wniosek o odszkodowanie!

Raz w roku SOKA-BAU wysyła do Ciebie wyciąg z konta, który zawiera m.in. następujące informacje:

 • Pracodawcy, u których byłeś zatrudniony
 • Ilość Twoich dni zatrudnienia
 • Wysokość wynagrodzeń brutto, jakie zostały zgłoszone przez pracodawcę
 • Przysługujące i wykorzystane dni urlopu

Podstawą do sporządzenia tego wyciągu z konta są informacje przesłane przez Twojego pracodawcę do SOKA-BAU. Sprawdź te dane, a jeżeli się nie zgadzają, zareklamuj je u pracodawcy w ciągu 2 miesięcy od otrzymania wyciągu z konta. W przypadku problemów skontaktuj się bezpośrednio z SOKA-BAU.

Uwaga: Niektórzy pracodawcy pobierają wypłatę urlopową swoich pracowników, mimo że pracownik nie wnioskował o płatny urlop, ani go nie otrzymał. Sprawdzaj swoje dokumenty. W przypadku podejrzeń zgłoś się do punktu doradztwa lub bezpośrednio do SOKA-BAU.

Gdzie jesteś ubezpieczony?

Do 24 miesięcy jesteś objęty ubezpieczeniem społecznym w swoim kraju ojczystym. Musisz ten fakt potwierdzić w Niemczech na podstawie zaświadczenia A1, które wystawi Ci ubezpieczenie społeczne w Twoim kraju. Także Twoje ubezpieczenie chorobowe pozostaje w Twoim kraju. Gdyby doszło do wypadku lub nagłej choroby, wtedy uzyskasz w Niemczech pomoc medyczną na podstawie europejskiej karty ubezpiecze- nia zdrowotnego. Powstałe z tego tytułu koszty zostaną zwrócone przez Twoją kasę chorych w kraju ojczystym.

Przed wyjazdem do Niemiec

dowiedz się

 • gdzie będziesz mieszkać – czy Twoje zakwaterowanie będzie finansowane przez pracodawcę?
 • gdzie będziesz pracować – jak nazywa się zakład pracy w Niemczech, w którym będziesz pracować?
 • jakie będziesz otrzymywać wynagrodzenie - czy wynagrodzenie to odpowiada wynagrodzeniu minimalnemu?

uzyskaj

 • formularz A1
 • europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego
 • w każdym przypadku zażądaj od swojego pracodawcy pisemnej umowy o pracę oraz pisemnego porozumienia w sprawie oddelegowania.

Jako obywatel Unii Europejskiej lub osoba posiadająca miejsce zamiesz- kania w kraju członkowskim UE przy podejmowaniu pracy w Niemczech nie potrzebujesz żadnego pozwolenia na pracę.

Po przybyciu do Niemiec

Zgłoś swoje miejsce zamieszkania w magistracie. Zrób to sam i nie pozostawiaj tego w rękach pracodawcy!

W branży budowlanej pracownicy często są oszukiwani przy wypłacie wynagrodze- nia. Jak możesz temu przeciwdziałać?

 • Zapisuj codziennie początek, koniec i czas trwania swojej pracy, łącznie z przerwami i z przepracowanymi nadgodzinami.
 •  Zapisz sobie nazwiska i numery telefonów kolegów, którzy mogą potwierdzić Twoje informacje.
 • Zapisz adresy placów budowy, na których pracujesz.
 • Zapisz nazwę i dane kontaktowe do firm, dla których pracujesz, nazwisko prezesa oraz innych osób, które wydają Ci polecenia.
 • Zapisz sobie nazwę i dane kontaktowe do firmy, która jest wykonawcą generalnym.
 • Zapisz sobie nazwiska i dane kontaktowe kierownictwa budowy.
 • Zrób zdjęcia budowy, przede wszystkim z tablicą informacyjną opisującą daną inwestycję budowlaną.
 • Nie podpisuj niczego, czego nie rozumiesz.

Możesz dochodzić swojego wynagrodzenia przed niemieckim sądem, nawet gdy Twój pracodawca ma swoją siedzibę za granicą! Jeżeli doszło do nieprawidłowości przy wypłacie Twojego wynagrodzenia, zwróć się o pomoc jeszcze przed wyjazdem z Niemiec do punktu doradztwa lub do IG-BAU.

Poprawne oddelegowanie?

Wątpliwości co do poprawności oddelegowania pojawiają się, gdy

 • nie posiadasz aktualnego zaświadczenia  A1.
 • do pracy w Niemczech zostajesz dopiero zwerbowany w Niemczech i w Niemczech zostajesz zatrudniony.
 • Twoja firma nie prowadzi działalności w Twoim kraju (fikcyjna firma).

W przypadku pytań zasięgnij porady w punkcie doradztwa lub w związku zawodowym.

 

Styczeń 2018