Delegowanie w branży budowlanej

Jesteś pracownikiem branży budowlanej i zostałeś oddelegowany do pracy w Niemczech. Jakie przysługują Ci prawa?

Czym jest oddelegowanie do pracy?

Jesteś pracownikiem delegowanym, gdy Twój pracodawca wyśle Cię na ograniczony czas do pracy do innego państwa unijnego (np. do Niemiec).

Które prawo pracy obowiązuje w Twoim przypadku?

Jako pracownik delegowany podlegasz prawu pracy kraju, z którego zostałeś delegowany. Ponadto niektóre przepisy niemieckiego prawa pracy mają zastosowanie, jeśli są dla Ciebie korzystniejsze.

Przykładowo masz prawo do ustawowej płacy minimalnej. Do 30 września 2022 r. wynosi ona 10,45 EUR/brutto, a od 1 października 2022 r. stopniowo wzrośnie do 12,00 EUR/brutto.

Wynagrodzenie to musi zostać wypłacone za każdą przepracowaną godzinę. Od wynagrodzenia brutto odliczane są podatki i składki na ubezpieczenie społeczne (np. ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, ubezpieczenie pielęgnacyjne). Twoja wynagrodzenie nie może być niższe od płacy minimalnej! W przypadku wykonywania czynności szczególnie trudnych lub niebezpiecznych (np. praca na dużych wysokościach, praca przy wykopach lub wymagająca specjalnej odzieży ochronnej) przysługuje Ci dodatek za trudne warunki pracy.

Czas pracy

Obowiązują Cię godziny pracy obowiązujące w kraju, do którego jesteś oddelegowany. W większości przypadków jest to średnio 40 godzin tygodniowo. Przerwy nie są wliczane do czasu pracy i dlatego nie są wynagradzane.

Czas na wypoczynek

Po zakończeniu pracy przysługuje Ci minimum 11 godzin na wypoczynek (w wyjątkowych przypadkach 10 godzin).

Dodatki

Jeśli pracujesz w czasie większym niż czas pracy określony w umowie o pracę, wówczas otrzymujesz dodatki do wynagrodzenia godzinowego:

 • dodatkowo za każdą przepracowaną nadgodzinę otrzymujesz 25% swojej stawki godzinowej
 • dodatkowo za każdą godzinę przepracowaną w nocy otrzymujesz 20% swojej stawki godzinowej
 • dodatkowo za każdą przepracowaną godzinę w niedziele otrzymujesz 75% swojej stawki godzinowej

Koszty podróży i zakwaterowania

Pracodawca musi pokryć koszty Twojej podróży w pełnej wysokości zgodnie z przepisami prawnymi Twojego kraju pochodzenia. Koszty odpowiedniego zakwaterowania w czasie oddelegowania ponosi pracodawca zgodnie z niemieckimi przepisami zawartymi w układach zbiorowych pracy. Pracodawca nie może Ci odliczyć kosztów podróży i zakwaterowania od Twojego wynagrodzenia.

Koszty podróży na terenie Niemiec

Jeśli pracujesz na placu budowy oddalonym o co najmniej 50 km od siedziby zakładu oraz gdy czas potrzebny na dojazd z miejsca zamieszkania na plac budowy wynosi ponad 1 ¼ godziny, to pracodawca musi wypłacić Ci dodatek z tytułu wyżywienia w wysokości 24 EUR dziennie. Od 01.01.2023 r. przy noclegu poza placem budowy oprócz tych 24 EUR pracodawca musi wypłacić Ci dodatkowo 4 EUR za dzień.


Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy

Twoje miejsce pracy podlega surowym przepisom, których celem jest zapobieganie upadkom, wypadkom przy maszynach i innym zagrożeniom.Pracodawca musi przestrzegać tych przepisów. W razie pytań zadzwoń na naszą infolinię.

Urlop

Pracując w Niemczech zyskujesz prawo do płatnego urlopu, ponieważ zagraniczne firmy delegujące pracowników również uczestniczą w systemie kas urlopowych Kasy Socjalnej Gospodarki Budowlanej (Sozialkasse des Baugewerbes – SOKA-BAU). Za każde 12 dni zatrudnienia przysługuje Ci 1 dzień urlopu (w sumie przysłu guje Ci 30 dni urlopu w roku). Zaległe dni urlopowe można wykorzystać do grudnia następnego roku. Po upływie tego terminu prawo do urlopu wygasa, jednak w ciągu następnego roku możesz wciąż złożyć wniosek do SOKA-BAU o odszkodowanie!
Raz w roku SOKA-BAU wyśle do Ciebie wyciąg z konta. Podstawę tego wyciągu stanowią dane, które Twoi pracodawcy przekazali do SOKA-BAU:

 • dane pracodawców, u których byłeś zatrudniony,
 • liczba dni, w których byłeś zatrudniony,
 • wysokość Twojego wynagrodzenia brutto podana przez pracodawców, jak
 • również uprawnienia urlopowe i liczba wykorzystanych dni urlopowych.

Sprawdź te dane, a jeżeli się nie zgadzają – zareklamuj je u pracodawcy w ciągu 2 miesięcy od otrzymania wyciągu z konta. W razie jakichkolwiek problemów skontaktuj się bezpośrednio z SOKA-BAU lub zadzwoń na naszą infolinię.
Będąc członkiem związku zawodowego IG BAU masz dostęp do bezpłatnej związkowej ochrony prawnej.


Jak i gdzie jesteś ubezpieczony?

Sprawdź, czy jesteś objęty ubezpieczeniem społecznym w kraju, z którego zostałeś delegowany, a w szczególności, czy masz ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli tak, to podczas pracy w Niemczech pozostaniesz ubezpieczony w kraju delegującym przez okres do 24 miesięcy. W Niemczech musisz to potwierdzić na podstawie zaświadczenia A1, które jest wydawane przez podmiot ds. ubezpieczeń społecznych w kraju, z którego zostałeś delegowany. Gdyby doszło do wypadku lub nagłej choroby, wtedy uzyskasz w Niemczech pomoc medyczną na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Powstałe z tego tytułu koszty leczenia zostaną zwrócone Twoją kasę chorych w kraju ojczystym.

Przed wyjazdem do Niemiec

Dowiedz się

 • gdzie będziesz mieszkać – czy Twoje zakwaterowanie jest finansowane przez pracodawcę?
 • gdzie będziesz pracować – na której budowie będziesz pracować i jak nazywa się generalny wykonawca w Niemczech?
 • jakie otrzymasz wynagrodzenie – czy odpowiada ono niemieckiej płacy minimalnej w branży budowlanej?

Uzyskaj

 • kopię zaświadczenia A1 od pracodawcy
 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
 • w każdym przypadku zażądaj od swojego pracodawcy pisemnej umowy o pracę oraz pisemnego porozumienia w sprawie oddelegowania

Jeśli nie posiadasz obywatelstwa kraju Unii Europejskiej, dodatkowo musisz posiadać pozwolenie na pracę, nawet jeśli zostałeś oddelegowany z kraju Unii. Jako obywatel Unii Europejskiej w celu podjęcia pracy w Niemczech nie potrzebujesz pozwolenia na pracę.

Po przyjeździe do Niemiec

Sprawdź, czy Twój pracodawca prawidłowo Cię zameldował we właściwym urzędzie meldunkowym. W razie trudności jako członek związku skontaktuj się ze swoim związkiem zawodowym IG BAU lub zadzwoń na naszą infolinię.

W branży budowlanej pracownicy są często oszukiwani przy wypłacie wynagrodzenia. Jak możesz temu przeciwdziałać?

 

 1. Nie podpisuj niczego, czego nie rozumiesz.
 2. Notuj początek, koniec i czas trwania Twojego dziennego czasu pracy, łącznie z przerwami.
 3. Zapisuj nazwiska i numery telefonów kolegów, którzy mogą być Twoimi świadkami.
 4. Rób zdjęcia placu budowy i tablicy informacyjnej budowy.
 5. Zanotuj ważne dane:
 • adres placu budowy, na którym pracujesz,
 • nazwę firmy i dane właściciela, dla którego pracujesz
 • nazwę i dane generalnego wykonawcy

Możesz dochodzić swojego wynagrodzenia przed niemieckim sądem, nawet gdy Twój pracodawca ma swoją siedzibę za granicą! Jeżeli doszło do nieprawidłowości przy wypłacie Twojego wynagrodzenia, zwróć się o pomoc jeszcze przed wyjazdem z Niemiec. Możesz na przykład zadzwonić na naszą infolinię.
Członkowie związku zawodowego IG BAU otrzymują bezpłatną ochronę prawną również w przypadku pozwów przed sądami niemieckimi.

Uwaga: Czy ma miejsce fikcyjne delegowanie?

Prawidłowość Twojego oddelegowania może budzić wątpliwości,

 • gdy nie posiadasz ważnego zaświadczenia A1
 • gdy pewne pozycje w zaświadczeniu A1 zostały błędnie zaznaczone, np. Twój status pracownika/osoby samozatrudnionej
 • do pracy w Niemczech zostajesz dopiero zwerbowany w Niemczech i w Niemczech zostajesz zatrudniony
 • gdy Twoja firma nie prowadzi działalności w kraju macierzystym (fikcyjna firma)

Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się ze swoim związkiem zawodowym IG BAU będąc jego członkiem lub zadzwoń na naszą infolinię.