Delegowanie w branży budowlanej

Jesteś pracownikiem branży budowlanej i zostałeś oddelegowany do pracy w Niemczech. Jakie przysługują Ci prawa?

Czym jest oddelegowanie do pracy?

Jesteś pracownikiem delegowanym, gdy Twój pracodawca wyśle Cię na ograniczony czas do pracy do innego państwa unijnego (np. do Niemiec).

Które prawo pracy obowiązuje w Twoim przypadku?

Jako pracownik delegowany podlegasz prawu pracy tego kraju, z którego nastąpiło Twoje oddelegowanie. Dodatkowo mogą mieć zastosowanie niektóre przepisy niemieckiego prawa pracy, jeżeli są one dla Ciebie korzystniejsze.

Pod tym warunkiem obowiązują Cię następujące przepisy minimalne niemiec- kiego prawa pracy:

Płaca minimalna w branży budowlanej*

 

od 01.01.2021 - 12.31.2021 (brutto)

za wykonywanie prac prostych i prac bez przyuczenia

12,85 EUR

w całych Niemczech

za wykonywanie prac wymagających kwalifikacji i przyuczenia

Zachód 15,70 EUR

Wschód 12,85 EUR Berlin 15,55 € EUR

*Od 1.01.2022 r. zawieszona została branżowa płaca minimalna w budownictwie!

Wynagrodzenie to musi zostać wypłacone za każdą przepracowaną godzinę. Od wynagrodzenia brutto odliczane są podatki i składki na ubezpieczenie społeczne (np. ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, ubezpieczenie pielęgnacyjne). Twoja wynagrodzenie nie może być niższe od płacy minimalnej! W przypadku wykonywania czynności szczególnie trudnych lub niebezpiecznych (np. praca na dużych wysokościach, praca przy wykopach lub wymagająca specjalnej odzieży ochronnej) przysługuje Ci dodatek za trudne warunki pracy.

Czas pracy

Obowiązują Cię godziny pracy obowiązujące w kraju, do którego jesteś odde- legowany. W większości przypadków jest to średnio 40 godzin tygodniowo. Przerwy nie są wliczane do czasu pracy i dlatego nie są wynagradzane.

Czas na wypoczynek

Po zakończeniu pracy przysługuje Ci minimum 11 godzin na wypoczynek (w wyjątkowych przypadkach 10 godzin).

Dodatki

Jeśli pracujesz w czasie większym niż czas pracy określony w umowie o pracę, wówczas otrzymujesz dodatki do wynagrodzenia godzinowego:

 • dodatkowo za każdą przepracowaną nadgodzinę otrzymujesz 25% swojej stawki godzinowej
 • dodatkowo za każdą godzinę przepracowaną w nocy otrzymujesz 20% swojej stawki godzinowej
 • dodatkowo za każdą przepracowaną godzinę w niedziele otrzymujesz 75% swojej stawki godzinowej

Koszty podróży i zakwaterowania

Pracodawca musi pokryć koszty Twojej podróży w pełnej wysokości zgodnie z przepisami prawnymi Twojego kraju pochodzenia. Koszty odpowiedniego zakwaterowania w czasie oddelegowania ponosi pracodawca zgodnie z niemieckimi przepisami zawartymi w układach zbiorowych pracy. Pracodawca nie może Ci odliczyć kosztów podróży i zakwaterowania od Twojego wynagrodzenia.

Koszty podróży na terenie Niemiec

Jeśli pracujesz na placu budowy oddalonym o co najmniej 50 km od siedziby zakładu oraz gdy czas potrzebny na dojazd z miejsca zamieszkania na plac budowy wynosi ponad 1 ¼ godziny, to pracodawca musi wypłacić Ci dodatek z tytułu wyżywienia w wysokości 24 EUR dziennie, zapewnić odpowiednie zakwaterowanie i pokryć koszty podróży na terenie Niemiec zgodnie z przepi- sami zawartymi w układach zbiorowych pracy.

Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy

Twoje miejsce pracy podlega surowym przepisom, których celem jest zapobieganie upadkom, wypadkom przy maszynach i innym zagrożeniom. Pracodawca musi przestrzegać tych przepisów. W razie pytań zadzwoń na naszą infolinię.

Zakaz dyskryminacji

Pracodawca musi zapewnić, by pracownicy nie byli dyskryminowani. Na przykład mężczyźni i kobiety nie mogą być traktowani nierówno.

Urlop

Pracując w Niemczech zyskujesz prawo do urlopu, ponieważ zagraniczne firmy delegujące pracowników również uczestniczą w systemie kas urlopowych Kasy Socjalnej Gospodarki Budowlanej (Sozialkasse des Baugewerbes – SOKA-BAU). Za każde 12 dni zatrudnienia przysługuje Ci 1 dzień urlopu (w sumie przysłu- guje Ci 30 dni urlopu w roku). Zaległe dni urlopowe można wykorzystać do grudnia następnego roku. Po upływie tego terminu prawo do urlopu wygasa, jednak w ciągu następnego roku możesz wciąż złożyć wniosek do SOKA-BAU o odszkodowanie!

Raz w roku SOKA-BAU wyśle do Ciebie wyciąg z konta. Podstawę tego wyciągu stanowią dane, które Twoi pracodawcy przekazali do SOKA-BAU. Sprawdź te dane, a jeżeli się nie zgadzają, zareklamuj je u pracodawcy w ciągu 2 miesięcy od otrzymania wyciągu z konta. W razie jakichkolwiek problemów skontaktuj się bezpośrednio z SOKA-BAU lub zadzwoń na naszą infolinię. Będąc członkiem związku zawodowego IG BAU masz dostęp do bezpłatnej związkowej ochrony prawnej.

Uwaga!

Niektórzy pracodawcy wypłacają swoim pracownikom dodatek urlopowy, mimo że pracownik nie złożył wcześniej wniosku o urlop ani nie otrzymał urlopu. Sprawdź swoje dokumenty. Jeśli masz jakiekolwiek podejrzenia skontaktuj się bezpośrednio z SOKA-BAU lub zadzwoń na naszą infolinię. Będąc członkiem związku zawodowe- go IG BAU masz dostęp do bezpłatnej związkowej ochrony prawnej.

Jak i gdzie jesteś ubezpieczony?

Sprawdź, czy jesteś objęty ubezpieczeniem społecznym w kraju, z którego zosta- łeś delegowany, a w szczególności, czy masz ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli tak, to podczas pracy w Niemczech pozostaniesz ubezpieczony w kraju delegującym przez okres do 24 miesięcy. W Niemczech musisz to potwierdzić na podstawie zaświadczenia A1, które jest wydawane przez podmiot ds. ubezpieczeń spo- łecznych w kraju, z którego zostałeś delegowany. Gdyby doszło do wypadku lub nagłej choroby, wtedy uzyskasz w Niemczech pomoc medyczną na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Powstałe z tego tytułu koszty leczenia zostaną zwrócone Twoją kasę chorych w kraju ojczystym.

Przed wyjazdem do Niemiec

Dowiedz się

 • gdzie będziesz mieszkać – czy Twoje zakwaterowanie jest finansowane przez pracodawcę?
 • gdzie będziesz pracować – na której budowie będziesz pracować i jak nazywa się generalny wykonawca w Niemczech?
 • jakie otrzymasz wynagrodzenie – czy odpowiada ono niemieckiej płacy minimalnej w branży budowlanej?

Uzyskaj

 • kopię zaświadczenia A1 od pracodawcy
 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
 • w każdym przypadku zażądaj od swojego pracodawcy pisemnej umowy o pracę oraz pisemnego porozumienia w sprawie oddelegowania

Jeśli nie posiadasz obywatelstwa kraju Unii Europejskiej, dodatkowo musisz posiadać pozwolenie na pracę, nawet jeśli zostałeś oddelegowany z kraju Unii. Jako obywatel Unii Europejskiej w celu podjęcia pracy w Niemczech nie potrzebujesz pozwolenia na pracę.

Po przyjeździe do Niemiec

Sprawdź, czy Twój pracodawca prawidłowo Cię zameldował we właściwym urzędzie meldunkowym. W razie trudności jako członek związku skontaktuj się ze swoim związkiem zawodowym IG BAU lub zadzwoń na naszą infolinię.

W branży budowlanej pracownicy są często oszukiwani przy wypłacie wynagrodzenia. Jak możesz temu przeciwdziałać?

 • Zapisuj sobie codziennie początek, koniec i czas trwania swojej pracy, łącznie z przerwami i z przepracowanymi nadgodzinami.
 • Zapisz sobie nazwiska i numery telefonów kolegów, którzy mogą poświad- czyć Twoje informacje.
 • Zapisuj sobie adresy placów budowy, na których pracujesz.
 • Zapisz nazwę i dane kontaktowe do firm, dla których pracujesz, nazwisko prezesa oraz innych osób, które wydają Ci polecenia.
 • Zapisz sobie nazwę i dane kontaktowe (niemieckiej) firmy, która jest generalnym wykonawcą.
 • Zapisz sobie nazwę i dane kontaktowe kierownictwa budowy.
 • Zrób zdjęcia placu budowy, a w szczególności szyldów firmowych umieszczonych na ogrodzeniu placu budowy.
 • Nie podpisuj niczego, czego nie rozumiesz. W szczególności nie składaj podpisów in blanco.

Możesz dochodzić swojego wynagrodzenia przed niemieckim sądem, nawet gdy Twój pracodawca ma swoją siedzibę za granicą! Jeżeli doszło do niepra- widłowości przy wypłacie Twojego wynagrodzenia, zwróć się o pomoc jeszcze przed wyjazdem z Niemiec. Możesz na przykład zadzwonić na naszą infolinię. Członkowie związku zawodowego IG BAU otrzymują bezpłatną ochronę praw- ną również w przypadku pozwów przed sądami niemieckimi.

Uwaga: Czy ma miejsce fikcyjne delegowanie?

Prawidłowość Twojego oddelegowania może budzić wątpliwości,

 • gdy nie posiadasz ważnego zaświadczenia A1
 • gdy pewne pozycje w zaświadczeniu A1 zostały błędnie zaznaczone, np. Twój status pracownika/osoby samozatrudnionej
 • do pracy w Niemczech zostajesz dopiero zwerbowany w Niemczech i w Niemczech zostajesz zatrudniony
 • gdy Twoja firma nie prowadzi działalności w kraju macierzystym (fikcyjna firma)

Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się ze swoim związkiem zawodowym IG BAU będąc jego członkiem lub zadzwoń na naszą infolinię.

+49 391 4085-108 dla języka polskiego

Możesz również wysłać wiadomość e-mail na adres: mobil@igbau.de (we wszystkich językach)