Privremeni rad

Imate radnička prava!

Ako Vas Vaš poslodavac pošalje na privremeni rad u neku drugu EU zemlju (npr. Njemačku), Vaš je status „upućeni zaposlenik“. U tom slučaju podliježete EU-pravilima za slanje radnika u inozemstvo.

Koje radno pravo važi?

I dalje podliježete radnom pravu matične države. Ali, za upućene zaposlenike važe sljedeća pravila njemačkog radnog prava:

 • Maksimalno radno vrijeme: Prema zakonu, ne smijete raditi više od 8 sati dnevno. Dozvoljeno je raditi 10 sati samo ako u tijeku pola godine rada u Njemačkoj ne radite više od 8 sati dnevno u prosjeku. Imate pravo na pauzu: najmanje 30 minuta ako radite između 6 i 9 sati, a najmanje 45 minuta ako radite više od 9 sati.      

 • Minimalni odmor: Između dva radna dana mora Vam se omogućiti odmor u trajanju od najmanje 11 sati (u iznimnim slučajevima 10 sati).

 • Minimalni godišnji odmor: Imate pravo na plaćeni dopust: najmanje 20 dana godišnje, ako radite 5 dana tjedno, a najmanje 24 dana godišnje, ako radite 6 dana tjedno.

 • Zaštita trudnica: Za vrijeme trudnoće zaštićeni ste od otkaza. Trudničko bolovanje traje 6 tjedana prije porođaja i 8 tjedana poslije porođaja. Za to vrijeme ne smijete raditi.

 • Sigurnost na radnom mjestu: Pravila kojih se njemački poslodavac mora pridržavati da bi osigurao zaštitu i higijenu na radnom mjestu, važe i za Vašeg poslodavca.

 • Zabrana diskriminacije: Poslodavac se mora pobrinuti da zaposlenici ne budu izloženi diskriminaciji. Na primjer: mora omogućiti jednak tretman za muškarce i žene.

 • Minimalna plaća: Obavezne minimalne plaće prema odredbama kolektivnih ugovora u Njemačkoj važe i za Vas! O visini tih minimalnih plaća informirajte se kod sindikata! Od 1.1.2022. opća minimalna plaća u Njemačkoj iznosi 9,82 € bruto.

Gdje sam osiguran?

Do 24 mjeseca ostajete socijalno osigurani u državi iz koje ste upućeni (matična država). Da to u Njemačkoj dokažete, potrebna Vam je takozvana A1-potvrda, koju dobijete od socijalnog osiguranja u matičnoj državi. Također ostajete zdravstveno osigurani u matičnoj državi. U Njemačkoj idete kod liječnika koristeći svoju europsku karticu zdravstvenog osiguranja.

Obratite pažnju: Možete se registrirati kod njemačkog zdravstvenog osiguranja i dobiti karticu, ako ste najmanje godinu dana na upućenom radu u inozemstvu. Za to Vam je potreban poseban formular S1 koji možete dobiti u matičnoj državi. Samo tako imate pravo na punu zdravstvenu zaštitu u Njemačkoj.

Upućenost na privremeni rad u inozemstvu je pravno nekorektna ako:

 • ne posjedujete važeću A1-potvrdu
 • ste tek u Njemačkoj vrbovani za posao i zaposleni
 • Vaša tvrtka ne posluje u domovini (takozvana „lažna tvrtka“)
 • ste zaposleni duže od 24 mjeseca u Njemačkoj, a da u Njemačkoj nisu plaćani iznosi za Vaše socijalno osiguranje

Ako imate dvojbe u vezi zakonitosti Vašeg upućivanja na privremeni rad u inozemstvu, obratite se savjetovalištu ili radničkom sindikatu i pitajte za savjet!

Prije puta u Njemačku

Provjerite ...

...da li imate odgovarajući pismeni radni ugovor te dodatak radnom ugovoru kojim su utvrđeni uvjeti za vrijeme rada u inozemstvu?
...da li Vam je osiguran smještaj i gdje ćete stanovati? Tko snosi trošak smještaja, Vi ili poslodavac? Je li to navedeno u ugovoru?
...u kojem mjestu ćete raditi? Kako se zove poduzeće kod kojeg ćete u Njemačkoj raditi?
...iznos trenutačne minimalne plaće u Njemačkoj i uporedite je sa iznosom koji je naveden u Vašem radnom ugovoru.

Uvjerite se da imate ...

...potvrdu A1
...europsku iskaznicu zdravstvenog osiguranja
… ako ste upućeni na duže od godinu dana zahtijevajte od osiguranja potvrdu S1

Za rad u Njemačkoj kao EU-građaninu/ki nije Vam potrebna radna dozvola.

Nakon dolaska u Njemačku:

Prijavite adresu stanovanja kod organa općinske uprave. Po mogućnosti obavite to osobno i ne prepuštajte to poslodavcu!

Kod dugoročnog upućivanja (duže od 1 godine): zahtjevajte od njemačkog zdravstvenog osiguranja izdavanje kartice za zdravstveno osiguranje.

Svakodnevno vodite evidenciju svog radnog vremena. Uzmite od kolega njihove kontakt podatke (adresu i broj telefona). Bez tih informacija u slučaju konflikta, bit će teško da ostvarite svoje pravo!

Lako se sjedište poduzeća Vašeg poslodavca nalazi u inozemstvu, možete uložiti tužbu u vezi svoje plaće njemačkom sudu! Ukoliko dodje do kakvih neregularnosti u vezi Vaše plaće, obratite se za  pravovremenu pomoć u savjetovalištu ili nadležnom radničkom sindikatu i to prije povratka u matičnu državu.

 

siječanj 2019