Отпуска

Правото на отпуск е регламентирано в трудовия договор. Той не може да е по-малко от законната минимална годишна отпуска. Имате право на:

  • 20 дни отпуска, ако работите 5 дни в седмицата или
  • 24 дни отпуска, ако работите 6 дни в седмицата.

Трябва да подадете молба за отпуск до работодателя, той има право да уважи молбата или откаже. Най-добре, ако подадете писмена молба и запазите копие за себе си.

Трябва да ползвате годишния отпуск до края на годината. Прехвърлянето на отпуск за следващата календарна година е възможно само по изключение със съгласието на работодателя. Работодателят е длъжен в този случай да разреши отпуската найкъсно до 31-ви март на следващата календарна година.

Внимание: На всяка цена трябва да подадете писмена молба за отпуск най-късно до края на годината! Ако не сторите това, губите правото си на отпуск.

Важно: Имате право на пълен отпуск, ако напуснете работа през втората половина на годината и сте били назначени на работа най-малко 6 месеца!

Пример: Постъпвате на работа на 1-ви януари 2019 година при работодател Х. На 1-ви август 2019 г. работодателят или Вие прекратявате трудовия договор. Имате право да ползвате цялата минимална годишна отпуска, ако не сте вече взели отпуск преди това. Ако трудовото отношение е прекратено и не сте ползвали годишен отпуск, работодателят трябва да изплати невзетия отпуск.

Внимание: И тук текат срокове! Често сроковете са много кратки (например 3 месеца, в някои колективни договори са договорени и по-кратки срокове), обърнете се бързо към бюро за консултация или синдиката, за да се информирате!

 

 

юли 2021