Заплащане

В Германия е в сила принципът: Никаква работа без заплащане!

Важно: Работодателят дължи заплащане и при положение, че нямате документи и трудов договор! Не се оставяйте работодателят да Ви плаши или принуди да работите без пари! Имате право на заплащане на труда!

Заплатата трябва да бъде изплатена най-късно до края на изтичане на месеца след месеца, който е положен трудът. Заплащането се извършва обикновено по банков. Можете да откриете сметка във всяка банка, за това Ви трябват копие от личната карта и удостоверението за адресна регистрация. И при банката важи: Не подпис-вайте нищо, което не разбирате!

Всеки месец работодателят е длъжен да предостави фиш за месечно възнаграждение (на немски: Lohnabrechnung). Във фиша пише, колко сте изработили и какви суми са приспаднати за данъци и социални осигуровки.

Данъците върху трудовото възнаграждение заплаща работодателят директно в данъчната служба (на немски: Finanzamt).

В Германия важат минимални часови ставки, т.е. работодателят в никакъв случай няма право да заплати по-малко от минималната часова ставка.

1.) В сила е минималната часова ставка по закон, която в момента е 9,82 евро брутно (2022) заплащане на изработен час. Изключения при минималната часова ставка правят:

  • младежи под 18 години,•
  • някои (не всички!) практиканти
  • стажанти и
  • дългосрочно безработни

2.) В много браншове важи минимална часова ставка според сключени браншови колективни договори, която често надвишава минималната часова ставка по закон. Към тези браншове се числят например: строителството, електротехническата дейност, почистването на сгради и полагането на грижи за болен или възрастен човек.

3.) Има и браншови минимални часови ставки, които важат само за определени работодатели и служители.Попитайте при отговарящия за Вас синдикат коя минимална часова ставка важи за Вас.

Внимание: Често работодателят заплаща според норми, които трябва да изпъл-ните. Това не винаги е допустимо, проверете трудовия договор от бюро за консултация или Вашия синдикат! Не е разрешено да се заплаща по-малко от съответната минимална часова ставка!

Пример: Ако почиствате стаи в хотел, работодателят често разпорежда колко стаи на час трябва да изчистите. Работодателят няма право да съкрати заплащането под минималната часова ставка. Записвайте винаги часовете, които сте изработили и пазете доказателства за това! Работодателят трябва да заплати всеки изработен от Вас час, независимо от това, колко стаи сте изчистили.

Ако работодателят не плаща:

Работодателят трябва всеки месец да Ви заплаща. Ако не са Ви заплатили повече от 2 месеца, е препоръчително да спрете работата, докато не Ви е изплатено дължи-мото. Трябва обаче да съобщите (писмено) на работодателя, че прекъсвате рабо-тата, тъй като не Ви е заплатил.

Формуляр за изискване на заплатата можете да намерите на немски и български език на стр. 10 и 11 в календара работно време тук: http://www.faire-mobilitaet.de/-/Nic

Най-добре се свържете веднага, щом забележите, че работодателят не заплаща редовно, със синдиката или бюро за консултация. Не се оставяйте да Ви залъгват с празни обещания и записвайте винаги изработените часове. Снимайте с мобил-ния телефон работата и работното място. Съберете колкото е възможно повече информация за работодателя. Колкото повече доказателства имате, толкова повече шансове имате да Ви заплатят.

В много браншове (строителство, почистване на сгради, производство на храни-телни стоки) работодателят Ви често е сключил договор с друг възложител. Това са т.нар. главни или под-изпълнители на обекта (например хотелът, където чисти фир-мата на работодателя Ви). Събирайте информация и доказателства и за главния или под-изпълнителя: в Германия можете да изискате възнаграждението си от главния или под-изпълнител, в случай че работодателят не заплати.

Внимание: Не чакайте прекалено дълго! Винаги текат срокове, които определят, до кога можете да изискате по съдебен път възнаграждението от работодателя си. Ако сроковете изтекат, нямате възможност да изискате парите си.

Сроковете са записани в закона, трудовия договор или в колективния договор, който важи за трудовото взаимоотношение. И тук важи: Обърнете се към синди-ката или потърсете бюро за консултация близо до Вас и се посъветвайте. Срокът за изискване на законоустановената минимална часова ставка е три години.

октомври 2019