Уволнение – реагирайте бързо!

Уволнение – реагирайте бързо!

Ако работодателят Ви уволни, трябва да реагирате бързо.
Следната информация е предназначена да Ви помогне, за да можете да постъпите правилно в тази ситуация.

Уволнение – а сега накъде?

Имате право да се противопоставите срещу неоснователно или погрешно формулирано уволнение – включително и когато то е обявено устно. За целта трябва да подадете иск срещу уволнението в трудов съд. Имате само 3 седмици време от деня, в който сте получили съобщението за уволнение, за да сторите това!

Как бяхте уведомен за уволнението – писмено или устно?

По принцип устно известие за уволнение е невалидно! Продължавайте в присъствието на свидетели и/или писмено да предлагате своята работна ръка!
За писмено уволнение са предвидени определени формални изиск- вания. Предайте известието за уволнение на юрист за проверка и запазете плика с пощенския печат!

Внимание: Ако не се противопоставите на уволнение, което е извършено устно, чрез СМС или имейл и не подадете съдебен иск срещу него, то влиза в сила.

 

За какъв вид уволнение става дума - без предизвестие/по извънредни причини или уволнение с предизвестие/редовно уволнение?

Уволнение без предизвестие/по извънредни причини (fristlose / außerordentliche Kündigung) е възможно само при наличието на важни
за това причини, дори и те да не трябва да са назовани в предупреждението за уволнение. При уволнение с предизвестие/съобразено с трудовия и/или тарифен договор, (fristgerechte/ordentliche Kündigung) трябва да са спазени определени срокове (Kündigungsfristen): през изпитателния период този срок обикновено е 2 седмици, а след това – най-малко 4 седмици (Внимание: Има и изключения!). Сроковете за предизвестие при уволнение са уредени или в трудовия, или в тарифния договор (Tarifvertrag). Проверете на всяка цена Вашия трудов договор или валидния тарифен договор и изяснете дали е спазен валидният във Вашия случай срок за предизвестие!

Уволнение по време на болест?

В Германия е възможно уволнение по време на болест. Ако трудовото Ви взаимоотношение изтича по време на болничен, имате право след изтичането на трудовото отношение да подадете молба за болнично обезщетение в здравната каса, а след като оздравеете трябва да се регистрирате в Агенцията по труда. Във всеки случай изпратете незабавно на здравната каса болничен лист и внимавайте да няма прекъсване между отделните листове. Изпратете съобщение на своята здравна каса преди да напуснете Германия, в противен случай евенту ално ще загубите правата си за болнични и за здравната си осигуровка!

Бременните жени се ползват с особена защита срещу уволнение, включително през изпитателния период.

Длъжен ли съм да подпиша известието за уволнение?

Не сте длъжен да подписвате известието за уволнение, изпратено от Вашия работодател, тъй като то представлява едностранно волеизявление. Решаващо е самото получаване на уведомлението. Достатъчно е и то да се намира в пощенската Ви кутия.

Внимание: Често работодателите предлагат да се подпише т.н. договор за прекратяване на трудовите взаимоотношения (Aufhebungsvertrag).
Договорът за прекратяване представлява двустранно заявление за прекратяване на трудовите взаимоотношения по взаимно съгласие. Често пъти по този начин губите част от своите права. Подписвайте такъв договор само, ако сте съгласни трудовите взаимоотношения да бъдат прекратени и ако сте сигурни, че по този начин няма да загубите своите права!

Какво мога да предприема срещу уволнението?

Който е работил повече от шест месеца в дадена фирма, където са заети повече от 10 работника (на пълно работно време), подлежи на разпоредбите на Закона за защита при уволнение (Kündigungsschutzgesetz). В този случай работодателят се нуждае от основателна причина, за да Ви уволни. Ако имате съмнения в наличието на такова основание, може да подадете в съда иск за установяване на фактите, че Вашите трудови взаимоотношения не са преустановени и евентуално да преговаряте с работодателя за изплащане на обезщетение. И в този случай, също така, искът трябва да бъде внесен в съда в срок от 3 седмици.

В случай на уволнение се обърнете във всеки случай незабавно към синдикатите, към адвокат или към център за консултация.

Как да постъпите по-нататък?

Ако сте уволнен, но искате да останете в Германия, следва незабавно (в рамките на 3 дни) да се регистрирате като търсещ работа/ безработен в Агенцията по труда, за да си осигурите правото на обезщетение за безработица. Ако закъснеете с регистрацията, рискувате да Ви бъде наложена временна мярка „спиране на обезщетението“.

Който е бил в трудови взаимоотношения със задължително плащане на социално-осигурителни вноски, най-малкото за 12 месеца през последните 30 месеца, има право на обезщетение за безработица тип 1 (Arbeitslosengeld I (ALG I)). В противен случай може да подадете молба за изплащане на обезщетение за безработица тип 2 (Arbeitslosengeld II (ALG II)) в т.нар. Центъра за работа (JobCenter).

Важно: Ако получавате обезщетение за безработица, Вие продължа-
вате да имате статут на здравноосигурен!
 


Не забравяйте, че трябва да получите последната си заплата след приключ ване на трудовото Ви взаимоотношение към нормалната дата за плащане (напр. 15 число на следващия месец)! Често се случва работодателите да не изплатят или да не изплатят изцяло тази заплата. Внимателно проверете, дали сте получили коректната сума! Ако не сте получили тази заплата, трябва без да отлагате да влезете във връзка с център за консултация!

Продължавам ли да съм социално осигурен?

След изтичане на трудовото Ви взаимоотношение/трудовия договор, Вие все още ползвате здравно осигуряване в продължение на един месец. Здравното Ви осигуряване продължава и след този срок ако:

  • си намерите нова работа,
  • получавате обезщетение за безработица или
  • ако може да се осигурявате чрез своя съпруг/своята съпруга

Ако тези условия не са изпълнени, трябва да сключите т.н. ,доброволна‘ (freiwillig) осигуровка и сам да плащате необходимите вноски. Когато напуснете Германия, трябва да се отпишете от адресната регистрация и да информирате здравната си каса, в противен случай здравната каса може да иска да продължите да плащате вноските.

Какво имам право да получа от работодателя си?

След приключване на трудовите си взаимоотношения имате право да получите свидетелство за положения труд и изходящи документи (отписване от социалното осигуряване и разпечатка на електронното удостоверение за удръжките върху заплатата – Abmeldung zur Sozialversicherung и Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung). Евентуално имате право и на финансово обезщетение за неползван отпуск. Проверете, дали работодателят ви е платил всичко. Получили сте например обезщетение за неизползван отпуск или допълнително положен труд, отразен в сметката Ви за работно време (Arbeitszeitkonto). Ако срещнете проблеми,трябва да се обърнете към синдиката или към център за консултация.

Бих желал сам да напусна.

Ако прекратите самостоятелно своят трудов договор (по собствено желание), без спазване на формално коректната форма, работодателят може да Ви наложи парична глоба като неустойка по договора (Vertragsstrafe). Тази неустойка трябва да е уредена в договора и не бива да надвишава една месечна заплата. В такъв случай може и да не Ви изплатят последната заплата или да я получите само частично. За да избегнете това трябва:

  • Да прекратявате трудовите си взаимоотношения винаги в писмена форма, дори и да нямате писмен трудов договор!
  • Да съблюдавате сроковете за предизвестие! Важно: Решаваща е датата на получаване на известието.
  • Трябва да предвидите достатъчно време за получаване на писмото (като препоръчана пратка) или да упълномощите друго лице да предаде лично на работодателя Вашето известие за прекратяване! Ако не сте сигурни в действията си, потърсете помощ от център за консултации.

Дата: април 2022г.

Файлове за сваляне