Селското стопанство

Информация за наети на работа, идващи от чужбина, които работят в селското стопанство

Възнаграждение в селското стопанство

От Октомври 2022 за заетите в селското стопанство в Германия важи законово установена минимална почасова ставка от 12,00 евро брутно. Това заплащане важи за всички, които работят в Германия.

Заплащането на акорд и на парче са допустими форми на заплащане. Те обаче не бива да бъдат по-ниски от валидната минимална ставка, която иначе бихте получили за всеки отработен час.

Извънредни часове

В селското стопанство нормираната работна седмица може да бъде 48 часа, ако работите шест дни. Между две смени е предвидено по закон време за почивка от 11 часа. Могат да бъдат заработени извънредни часове, като при това работният ден да не превишава 10 часа. Трудовият Ви договор трябва да включва ясни разпоредби за извънредните часове. Всички отработени часове – и извънредните часове - трябва да бъдат заплатени. Времето за достигане от едното поле до другото се счита за работно време и трябва да бъде заплатено.

Документиране на отработеното време

Правете си бележки всеки ден

 • Записвайте си всеки ден
 • Началото, края и продължителността на работното Ви време,
 • Времето за почивка. Почивките не са работно време.
 • Местата на работа
 • В случаи на заплащане на акорд: Записвайте си броя на предадените щайги или друг вид количества за отчитане.

Не Ви е платено? - Действайте активно!

Работодателят не Ви е платил? Тогава бихте могли да предявите иск, за да получите полагащата Ви се заплата. Винаги имате право на Вашата заплата, дори след уволнение и ако нямате писмен трудов договор.

Поискйте съдействие от Център за консултации! Като член на Профсъюза на индустрията„Строителство-Селско стопанство-Околна среда” ИГ БАУ (IG BAU), разполагате с профсъюзната правна помощ.

Бъдете добре подготгвени в случай на трудов спор

Ако работодателят не Ви е платил заплатата, ще трябва да докажете, колко всъщност сте заработили и каква заплата Ви се полага.

За да бъдете добре подготени в случай на трудов спор, ще Ви е необходима документация за работното време.

 • Направете освен това и снимки на всички документи, които подписвате, поискайте и да Ви ги фотокопират.
 • Направете допълнително и снимки на фирмената табелка и на жилищните помещения.

Трудов договор

Важно е трудовият Ви договор да е в писмен вид, за да може при трудов спор да се действа по правен път. Поискайте от Вашия работодател трудов договор в писмен вид, в който да са записани най-важните трудови условия. Имате право на това. Внимавайте договорът да бъде подписан и от Вашия работодател.

Важно е:

 • Да не подписвате никакви документи, които не разбирате.

Да не подписвате никога празни бележки, квитанции или друг вид документи.

Кога трябва да се плаща заплатата?

Трябва да получите ведомост за заплатата. Заплатата трябва да бъде изплатена най-късно в края на следващия месец на този, в който е свършена работата. Тогава трябва да бъдат заплатени всички отработени работни часове.

Ако сте се договорили с работодателя цялата Ви заплата да се плати едва в края на сезонната работа, в такъв случай изисквайте седмични или месечни междинни отчетни ведомости. Сравнявайте ги с Вашите собствени бележки за отработеното работно време.

Прекратяване на договора

Beispiel: Stundenzettel

Прекратяването на договора трябва винаги да бъде направено в писмен вид. Устно прекратяване на договора е неефективно. Сроковете за прекратяване са записани във Вашия трудов договор. Текстът на такова прекратяване може да бъде съвсем кратък. Прекратяването на договор има нужда от само един подпис, този на работодателя Ви, но не и Вашия.

Ако не сте съгласни с прекратяването на договора Ви, обърнете се веднага към някой от Центровете за консултации. Предложете на работодателя пред свидетел/ка отново да продължи да Ви използва трудовата сила. От момента на получаване на прекратяването на договора разполагате само с три седмици да оспорите това.

Разходи за квартира и прехрана

Квартира от работодателя: Работодателят има право да Ви удържа от заплатата за квартира и храна. Той трябва при това да се придържа към установените горни граници. Тези разходи трябва да бъдат представени в платежната ведомост и да са разбираеми за Вас.

 

Ако квартирата не е предоставена пряко от работодателя, а от трета страна: Ако квартирата Ви е предоставена не от предприятието, трябва да получите споразумение за наем и услуги, в което да са описани разходите, и което е подписано от наемодателя. То трябва да Ви бъде предоставено в писмен вид. При такива случаи няма законово установена граница на разходите.

Ако сте заплашени, че поради прекратяването на трудовия Ви договор, ще трябва незабавно да напуснете квартирата, се обърнете веднага към някой от Центровете за консултации. Като правило, не бива да се иска от Вас да напуснете квартирата си незабавно.

Внимание: Ако квартирата и прехраната са по-зле от обещаното Ви, снимайте условията там! При спорни случаи можете да използвате снимки като доказателства.

Ако имате въпроси, обадете се на нашата безплатна и анонимна Гореща линия.

Охрана на труда, оборудване и вода

Всички инструменти за работа и личните предпазни средства трябва да Ви бъдат предоставяни безплатно от работодателя. Те включват ръкавици, съобразени с характера на работата, а също така и слънчеви очила и облекло за защита от дъжда. При работа в горещо време трябва да бъде предоставено и достатъчно количество вода.

Проверете внимателно в първата платежна ведомост, за да се уверите, че нищо не Ви е удържано от заплатата за горните цели.

 

Здравна осигуровка


Вашият работодател е длъжен да сключи здравна застраховка за сезонните работници в Германия. В много случаи те ще сключат за вас частна здравна застраховка. Внимание: Тази здравна застраховка не покрива всички заболявания. Поинтересувайте се от обезщетенията, които ви се полагат в рамките на тази частна здравна застраховка.

Уверете се, че имате здравна застраховка, осигуряваща Ви валидна защита в Германия.

В Германия има една система на социално осигуряване. Тя трябва да защити работещите от последиците на заболяване и старост. Ако сте наети на работа и подлежите на социалноосигурителни вноски, то тогава Вие автоматично имате здравна осигуровка. Вашият работодател проверява чрез формуляр в началото на работната Ви дейност дали трябва да бъдете социално осигурени или не.

Ако работите в Германия 70 дни в рамките на една календарна година и не вършите тази работа професионално, Вие се считате за “краткосрочно наети”. В такъв случай Вие и работодателят Ви в Германия не трябва да плащате вноски за социална застраховка и не сте автоматично здравно осигурени.

По време на краткосрочно наемане на работа в Германия, имате здравна осигуровка, ако:

 • представите т.нар. Удостоверение A1, или
 • имате сключена застраховка в друга страна, или
 • сте осигурени посредством семейна застраховка в страната на местоживеене.

Ако не сте здравно осигурени, попитайте Вашия работодател дали за Вас е била сключена групова здравна застраховка. В повечето случаи работодателят поема разноските за такава застраховка, ако не, работодателят е длъжен предварително да се договори с Вас за това.

Частната групова здравна застраховка не покрива всички видове медицински лечения.
Поискайте да Ви се предостави удостоверение, с което да можете да ходите сами на лекар.

При болест заплатата Ви продължава да се изплаща,

 • когато сте болен и имате медицинско свидетелство от лекар и
 • когато работите в същото предприятие вече повече от четири седмици.

Профсъюзът IG BAU – станете член в една силна общност!

Ако искате да се възползвате от членството в компетентния профсъюз за този отрасъл, свържете се с отрасловия профсъюз за строителство, селско стопанство и околна среда (IG BAU).

Този профсъюз ще Ви подкрепя при конфликти с работодателя Ви, а също така в областта на социалното право, като например в случаи на трудови злополуки.


На тези номера ще получите информация на Вашия език:
+49 391 4085-106 на български


Можете да изпратите и имейл на:
mobil@igbau.de (на всички езици)

https://igbau.de/BU.html

 

Stand: 03/2022