Селското стопанство

Информация за наети на работа, идващи от чужбина, които работят в селското стопанство

Това трудово възнаграждение Ви се полага!

В Германия има законово определена минимална почасова ставка. От януари 2024 г. тя ще бъде 12,41 евро бруто на час. Тази заплата се прилага за всички, които работят в селското стопанство в Германия.

Заплащането според прибраната реколта (на акорд или на парче) са допустими. Трудовото възнаграждение обаче никога бе трябва да падне под 12,41 евро бруто на час. Брутно възнаграждение означава, че има удръжки (напр. данъци), като нетното/чистото възнаграждение е съответно по-ниско.

Разноски и отчисления от надницата/заплатата 

Квартира:

Работодателят има право да Ви удържа от заплатата за квартира. Работодателят трябва преди започване на работа или да Ви е информирал писмено за разноските, или Вие трябва вече да сте подписали договор за наем, в който да са записани разноските за квартирата. Ако обаче Вие изкарвате по-малко от 1410 евро за един месец, работодателят няма право да Ви удържа разноските директно от надницата.

Храна:

Работодателят има право да Ви удържа разноските за храна от надницата само, ако Ви е информирал писмено за разноските при започване на работа. Ако обаче Вие изкарвате по-малко от 1410 евро за един месец, работодателят няма право да Ви удържа разноските директно от надницата.

Данъци:

Вашето трудово възнаграждение се облага в Германия с данъци. Вие заплащате данъците, като те се удържат директно от надницата Ви.

Посредничество:

Работодателят няма право да удържи разноските за посредник при намирането на Вашата работа от надницата, ако Вие работите с краткосрочен договор.

Работни пособия:

Всички работни пособия (например лопати, сандъци, фолиа) и личното оборудване следва да Ви бъдат предоставени от работодателя безплатно. Те включват и пригодни за работата ръкавици, както и средства за защита от дъжд и слънце. Освен това при работа на жега трябва да Ви бъде предоставена достатъчно вода.

 

Кога да се плаща надницата/заплатата?

Заплатата трябва да бъде изплатена най-късно в края на следващия месец на този, в който е извършена работата. Тогава трябва да бъдат заплатени всички отработени часове. Трябва да получавате всеки месец ведомост/фиш за заплатата.

Ако работодателят Ви осигурява квартирата, имате право на чекмедже с ключ във Вашата квартира, където да можете да съхранявате пари. Ако обаче сте се договорили с работодателя цялата Ви заплата да се плати едва в края на сезонната работа, в такъв случай изисквайте седмични или месечни междинни отчетни ведомости/фишове. Сравнявайте ги с Вашите собствени бележки за отработеното работно време.

Не Ви е платено? - Задействайте се!

Работодателят не Ви е платил или е платил по-малко? Тогава бихте могли да предявите иск да получите полагащата Ви се заплата. Винаги имате право на Вашата заплата, дори след уволнение и ако нямате писмен трудов договор. Обадете ни се по телефона.

Документирайте отработеното от Вас време!

Ако работодателят не Ви е платил заплатата, ще трябва да докажете, колко всъщност сте заработили и каква заплата Ви се полага. Записвайте си всеки ден:

  • Началото и края на работното време.
  • Времето за почивка, тъй като почивките не са работно време.
  • В случаи на заплащане на акорд/парче: Записвайте си броя на предадените щайги или друг вид количества.
  • Местата на работа

Помолете Вашите колеги да потвърдят като свидетели извършената от вас работа , като подпишат документацията Ви.

Beispiel: Stundenzettel

 

Извънредни часове

В селското стопанство нормираната работна седмица може да бъде 48 часа, ако работите шест дни. Между две смени е предвидено по закон време за почивка от 11 часа. Работното време на ден не бива да надвишава 10 часа, в извънредни случаи може да бъде удължено до максимум12 часа. Извънредните часове трябва да бъдат заплатени. Времето за достигане от едното поле до другото се счита за работно време и трябва да бъде заплатено.

Отпуск

На всеки 12 работни дни Ви се полага един почивен ден. Подайте молба до работодателя за получаване на отпуск/почивен ден. Ако не Ви се дадат почивни дни, той трябва да Ви заплати на края на трудовия договор допълнително към надницата за не ползван отпуск.

Трудов договор

Важно е трудовият Ви договор да е в писмен вид, за да може при трудов спор да се действа по правен път. Поискайте от Вашия работодател трудов договор в писмен вид, в който да са записани най-важните трудови условия. При започване на работа работодателят трябва да Ви уведоми писмено поне, колко часа седмично ще работите и за какъв срок се сключва трудовият договор. Ако работодателят ще си удържа от надницата сума за квартира и храна, той е длъжен да Ви информира за сумата писмено.

Внимавайте договорът да бъде подписан и от Вашия работодател.

Важно е:

  • Да не подписвате никакви документи, които не разбирате.
  • Да не подписвате никога празни бележки, квитанции или друг вид документи.
  • Фотографирайте с телефона си всички документи, които подписвате и поискайте копие.

Ако работите 70 или по-малко дни в Германия, Вашият работодател преди започване на работа проверява с един формуляр, дали трябва да бъдете здравно застрахован или не.

  • Ако имате сключена застраховка в родината си, трябва да го докажете
  • Ако нямате здравна застраховка в родината си, тогава Вашият работодател трябва да се погрижи да Ви застрахова в Германия. Попитайте работодателя при започване на работа за документ за здравна застраховка. Най-често разноските са за сметка на работодателя. Ако той не възнамерява да носи разноските, той трябва да Ви е известил за това предварително.

Поискайте от работодателя при започване на работа за документ за здравна застраховка, за да можете при нужда да отидете при лекар. Ако лекар Ви даде болнични и Вие работите повече от четири седмици в същата фирма, то работодателят е длъжен да Ви изплаща надницата за дните, в които Вие не можете да работите.

Синдикат (Gewerkschaft) IG BAU 

Синдикатите се борят за правата на трудещите се. Синдикатът Ви помага при трудово-правни спорове и проблеми с работодателя Ви. Ако работите в селското стопанство и желаете да станете член на синдикат в Германия, обърнете се към Industriegewerkschaft Bauen – Agrar – Umwelt (IG BAU).

Вашият работодател няма да узнае нищо за Вашето членство. Ето тук можете да получите допълнителна информация:

mobil@igbau.de

www.igbau.de/Jahresmitgliedschaft.html

 

„Справедлива мобилност“ (Faire Mobilität) – консултантски бюра за работници от средна и източна Европа

www.faire-mobilitaet.de

konsultacia@faire-mobilitaet.de

Ако в Германия се сблъсквате с трудово-правни проблеми, може безплатно да се обърнете към горещ телефон:

0800 1014341

 

Stand: 03/2024