Селското стопанство

Информация за работници, които идват от чужбина и работят в селското стопанство

Работна заплата в селското стопанство

От 1.1.2021 минималната почасова ставка е 9,50 €.

Тази почасова ставка важи и за командировани работници, без значение в коя страна е седалището на работодателя.

Заплащане на акорд или на бройка

Заплащането на акорд или на бройка е допустимо. Трябва обаче да е осигурено да получавате за всеки Ваш работен час гореупоменатата минимална почасова работна заплата.

Трудов договор

Поискайте от Вашия работодател писмен трудов договор. Трудовият договор задължително трябва да Ви бъде връчен, макар че не на език, който разбирате. Въпреки това попитайте за такъв и не подписвайте нищо, което не разбирате.

Синдикатите отстояват правата на работещите. Това се отнася и за Вас, ако идвате от друга държава.

Ние искаме да можете да работите в Германия при справедливи условия!

Свържете се с нас, ако имате въпроси!

 

Съгласно закона трудовият договор следва да съдържа следните данни:

  • Вашето име и адрес и името и адреса на Вашия работодател
  • начало и предвидена продължителност на трудовото правоотношение
  • място на трудовата дейност
  • описание на дейностите
  • размер на трудовото възнаграждение и на евентуални добавки и срокове на падеж за тяхното изплащане
  • договорено работно време
  • продължителност на годишния отпуск
  • срокове за прекратяване на трудовото правоотношение
  • позоваване на валидните колективни договори

Документация за работното време

Записвайте всеки ден началото, края и продължителността на работното време, включително почивките. Записвайте имената на свидетели. По възможност поисквайте от ръководителя на Вашата работна група или поне от Ваш колега да потвърди с подпис Вашия списък.

При трудово възнаграждение на акорд: Водете бележки за предадените кутии или количества.

Кога трябва да се изплаща работната заплата?

Работната заплата задължително се документира на фиш за заплатата. Тя трябва да се изплати най-късно в края на месеца, следващ месеца, през който е извършена работата. Тогава трябва да се изплатят всички реално положени работни часове.

Ако сте се споразумели с работодателя цялата работна заплата да Ви бъде изплатена едва в края на сезонната работа, то поискайте седмични или месечни междинни отчети.

Извънредни часове

Ако работите шест дена в седмицата, редовното Ви седмично работно време може да бъде 48 часа. Всички работни часове – също извънредните – трябва да се заплатят.

Времето, нужно за да стигнете от едното работно място до друго, е работно време и следва да се заплати.

В случай на трудов спор

Beispiel: Stundenzettel

Ако работодателят не заплати извънредните часове, Вие трябва да докажете, че работодателят е разпоредил, одобрил или допуснал такива часове. И по тази причина документирайте в писмен вид положените работни часове и поискайте подписа на свидетел.

Настаняване и храна

Направете снимки от Вашата квартира, ако същата не отговаря на постигнатите договорености!

Ако получавате храна и настаняване от трето лице, то следва да Ви бъде представен за подписване наемен договор респ. договор за предоставяне на услуга. Задължително поискайте информация, ако не Ви представят договори за подписване. Ако не получите договори, задължително попитайте, колко пари ще Ви поискат в края на сезона за настаняване и храна.

Ако Вашият работодател Ви предостави храна и настаняване, като удържа суми от заплатата, това трябва да бъде отразено в проследуем вид на Вашия фиш за заплатата.

Внимание: Само ако работната Ви заплата е по-висока от така наречената граница на запор, е възможно разходите за храна и настаняване да бъдат пряко приспаднати към работната заплата. Границата на запор зависи от броя на лицата, за които сте длъжен да плащате издръжка.

Пример 1: Вие сте сам и нямате деца. Ако имате нетен доход не по-висок от 1.179,99 €, не може да Ви бъде приспаднато нищо.

Пример 2: Женен сте и имате две деца, следователноосигурявате издръжката за три лица освен Вас. Ако имате нетен доход не по-висок от 2.109,99 €*, не може да Ви бъде приспаднато нищо. Само ако нетният дохот е над тази граница, работодателят може да Ви удържа разходите за храна и настаняване.

През 2020 година* за храна могат да Ви бъдат приспадани максимално следните суми:

Изчисление на месец: за закуска 54,00 €*, за обяд 102,00 €* и за вечеря 102,00 €*. Оттук следва обща сума на стойност максимум 251,00 €* на месец.

Изчисление по дни: за закуска 1,80 €*, за обяд 3,40 €* и за вечеря 3,40 €*. Оттук следва обща сума на стойност максимум 8,60 €*на ден.

За настаняване е допустимо да бъдат начислявани максимум 235,00 евро* на месец. Ако сте настанени с други хора в една стая, тогава сумите се променят: При двама души в стая по 141,00 евро*, при трима души по 117,50 евро* и при повече от трима души по 94,00 евро*.

* Тези суми може минимално да се променят в последващите години.

Защитно оборудване, инструменти за работа и вода

Работодателят е длъжен безплатно да Ви предостави всички инструменти за работа и личното защитно оборудване. Това включва подходящи за съответния вид работа ръкавици, както и защита от слънце и дъжд. Освен това работодателят е длъжен при работа на жега да Ви предостави достатъчни количества вода.

При първите месечни фишове за заплата обърнете внимание да не Ви удържат пари за тези материали.

Здравно осигуряване

Ако работите в Германия по-малко от 71 дни в годината и ако извършвате трудовата си дейност не като редовна професия, то се счита, че сте краткосрочно зает. Ако същевременно сте зает в родната Ви страна със задължително социално осигуряване, трябва да докажете това, представяйки удостоверение „A1“. Чрез това удостоверение сте здравно осигурен и през първите 70 дни, през които работите в Германия. Ако нямате удостоверение „A1“, от страна на работодателя сте застрахован единствено от трудова злополука. Осигурете да имате допълнително и здравна застраховка с валидност в Германия.

Ако искате да удължите трудовата си дейност и след изтичането на 70 дни, Вашият работодател е длъжен да Ви регистрира в германското социално осигуряване.

Ако се разболеете и сте изписан в болничен от лекар, то трябва да продължавате да получавате възнаграждението си за съответния период на боледуване, ако сте работили повече от 4 седмици в предприятието.

 

Дата: 02/2020 г.