Работа в кланицата

Вашите права в месопреработвателната промишленост в Германия.

Вие работите в месопреработвателната промишленост в Германия?

От началото на 2022 има важни промени

От 1-ви януари 2022 са забранени фирми-подизпълнители в месопреработвателната промишленост!

Всички заети лица в тази промишленост трябва да бъдат пряко наети на работа в предприятието-главен изпълнител – това се гарантира от ново законодателство.

От 1-ви април 2021 с малки изключения се забранява и временното
наемане на работа (Leiharbeit) в месопреработвателната промишленост.

Новата ситуация предоставя възможност да се борим заедно за по-добри заплати, повече почивни дни, повече надбавки и, като цяло, по-добри условия на труда!

Справедливо ли сте заплатени?

Квалифицирани специалисти в месопреработвателната индустрия получават в Германия брутно възнаграждение между 17 и 18 евро на час. Помощници в този отрасъл, които работят в предприятия с колективни трудови договори получават брутно заплащане от 12-13 евро на час.

В Германия условията на труда – като заплата, право на отпуска,
надбавки, или коледен бонус – се регулират чрез колективни трудови
договори.

Настоящата почасова ставка в Германия е 9.82 евро брутно на час.

Ако сте на временна работа (Leiharbeit), имате право на поне 10.15 евро бруто на час в западните федерални провинции на Германия, а в източните федералния провинции на 10.10 евро брутно заплащане на час. От 1-ви април 2021 минималната почасова ставка на временно наетите на работа на цялата територия на страната е 10.45 евро, а от 1-ви април 2022, 10.88 брутно заплащане на час.

Колективните трудови договори се договарят между Профсъюза на заетите лица в хранително-вкусовата промишленост, хотелиерството и ресторантьорството (Nahrung-Genuss-Gaststätten - NGG) и отделните предприятия, и то само в онези предприятия, в които работещите са се организирали в този профсъюз.

the goatmen/ shutterstock

Държавата гарантира само законовото минимално трудово възнаграждение, без по-изгодни условия и възнаграждение по колективни трудови договори, без надбавки, без премии.

Дали Вашите условия на труда се регулират от колективен трудов договор, който да гарантира по-високи заплати, повече почивни дни, коледен бонус, или заплащане на отпуск и надбавки? Това ще можете да научите от Вашия Работнически съвет, профсъюза по-горе NGG, или Център за консултации. Свържете се с тях!

Колко дълго работите?

Според закона

  • дневното максимално работно време от 10 часа (съответно 48 часа седмично) не бива да се надвишава,
  • най-късно след отработени 6 часа имате право на почивка,
  • почивката може да се използва само за възстановяването Ви,
  • имате право на платена отпуска за възстановяване (поне 4 седмици годишно).

ВАЖНО: всички предприятия с над 5 заети лица имат правото в Германия да избират Работнически съвети! Задачата на Работническите съвети е да подкрепят наетите на работа, да контролират спазването на охраната на труда и максималната продължителност на работа, а също така да гарантират справедливото отношение на началниците към всички колежки и колеги. Освен това те могат да влияят чрез местни споразумения върху условията на труда в полза на наетите колеги /колежки.

Работодателят е длъжен да регистрира точно времетраенето на работата Ви. Все пак: Документирайте и сами работното си време! При спорни случаи ще имате нужда от тези записи!

Най-висшият германски трудов съд реши:

  • Времето, необходимо Ви за преобличане в съблекалните, както и времето за придвижване във фабриката (например, от съблекалнята до поточната линия) се счита за работно време и трябва да се заплати. Това важи и за подготвителни дейности, като например, точене на ножовете.
  • Почистването на работното облекло е задължение на работодателя. Работодателят няма право да Ви удържа от заплатата за почистване на работно облекло!
  • В повечето случаи за нощен труд се полага надбавка в заплащането.

Работодателят е длъжен по закон да Ви осигури Вашето работно, защитно и хигиенно облекло, а също така и Вашето оборудване (ножове, ръкавици и тн). Ако работодателят Ви поиска пари за това, имате право да си изискате сумата обратно!

Уволнил ли Ви е работодателят (устно, без предизвестие)?

Прекратяването на договор за работа трябва винаги да бъде в писмен вид. Освен това трябва да бъде предвиден срок на предизвестие. Едно прекратяване на договора без предизвестие може да се отрази отрицателно на иска Ви за обезщетение за безработица. Не бива да подписвате заповед за уволнение, връчена Ви от работодателя! Обърнете се незабавно към профсъюза Ви или към Център за консултации! От момента на получаването на уволнението имате само 3 седмици, през които да се противопоставите на това решение!

При какви условия сте настанени?

Квартирата Ви трябва да отговаря на определен стандарт и не бива да бъде неподходящо скъпа.

Ако Ви заплашат, че ще прекратят договора за квартирата Ви, или пък даже, че може да Ви принудят насила да я напуснете, обърнете се незабавно към Център за консултации, или пък се обадете на полицията на телефон 110! Не бива да напускате незабавно квартирата си, ако по този начин оставате на улицата!

Искате ли да учите немски?

Знаете ли дали в близост до Вас има спонсориран курс по немски език? Често пъти това е възможно. Информирайте се за такива възможности!

Информирайте се навреме за Вашите права и се свържете с нас!
Нашите консултации са безплатни и поверителни.