Работа в кланицата

Вашите права в месопрера- ботвателната промишленост в Германия.

Вие работите в месопреработвателната промишленост?

Важни промени от 2021 и 2022

От 1-ви януари 2021 са забранени фирми-подизпълнители в месопреработвателната промишленост!

Всички заети лица в тази промишленост трябва да бъдат пряко наети на работа в предприятието-главен изпълнител – това се гарантира от Закона
за контрол на здравето и безопасността при работа (ASKG).

От април 2021 с малки изключения се забранява и временното наемане на работа (Leiharbeit) в месопреработвателната промишленост.

От януари 2024 г. ще се прилага законоустановената минимална работна заплата от 12,41 евро бруто на час.

Справедливо ли сте заплатени?

Квалифицирани специалисти в месопреработвателната индустрия получават в Германия брутно възнаграждение между 17 и 18 евро на час.

В Германия условията на труда – като заплата, право на отпуска, надбавки, или коледен бонус – се регулират често чрез колективни трудови договори.

Колективните трудови договори се договарят между Профсъюза на заетите лица в хранително-вкусовата промишленост, хотелиерството и ресторантьорството (Nahrung-Genuss-Gaststätten - NGG) и отделните предприятия, и то само в онези предприятия, в които работещите са се организирали в този профсъюз.

Искате ли да знаете дали вашето трудово правоотношение е обхванато от колективен трудов договор, който гарантира по-високи заплати, повече отпуски, коледни или празнични бонуси и добавки? Това ще можете да научите от Вашия Работнически съвет, профсъюза по-горе NGG, или Център за консултации. Свържете се с тях!

the goatmen/ shutterstock

Колко дълго работите?

Работодателят е длъжен да записва точно работното ви време. Въпреки това: Документирайте сами работното си време и го сравнете с месечната бележка за заплата!

Тези документи ще са ви необходими в случай на спор! Ако нещо не е наред, обърнете се към синдиката си или към консултантски център.

Според закона

  • дневното максимално работно време от 10 часа (съответно 48 часа седмично) не бива да се надвишава,
  • най-късно след отработени 6 часа имате право на почивка,
  • почивката може да се използва само за възстановяването Ви,
  • имате право на платена отпуска за възстановяване (поне 4 седмици годишно).

Съвети на работниците

ВАЖНО: всички предприятия с над 5 заети лица имат правото в Германия да избират Работнически съвети! Задачата на Работническите съвети е да подкрепят наетите на работа, да контролират спазването на охраната на труда и максималната продължителност на работа, а също така да гарантират справедливото отношение на началниците към всички колежки и колеги.

Освен това те могат да влияят чрез местни споразумения върху условията на труда в полза на наетите колеги /колежки. Разберете кой във вашата фирма е член на работническия съвет и по този начин вашето лице за контакт.

В Германия важи:

  • Времето, необходимо Ви за преобличане в съблекалните, както и времето за придвижване във фабриката (например, от съблекалнята до поточната линия) се счита за работно време и трябва да се заплати.Това важи и за подготвителни дейности, като например, точене на ножовете.
  • Почистването на работното облекло е задължение на работодателя. Работодателят няма право да Ви удържа от заплатата за почистване на работно облекло!
  • В повечето случаи за нощен труд се полага надбавка в заплащането.

Работодателят е длъжен по закон да Ви осигури Вашето работно, защитно и хигиенно облекло, а също така и Вашето оборудване (ножове, ръкавици и тн). Ако работодателят Ви поиска пари за това, имате право да си изискате сумата обратно!

Уволнил ли Ви е работодателят

Прекратяването на договор за работа трябва винаги да бъде в писмен вид. Освен това трябва да бъде предвиден срок на предизвестие. Едно прекратяване на договора без предизвестие може да се отрази отрицателно на иска Ви за обезщетение за безработица. Не бива да подписвате заповед за уволнение, връчена Ви от работодателя!

Имайте предвид, че ако вашият работодател изисква подпис от Вас, то може да е за молба за напускане от Ваше име, което не трябва да подписвате при никакви обстоятелства! Същото важи и за документи, на които пише думата „споразумение за прекратяване по взаимно съгласие“ (Aufhebungsvertrag)!

Обърнете се незабавно към профсъюза Ви или към Център за консултации!
От момента на получаването на уволнението имате само 3 седмици, през които да се противопоставите на това решение!

При какви условия сте настанени?

Квартирата Ви трябва да отговаря на определен стандарт и не бива да бъде неподходящо скъпа.

Ако Ви заплашат, че ще прекратят договора за квартирата Ви, или пък даже, че може да Ви принудят насила да я напуснете, обърнете се незабавно към Център за консултации, или пък се обадете на полицията на телефон 110! Не бива да напускате незабавно квартирата си, ако по този начин оставате на улицата! За много фирмени жилища е предвиден тримесечен срок на предизвестие, през който имате право да останете в жилището. Напускането на работа само по себе си често пъти не е достатъчно, за да прекратите договора си за наем!

Искате ли да учите немски?

Знаете ли дали в близост до Вас има спонсориран курс по немски език? Често пъти това е възможно. Информирайте се за такива възможности!

Информирайте се навреме за Вашите права и се свържете с нас!
Нашите консултации са безплатни и поверителни.