Командировани работници? Вие имате права!

Вие придобивате статут на командирован работник когато Вашият работодател Ви изпрати за ограничен период от време в друга страна от ЕС (например в Германия) за да работите там. Тогава за Вас важат разпоредбите на ЕС за командироване на работници.

Кое трудово право е валидно?

За Вас важи трудовото право на родната Ви страна. Въпреки това за командировани работници се прилагат следните разпоредби на германското трудово законодателство:

 • Максимално работно време: По закон не бива да работите повече от 8 часа на ден. 10 часа работа се разрешават само ако в рамките на половин година не работите средно по повече от 8 часа на ден. Имате право на пауза: най-малко 30 минути, ако работите от 6 до 9 часа и най-малко 45 минути, ако работите повече от 9 часа.
 • Минимален период на почивка: След завършване на работата трябва да разполагате най-малко с 11 часа (по изключение с 10 часа) за почивка, преди отново да се явите на работа.
 • Минимална отпуска: Вие имате право на платен отпуск: най-малко 20 дни на година, ако работите по 5 дни на седмица и най-малко 24 дни на година, ако работите по 6 дни на седмица.
 • Защита на майчинството: По време на бременността, сте защитени от уволнение. В бременност не бива да работите в периода от 6 седмици преди и до 8 седмици след раждането.
 • Сигурност на работното място: Наредбите по отношение на сигурността и хигиената при работа, които трябва да осигурява  работодателят важат и за Вашето работно място.
 • Забрана на дискриминацията: Работодателят е длъжен да следи, работниците да не са обект на дискриминация. Така например да няма неравнопоставено третиране на мъже и жени.
 • Минимална работна заплата: И за Вас важат задължителните в Германия минимални работни заплати по браншове! Осведомете се в синдиката! Ако за Вас няма валидна браншова минимална заплата и също така не се прилага колективен трудов договор, във всеки случай ще важи определената по закон минимална работна заплата от 12,41 € бруто (2024).

Къде съм осигурен?

Командированите работници остават социалноосигурени в течение на 24 месеца в своята родна страна. За да докажете този факт в Германия Ви е необходим така нареченият формуляр A1, който се издава от социалноосигурителната институция във Вашата страна. По този начин  оставате осигурени в здравноосигурителната институция на Вашата родна страна. В Германия отивате на лекар с Европейската здравноосигурителна карта.

Помнете: Ако сте командирован за срок от поне една година можете да поискате германска осигурителна карта от германска здравноосигурителна каса. За целта ще Ви е необходим специален формуляр от Вашата родна страна (S1). Едва тогава имате право на ползване на всички здравни услуги в Германия.

Командироването Ви не е юридически коректно, ако

 • не притежавате валиден формуляр A1.
 • сте бил привлечен и назначен на работа, намирайки се вече в Германия.
 • вашата фирма не е активна в родната Ви страна (така наречена фирма-пощенска кутия).
 • работите повече от 24 месеца в Германия, без да са плащани тук социалноосигурителни вноски.

Ако имате съмнения в правомерността на Вашето командироване обърнете се към център за консултации или потърсете съвет в един от синдикатите!

Преди заминаването за Германия

Уточнете

Съществува ли писмен трудов договор и писмена спогодба за командироване?

Знаете ли къде ще живеете? Работодателят ли заплаща жилището Ви? Това записано ли е в договора?

Къде ще работите? Как се казва фирмата, в която ще сте командировани Германия?

Каква заплата ще получавате? Съответства ли тя на минималната работна заплата?

Подсигурете си

 • формуляр A1
 • Европейска здравноосигурителна карта
 • при по-продължително командироване формуляр S1

Като гражданин/гражданка на ЕС не Ви е необходимо разрешение за работа за да работите в Германия.

След пристигането Ви в Германия

Направете си адресна регистрация в градската администрация. По възможност извършете това лично и не предоставяйте тази задача на работодателя!

При продължително командироване (по-дълго от 1 година): Подайте молба за издаване на здравноосигурителна карта в някоя от германските здравни каси.

Записвайте си всекидневно изработените часове. Запитайте своите колеги за техните контактни данни (адрес и телефонен номер). Без тези информации ще е трудно в случай на конфликт да реализирате правата си!

Можете да внесете иск пред германски съд за изплащане на Вашата заплата, дори когато седалището на Вашият работодател се намира в чужбина! Осведомете се своевременно преди заминаването си от Германия за да получите помощ в един от специализираните центрове за консултация или в съответния синдикат.

 

Дата:  януари 2024 г.