Временна заетост (Leiharbeit) – знаете ли правата си?

Какво представлява временната заетост? Голям брой от мобилните работници намират отначало работа в Германия под формата на временна заетост. За тях са валидни определени специфични разпоредби по отношение на заплащането и условията на труд.

Временна заетост – отнася ли се това и до Вас?

В Германия често се ползват два термина за понятието „временна заетост“ като синоними (Zeitarbeit и Leiharbeit). Формалният термин за тази форма на заетост е „преотстъпване на работници“. Става дума за специфична форма на заетост:
Фирмата за временна заетост Ви преотстъпва за определен период от време на друго предприятие. Вашият работодател е и си остава фирмата за временна заетост, а не фирмата, в която извършвате работата. В хода на своята работа следвате инструкциите и наставленията на фирмата, в която работите и може да се обръщате към работническия съвет на тази фирма. Но Ваш партньор за контакти по въпросите на заплащането и на условията на труда (като продължителност на работното време и отпуска например) си остава фирмата за временна заетост.

Важно:  Вие сте подписали трудов договор с фирмата за временна заетост, тя е Вашият работодател с всички произтичащи от това права и задължения! Фирмите за временна заетост не са посреднически агенции! За извършване на своята дейност фирмите за временна заетост трябва да имат специално разрешение от Федералната агенция по труда.

Познавате ли правата си?

Почти всички фирми за временна заетост в Германия се позовават в своите трудови договори на един от двата валидни тарифни договора (Tarifverträgen), сключени между германските профсъюзи и работодателски организации, представляващи фирмите за временна работа: DGB-BAP или DGB-iGZ. В тези тарифни договори са уредени най-общо условията на труд и заплащане за всички временно заети работници. Работодателят е задължен да Ви връчи екземпляр на валидния тарифен договор, ако Вие поискате това.

Колко ще печеля?

В тарифните договори за временно заети работници са съгласувани задължителни, съгласно закона, минимални работни заплати. Актуалните това са 9,79 € бруто/час в западните и 9,49 € бруто/час в източните федерални провинции.

Ако за Вас не съществува тарифен договор, тогава трябва да получавате най-малкото толкова, колкото получават работниците на същото работно място като Вашето във фирмата, където работите (принцип на равното заплащане – Equal-Pay-Prinzip).
Конкретната Ви заплата се изчислява на основа на разпределянето Ви в т.н. група завъзнаграждение (Entgeltgruppe). В тарифния договор съществуват 9 групи за възнаграждение. Разпределянето става съобразно съответната дейност, която извършвате.

Внимание: Ако извършвате квалифицирана дейност, не бива да бъдете разпределен в I-ва група за възнаграждение, а трябва да получавате повече!
Като допълнение, в тарифния договор има уредени надбавки за извънредни часове, за работа в неделя и на празнични дни, за нощен труд и евентуално командировъчни пари за нощувка или безплатна квартира, ако работите далеч от седалището на фирмата.

Какво представлява сметката „работно време“?

При временната заетост обикновено се договаря 35-часова работна седмица. Вашето действително работно време обаче често пъти се ориентира според времето на смените във фирмата, където работите. На своята сметка „работно време“ (Arbeitszeitkonto) събирате часове „плюс“ или „минус“, когато сте работили повече или по-малко часове, отколкото са договорени във Вашия договор. Броят на разрешените „плюс“-часове на Вашата сметка „работно време“ е обаче ограничен: 150 часа по тарифния договор между DGB и iGZ и 200 часа по тарифния договор между DGB и BAP.
Някои фирми за временна заетост изплащат „плюс“-часовете веднага заедно с нормалната Ви заплата. Други изплащат „плюс“-часовете едва след като сте достигнали разрешения лимит или при изтичане на Вашия договор. Ако имате „плюс“-часове на своята сметка „работно време“, можете или Вие да поискате, или работодателят да Ви разпореди ползването на компенсация под формата на свободно време (допълнителни свободни дни).
Ако имате повече от 105 „плюс“-часа на своята сметка „работно време“, може да поискате тези часове да Ви бъдат изплатени.

Какво се случва когато за мен няма работа?

Имате право на възнаграждение и за времето, в което за Вас няма работа!
Ако Вашият работодател няма работа за Вас, следва да продължавате да получавате своята нормална заплата до тогава, докато сте на разположение и имате готовност за работа. Той няма право да Ви приспада „минус“-часове на Вашата сметка „работно време“ или да Ви принуждава да вземате отпуска! Ако в предприятието, в което работите няма повече работа за Вас, това все още не може да бъде причина за уволнение. Вашата фирма за временна заетост е длъжна да Ви потърси работа в друго предприятие.

Внимание: В сферата на временната заетост съществуват много кратки срокове за предизвестие при уволнение (Kündigungsfristen), когато се намирате още в изпитателния период.

Как да постъпим, когато заплатата е изчислена неточно?

В сферата на временната заетост има относително кратки крайни срокове в тарифните договори (Ausschlussfristen), в които имате възможност да предявите претенции, например за погрешно изчислени работни часове или неоснователно приспаднати удръжки. Вие сами трябва да изискате в писмена форма от работодателя да получите неизплатените заплати в срок до три месеца след датата на падежа, в противен случай губите правото си на заплата!

Ето защо е необходимо да реагирате незабавно и да поискате своята заплата в писмена форма! Ползвайте услугите на специализираните центрове за консултация или вашия синдикат, ако имате въпроси или Ви е необходима подкрепа.

 

Дата: април 2017 г.