Не ми изплащат заплатата – Как да внеса съдебен иск?

В много случаи ще Ви се наложи да внесете иск в съда по трудово правни въпроси за да получите заплатата си. Това не бива обаче да Ви обезкуражава! Преди да внесете съдебен иск е необходимо да вземете предвид следното:

Седалището на Вашия работодател се намира в чужбина?

Щом сте работили за него в Германия, може да подадете иск срещу него в германски съд.

В рамките на съдебния процес е необходимо да докажете с помощта на записки и на свидетели изработените от Вас часове.

Планирайте за съдебното дело в Германия не по-малко от половин година!

Съдебните процеси завършват често със споразумения. В такива случаи сключвате компромис с насрещната страна без да реализирате изцяло своя иск. Но споразумението често пъти се достига много по-бързо от съдебна присъда. Чрез споразумение може да поискате процедура по принудително изпълнение.

Ако Вашият работодател е обявил неплатежоспособност  имате възможност Вашата нето заплата да Ви бъде изплатена от Агенцията по труда. Подайте своевременно там заявление за плащане поради неплатежоспособност!

Внимание: При подаването на иск за неизплатена заплата съществуват така наречени „срокове на изключване“ („Ausschlussfristen“), които са уредени в работния или колективния трудов договор. Те може да са много кратки (само няколко седмици или месеци). Проверете тези срокове! Ако срокът е изтекъл съдът може и да не приеме Вашият иск. Потърсете юридически съвет, за да изясните дали все още е възможен съдебен иск!

Ако желаете да внесете иск в съда по трудовоправни спорове имате 3 възможности:

1. Вие сам представяте правата си пред съда.

2. Възлагате да Ви представя адвокат/адвокатка.

3. Представя Ви Вашият синдикат.

Внимание: следната информация важи само за работници/работнички. За самонаети лица важат други разпоредби. В случай на несигурност потърсете съвет в център за консултация за уточняване дали юридически се водите като самонаето лице или като работник.

1. Подали сте иска лично (или чрез пряк роднина)

Процедура:

 • Явявате се в канцеларията за внасяне на искове на германски съд по трудовоправни спорове (съпроводен от лице, владеещо немски език), за да внесете иска в устна форма.
 • Трябва лично да се явите на съдебното заседание и да представите своите доказателства.
 • Подайте заявление за назначаване на преводач за съдебното заседание.

Разноски:

 • В случай че загубите делото ще трябва сам да поемете разходите по кореспонденцията и за преводача както и съдебните такси.
 • Съдебните такси не трябва да бъдат заплащани в аванс, те не са високи и отпадат ако се сключи споразумение на страните по делото.
 • На първа инстанция не трябва да заплащате адвоката на насрещната страна, дори и да загубите делото.

Предимства и недостатъци:

 • Няма да е нужно да заплащате адвокатски услуги, затова пък няма да получите професионална консултация.
 • Съвет: имате възможност да получите помощ за юридическа консултация и адвокатски съвет, а след това сам да представяте себе си пред Съда.
 • Съдебният процес е свързан с повишени професионални и езикови изисквания към Вас. Ако насрещната страна има адвокат, а Вие не, това може да намали Вашите шансове за успех.

2. Подали сте иска лично:

Процедура:

 • Трябва да си потърсите адвокат, който говори Вашия език. Запитайте в центровете за консултации.
 • Консултирате се още в началото какви са шансовете на Вашия иск.
 • Адвокатът внася от Ваше име иска и присъства на съдебните заседания.
 • В хода на съдебното дело трябва да поддържате контакт със своя адвокат (дори и ако пребивавате в чужбина).

Разноски:

 • Осведомете се още в началото за разноските! Хонорарът за една консултация се определя от адвоката. Разходите за водене на процеса обаче по правило зависят от така наречената стойност на съдебния спор (сумата, която е предмет на съдебния иск).
 • Ако разполагате с ниски доходи може да отидете в местния районен съд и да подадете заявление за финансова помощ за юридическа консултация. По този начин юридическата консултация при свободно избран от Вас адвокат е (почти) безплатна.
 • В този случай адвокатът може да подаде от Ваше име също така заявление за финансова помощ за водене на процеса. Ако заявлението се реши положително няма да е необходимо да плащате нито за адвокатските услуги по време на целия процес, нито съдебни такси. Длъжни сте да представите подробна информация за своята лична и финансова ситуация и по-късно да заплатите обратно финансовата помощ за водене на процеса ако в течение на 4 години след завършване на делото Вашите доходи се увеличат.

Предимства и недостатъци:

 • Получавате професионална консултация и адвокатът може да Ви представлява на съда, с което се увеличават Вашите шансове за успех.
 • В случай, че не е одобрено Вашето заявление за финансова помощ за водене на процеса ще трябва лично да заплатите адвокатските разходи.
 • Можете да водите делото и от чужбина.

3. Подали сте иска чрез синдикатите:

Процедура:

 • Като член на синдикатите имате право да получавате безплатна юридическа консултация. Трябва да сте бил поне 3 месеца синдикален член, преди синдикатът да внесе иск от Ваше име.
 • Синдикатът Ви представя пред съда и участва от ваше име на съдебните заседания.
 • В хода на съдебното дело трябва да поддържате контакт със синдиката (дори и ако пребивавате в чужбина).

Разноски:

 • Синдикатите поемат за своите членове всички разходи по иска, независимо от изхода на делото.
 • Членският внос за синдикатите възлиза - в зависимост от синдиката -  на 1 – 1,5% от Вашия брутен месечен доход.

Предимства и недостатъци:

 • Като член на синдикатите нямате допълнителни разноски при водене на съдебно дело пред съда по трудово правни въпроси.
 • Получавате професионална консултация и пред съда Ви представя юрист, с което се увеличават Вашите шансове за успех.
 • Синдикатите имат богат опит по трудово-правни дела.
 • Можете да водите делото и намирайки се в своята родна страна 

 

Дата: април 2017 г.