Вашите права като строителен работник в Германия

Вашите права като строителен работник в Германия

Минимална работна заплата в строителния бранш

За всички заети в строителния бранш - включително за онези, които са били изпратени от техния работодател от чужбина в Германия – са в сила следните минимални работни заплати:

Минимална заплата в строителството*

от 1.1.2021 - 31.12.2021 (бруто)

 

Запад

 

Берлин

 

Изток

за обикновена

и неквалифицирана работа

12,85 Евро

в цяла Германи

 

12,85 Евро

 

12,85 Евро

За квалифицирани

и изучавани дейности

 

15,70 Евро

 

15,55 Евро

 

12,85 Евро

 

Това възнаграждение следва да се заплаща за всеки отработен час (включително за извънреден труд). От брутното възнаграждение се удържат данъците и вноските за социално осигуряване (пенсионно и здравно осигуряване, осигуряване за безработица, осигуряване за дългосрочни грижи). Трудовото възнаграждение не бива да бъде по-ниско от минималното, дори в резултат на удръжки за разходи като например разходи за разходи за инструменти, оборудване или защитно облекло.

В какъв срок е дължимо възнаграждението?

Заплатата следва да бъде изплатена не по-късно от средата на следващия месец и по правило се превежда по банков път на посочена от Вас банкова сметка. Работодателят е длъжен всеки месец да Ви дава писмени фишове за получаваното от Вас възнаграждение. В тях е посочено колко сте заработили и какви суми са били удържани за данъци и осигурителни вноски.

Настаняване при монтаж

Когато сте командировани за извършване на монтаж, работодателят е длъжен да Ви осигури настаняване и да поеме заплащането на разходите по същото. Освен това имате право на добавка за храна в размер на 24 евро на работен ден при по-отдалечение обекти. До 28 евро могат да бъдат платени за работна поръчка и работният ден е завършен.

Право на отпуск и процедура за заплащане на вноски във фонда за платен отпуск на германската строителна индустрия.

Вие имате право на 30 дни платен отпуск годишно. Тъй като много от работещите в строителния бранш сменят често работодателят, правото на отпуск се регистрира от Социалната каса на строителната индустрия (SOKA-BAU) в т.нар. процедура за заплащане на вноски във фонда за платен отпуск. При нея след всеки 12 дни заетост в строителна фирма Вие придобивате право на 1 ден платен отпуск. Следователно, ако работите през цялата година, за годината Ви се полагат 30 дни платен отпуск. При смяна на предприятието правото на ползване на платен отпуск се прехвърля към следващата компания. В случай че не използвате или използвате само част от изработените от Вас дни платен отпуск за съответната година, все още можете да ползвате полагащите Ви се дни платен отпуск до края на м. декември на следващата година. След това правото Ви изтича!

Всеки работодател внася ежемесечно вноски в Социалната каса на строителната индустрия (SOKA-BAU).

Когато ползвате платен отпуск, възнаграждението Ви по време на отпуска се възстановява на работодателя от Социалната каса на строителната индустрия (SOKA-BAU).

Веднъж годишно Социалната каса на строителната индустрия (SOKA-BAU) ще Ви изпраща извлечение от сметката, съдържащо следната основна информация:

 • работодатели, от които сте били наети;
 • брой дни, през които сте били наети;
 • брутен размер на трудовото възнаграждение, както то е било декларирано от Вашите работодатели;
 • право на отпуск и ползвани дни отпуск.

Извлечението се базира на данни, които Вашите работодатели са подали към Социалната каса на строителната индустрия (SOKA-BAU). Проверете тези данни и подайте пред работодателя оплакване за неверни данни в срок от 2 месеца след получаването на извлечението по сметката. При проблеми се свържете директно със Социалната каса на строителната индустрия (SOKA-BAU).

Здравноосигурителна защита?

Ако сте наети в Германия и заплащате задължителните вноски за социално осигуряване, имате право на здравно осигуряване. Вноските за него се заплащат ежемесечно от работодателя на Вашата здравноосигурителна каса. Веднага щом станете член на здравноосигурителна каса, получавате здравноосигурителна карта, с която можете да отидете при лекар или друг медицински специалист. По правило медицинското лечение в Германия е безплатно.

Продължаване изплащането на възнаграждение в случай на заболяване

Ако в продължение на повече от 4 седмици сте били регистрирани като работещо лице при даден работодател лице и за Вас са били заплащани задължителните вноски за социално осигуряване, в случай на заболяване получавате Вашето пълно възнаграждение за период до 6 седмици. За целта трябва да представите на Вашия работодател и във Вашата здравноосигурителна каса документ от Вашия лекар, доказващ Вашата неработоспособност. Ако боледувате в продължение на повече от 6 седмици, имате право на болнични, заплащани от здравноосигурителната каса.

Вие трябва незабавно да информирате работодателя за Вашата неработоспо- собност и вероятната продължителност на същата. Не забравяйте също така да изпратите документа, доказващ Вашата неработоспособност, на Вашата здравноосигурителна каса в срок от една седмица след неговото издаване! Ако не направите това, е възможно да загубите правото си на платен болничен.

Трудови злополуки

При започване на работа Вашият работодател трябва да Ви регистрира в браншовия фонд за трудова злополука. Така Вие ще бъдете осигурени срещу зло- полуки, случващи се по време на работа или по пътя към или от работното място.

Важно: Ако сте претърпели трудова злополука, кажете в болницата, че произшествието е станало по време на работа. Ако Вашият работодател, пряк началник или бригадир Ви съветва да кажете в болницата, че случилото се

не е трудова злополука, вероятно Вашият работодател не Ви е регистрирал в браншовия фонд за трудова злополука. Обадете се в центъра за консултации или говорете с представител на Вашия синдикат и се информирайте. Възможно е да се касае за измама! Ако не владеете достатъчно добре немски език, поискайте в болницата да Ви бъде осигурен човек, който говори Вашия език.

Работещите в сферата на строителството често биват мамени относно тяхното възнаграждение. Какво можете да направите срещу това?

 • Записвайте си началото, края и продължителността на ежедневното работно време, включително на почивките и отработения извънреден труд.
 • Записвайте си имената и телефонните номера на колеги, които биха могли да свидетелстват за верността на предоставената от Вас информация.
 • Записвайте си адресите на строителните площадки, на които работите.
 • Записвайте си името и данните за контакт на фирмата, за която работите, името на управителя на същата, както и на останалите лица, които Ви дават инструкции.
 • Записвайте си името и данните за контакт на фирмата, явяваща се главен изпълнител.
 • Записвайте си имената и данните за контакт на техническите ръководители на строителния обект.
 • Правете снимки на строителния обект, особено на плаката, на който е описан строителният проект.
 • Не подписвайте нищо, което не разбирате.

Stand: 09/2021