Вашите права като строителен работник в Германия

Минимално трудово възнаграждение

За всички работещи в строителния бранш е в сила законоустановено минимално трудово възнаграждение – включително тези, които са командировани от своя работодател от чужбина в Германия. Брутният му размер е 12,00 евро на час, а от 1 януари 2024 г. - 12,41 евро на час. От брутната заплата се удържат данъци и вноски за социално осигуряване.

При извършване на дейности, свързани с особени затруднения (напр. работа на големи височини, в строителни изкопи или със специално защитно облекло), имате право на надбавка за тежки условия.

Възнаграждение според колективния трудов договор

Ако сте член на профсъюза IG BAU и Вашият работодател е член на асоциацията на работодателите, имате право на значително по-високо брутно почасово възнаграждение в зависимост от извършваната дейност.

Фиш за получената заплата

Заплатата трябва да Ви бъде изплатена най-късно до средата на следващия месец и обикновено се превежда по посочена от Вас банкова сметка. Работодателят е длъжен всеки месец да Ви връчва писмен фиш за изплатената заплата. В него трябва да бъде посочена сумата, която сте заработили и какви суми са Ви били удържани за данъци и социално осигуряване.

Работно време

Работното време в основните строителни професии обикновено е 38 часа седмично през месеците от декември до март и 41 часа седмично през месеците от април до ноември. В изключителни случаи седмичното работно време може да бъде увеличено до 60 часа, но само ако извънредният труд бъде компенсиран през следващите месеци. Почивките не са работно време и следователно не се заплащат. При завършен работен ден имате право на почивка от най-малко 11 часа.

Добавки към заплатата за извънреден труд

Ако работите извън работното време, посочено в трудовия Ви договор и работите извънредно, ще получите следните надбавки към дължимото Ви почасово възнаграждение:

 • За всеки час извънреден труд трябва да получите надбавка от 25% върху почасовото Ви възнаграждение.
 • За всеки час нощен труд трябва да получите надбавка от 20% върху почасовото Ви възнаграждение.
 • За всеки час, който сте работили в неделя, трябва да получите надбавка от 75% върху почасовото Ви възнаграждение.

В строителната индустрия работниците често биват мамени за дължимото им възнаграждение. Какво можете да направите срещу това?

 1. Не подписвайте нищо, което не разбирате.
 2. Всеки ден си записвайте началото, края и продължителността на Вашето работно време и почивките.
 3. Запишете си имената и телефоните на колеги, които могат да потвърдят записките Ви.
 4. Направете снимки на строителната площадка и табелата, на която е описан строителният проект.
 5. Запишете си следните важни данни:
 • адрес на строителната площадка;
 • име на работодателя;
 • име на основния изпълнител.

 

Надбавки при голяма отдалеченост от работното място

За всеки ден, в който сте далеч от населеното място, в което сте настанени, за повече от 8 часа и работите на строителна площадка, трябва да получите надбавка за храна в размер на не по-малко от 6 евро (или не по-малко от 7 евро от 1 януари 2024 г.). Ако работите на строителна площадка, която е отдалечена на не по-малко от 75 километра от седалището на Вашия работодател и ако пътуването от населеното място където живеете, до тази строителна площадка, отнема повече от 75 минути, ще получите надбавка за храна в размер на 24 евро на ден. Освен това работодателят трябва да Ви осигури безплатно настаняване. При нощувки извън района на строителната площадка към тези 24 евро се добавят допълнително 4 евро на ден.

За всяко пътуване между населеното място, където живеете и строителната площадка към възстановяването на пътните разходи трябва да получите допълнително компенсация за прекараното в пътуване време, както следва:

 • 9 евро при разстояние над 75 километра
 • 18 евро при разстояние над 200 километра
 • 27 евро при разстояние над 300 километра
 • 39 евро при разстояние над 400 километра

Безопасност и опазване на здравето на строителната площадка

За вашето работно място са в сила строги разпоредби за предотвратяване на падания, злополуки с машини и други опасности. Работодателят е длъжен да спазва тези разпоредби. При въпроси се обадете на нашата гореща линия.

Отпуск

Ако работите в Германия имате право на платен отпуск от SOKA-BAU (социалните каси на строителната индустрия). След всеки 12 дни работа имате право на 1 ден отпуск. Имате право на общо 30 дни отпуск годишно. Ако смените работодателя, правото Ви на ползване на неизползвания отпуск се запазва!

Неизползваният през годината отпуск може да бъде ползван и през следващата година. След края и на следващата година правото Ви на ползване на неизползвания отпуск изтича, но след това можете да подадете заявление същият да Ви бъде заплатен и да получите парична компенсация за неизползваните дни отпуск. Веднъж годишно SOKA-BAU ще Ви изпраща извлечение по Вашата сметка. Това извлечение от сметката се основава на получените от Вашия работодател данни и съдържа информация за това колко дни сте работили, какви заплати сте получавали и колко отпуск сте ползвали.

Проверете данните в извлечението от сметката на SOKA-BAU и в срок от 2 месеца съобщете в писмена форма евентуално открити в него неверни данни. При проблеми се свържете директно със SOKA-BAU или се обадете на нашата гореща линия.

 

Здравно осигуряване 

Ако работите в Германия и заплащате вноски за социално осигуряване, имате право на здравно осигуряване. Ще получите здравноосигурителна карта, с която можете да отидете на лекар. Тогава медицинското обслужване обикновено е безплатно.

Ако работите при един работодател повече от 4 седмици, в случай на заболяване ще получавате пълното си възнаграждение в продължение на до 6 седмици. За тази цел трябва да представите на работодателя си болничен лист.

Застраховка при злополуки

При започване на работа работодателят трябва да Ви регистрира в Браншовата осигурителна каса (BG BAU). Така Вие ще бъдете застраховани срещу злополуки по време, на път за, или по пътя на връщане от работното място.

Не се съгласявайте да работите на черно!

В строителния бранш често се случва служителите да работят без да са регистрирани за социално осигуряване. Дори и да ви обещаят по-високо възнаграждение, не го приемайте. Защото ако се разболеете или нараните, можете да понесете големи разходи за лечението си. И поемате риска да не Ви бъде изплатено възнаграждение за времето, през което сте работили, без за това да са били изготвени необходимите документи (на черно).

 

 Какви права имам, ако съм командирован в Германия от чужбина? 

Считате се за командировани, ако Вашият работодател има седалище в друга държава и Ви изпрати в Германия на ограничено по време назначение.

Като командирован работник Вие се подчинявате на трудовото законодателство на държавата, от която сте командировани. Освен това обаче се прилагат някои разпоредби на германското трудово законодателство, ако те са по-благоприятни за Вас. Това означава, че посочените в тази листовка произтичащи от разпоредбите на трудовото законодателство права и задължения се отнасят и за Вас! Така например имате право на минимално възнаграждение от 12,00 евро на час (или 12,41 евро на час от 1 януари 2024 г.). Ако сте командировани от Вашия работодател, той трябва да поеме в пълен обем разходите за настаняването Ви в Германия и няма право да ги удържа от заплатата Ви.

Социално осигуряване в изпращащата страна

Като командирован работник не сте социално осигурени в Германия, а в страната, от която сте командировани. В Германия трябва да докажете това с Удостоверение A1, което се издава от компетентен орган на социалното осигуряване в изпращащата страна. В Германия можете да използвате Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК), за да получите медицинско лечение в случай на злополука или заболяване. Разходите ще бъдат възстановени от здравноосигурителната каса в родната Ви страна.

Без валидно Удостоверение А1 в случай на заболяване или злополука Ви очакват високи разходи. Проверете дали имате валидно Удостоверение А1, дали е отбелязан правилно статуса Ви на служител и дали името и адреса на реалния Ви работодател са верни. В случай на съмнение, се обадете на нашата гореща линия.

 

Профсъюз IG BAU – станете член на една силна общност

Ако искате да се възползвате от предимствата, които Ви предоставя членството в профсъюза, който отговаря за строителната индустрия, се регистрирайте в профсъюза “Строителство – селско стопанство – околна среда” (IG Bauen-Agrar-Umwelt). Профсъюзът ще Ви окаже подкрепа и консултация при конфликти с Вашия работодател или в областта на социалното право, например в случай на трудови злополуки.

Можете да изпратите електронно писмо и на адрес: mobil@igbau.de (на всички езици).

Профсъюз “Строителство – селско стопанство – околна среда” (IG Bauen-Agrar-Umwelt)

“Улоф Палме Щрасе” № 19
60439 Франкфурт на Майн
Телефон: +49 69 95 73 70
www.igbau.de

 

Справедлива мобилност

Центрове за консултация на служители от Централна и Източна Европа

www.faire-mobilitaet.de

konsultacia@faire-mobilitaet.de

0800 1014341

Можете да откриете информация за трудовото законодателство на Вашия език на адрес: www.fair-arbeiten.eu

Начините за установяване на директен контакт с нашите консултантски центрове са публикувани на адрес: www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen