Често задавани въпроси /ЧЗВ / от наети като Домашни помощници

Често задавани въпроси /ЧЗВ / от наети като Домашни помощници

 

Вие работите като домашна помощница в частно домакинство в Германия, или пък Ви предстои скоро да започнете такава работа.

Тук ще намерите отговори на въпросите, които с течение на времето са ни били задавани най-често в Центровете за консултации от домашни помощници.

Допълнителна информация за това как бихте могли да се защитите при възникнали проблеми на работа, ще намерите на нашия сайт  www.fair-arbeiten.eu в раздела  „Häufige Probleme“ (Често срещани проблеми).

 

Съветване и Лице за контакт

 

Към кого мога да се обърна, ако в Германия имам проблеми на работа?

 

Полезна информация и съвети във връзки с често срещани проблеми на работа:
https://www.fair-arbeiten.eu/bg/

 

При въпроси и проблеми, които възникват с работа в Германия, можете да се обърнете към следните центрове за съвети:

 

Консултантски центрове на Справедлива Мобилност:

https://www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen

 

Центрове за съвети на други организации, подредени по федерални провинции:

 

http://www.faire-mobilitaet.de/-/sVg

 

Профсъюзи:

В Германия: https://www.verdi.de

В България:

 

 

 

 

 

Величка Микова

експерт

vmikova@citub.net

+ 359 24010476
+359 888834668 (мобилен)

 

 

Помощ за безработни I и Гражданска помощ

Кога имам право на Помощ за безработни в Германия?

 

Имате право на Помощ за безработни I (ALG I), когато освен принудителна безработица са налице и предпоставките наличност на пазара на труда, имате документ за лична регистрация като безработен/на и сте имали застраховка за безработица.

 

Били сте застраховани срещу безработица, ако непосредствено преди подаването на молбата, сте имали в Германия поне един работен ден заетост, подлежаща на социалноосигурителни вноски и през последните 30 месеца преди това сте имали общо 12 месеца сте били задължително или доброволно осигурени със застраховка за безработица. При това не вреди на Вашия статус, ако застраховка за безработица е била сключена в страна от ЕС (Европейския съюз), или в Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Моля, в такъв случай, уведомете за такива периоди в чужбина лицето, което поема молбата Ви и поискайте да бъде получена информация от съответните органи извън Германия.

 

Така наречени Допълнителни периоди (Ersatzzeiten), (като например, отбиване на военна служба, майчинство, отглеждане на деца, болнични, а така също и младежки доброволен труд или труд във Федералната доброволческа служба) се отчитат и включват в иска Ви.

 

За да получавате Помощ за безработни в Германия или за да прехвърлите иска си за такава германска помощ ALG I в чужбина, трябва задължително да подадете лично молбата си за Помощ за безработни във Федералната агенция по заетостта (Bundesagentur für Arbeit) по местожителство в Германия.

 

При безработица след краткосрочен период на заетост, или при маргинална заетост, която е освободена от социално осигуряване (например, малки работи, т.н. Minijob, или сезонна работа, можете да подадете за социални обезщетения по Втори том на Социалното законодателство (SGB II) в съответното Бюро по труда и да получите т.н. Гражданска помощ (Bürgergeld) за продължителност от поне 6 месеца. Гражданската помощ може да бъде получавана общо до 2 години от работници и служители, които нямат право на постоянно пребиваване в Германия, ако доходът им по време на получаването на Помощ за безработни I (Arbeitslosengeld I) e бил под установения Минимален жизнен стандарт (Existenzminimum) и поддържането на начина на живот не може да бъде достатъчно осигурено със собствени средства. Ако имате свое разрешение за постоянно пребиваване в страната, или пък такова получено по силата на членове на Вашето семейство, времевите ограничения за получаване на Гражданска помощ отпадат. Заболели работници и служители, които нямат право на постоянно пребиваване в Германия, могат да получават Гражданска помощ до 3 години, освен в случаи на дългосрочна инвалидност.

 

Трудови злополуки и злополуки при пътувания

Какво трябва да направя, ако имам трудова злополука?

 

В Германия наетите на работа, подлежащи на осигурителни вноски, са застраховани срещу злополуки, случили се по време на тяхната работа, или по време на директното им пътуване  към работното място и до дома. Това става чрез Асоциацията  за застраховка „Отговорност на работодателя“ (Berufsgenossenschaft - BG). Услугите на BG са гарантирани дори в случаи, когато предприемачът все още не е регистрирал фирмата си при BG, или не e заплащал вноски за служителите си. Застрахованото лице има право да се възползва от услугите на Асоциацията BG, докато той или тя упражнява застрахованата дейност.

Ако сте претърпели злополука на път към или от работното място, или пък по време на работа, съобщете за това на лекуващия лекар. Ако не говорите достатъчно немски, поискайте от болницата да осигурят човек, който/която говори езика Ви. Ако лекарят установи нетрудоспособност, настъпила в резултат на трудовата злополука и Ви издаде медицинско удостоверение за това, имате право да потърсите от съответния филиал на Асоциацията  за застраховка „Отговорност на работодателя“ обезщетение за нараняването.

Като независим предприемач имате възможност да се застраховате като доброволен член на Асоциацията  за застраховка „Отговорност на работодателя“ и / или да сключите застраховка срещу злополука с частен доставчик на застрахователни услуги.

Командировани работници и служители остават в родината си застраховани срещу злополука. Налагащото се спешно и необходимо лечение обаче се извършва в Германия.

 

Трудов договор

За какво трябва да внимавам в моя трудов договор?

 

Трудовите договори в Германия трябва да бъдат оформяни в писмен вид, само ако  писмената форма е предвидена в Колективен трудов договор.

 

В противен случай се прилагат едностранните задължения на работодателя съгласно Закона за доказателствата, с въведените от 1 август 2022 година по-строги разпоредби. Съответно работодателят следва да оформи писмено основните договорни условия на трудовото правоотношение  в определени срокове, да подпише текста и да го предаде на работника / служителя. В текста трябва да бъдат включени, или да бъдат заменени с препратка към колективен трудов договор, поне следните договорни условия:

 

 

Договорни условия

Срок за представяне

Име и адрес на договарящите страни

Най-късно в деня на наемане на работа

състав и размер на възнаграждението, включително възнаграждението за извънреден труд, надбавки,   бонуси, премии и специални плащания, както и други компоненти на възнаграждението, всеки от които трябва да бъде  посочен поотделно, както и датата на падежа им и начина на плащане

 

договореното работно време, договорените почивки и периоди на почивки, а също така, при договорена сменна работа, системата на смените, ритъма на смените и изискванията за промяна на смените

времето на начало на трудовите взаимоотношения

Най-късно на седмия работен ден

при ограничени по време трудови взаимоотношения: крайна дата, или предвидена продължителност на трудовите взаимоотношения

място на работа или ако работникът или служителят не трябва да работи само на едно определено място, указание, че работникът или служителят може да бъде нает на различни места или може свободно да избира мястото си на работа

 

Кратка характеристика или описание на очакваната дейност от работника или служителя

 

 

продължителност на пробния период, доколкото това е договорено

 

за работа на повикване в съответствие с § 12 от Закона за работа на непълно работно време и за срочен трудов договор:

а) уговорката, че работникът или служителят трябва да изпълнява работата си в съответствие с обема на работата,

б) минималният брой часове, които трябва да бъдат заплатени,

в) времевата рамка, определена чрез референтни дни и референтни часове, зададена за изпълнение на работата и

г) срокът, в рамките на който работодателят трябва предварително да уведоми за разположението на работното време

доколкото е договорено това, възможността да бъдат предвидени часове извънреден труд и изискванията за това

продължителност на годишния отпуск

Най-късно един месец след началото на работа

евентуално право на допълнително обучение, предоставено от работодателя

 

ако работодателят обещава на работника професионална пенсионна схема чрез доставчик на пенсии, името и адреса а този доставчик на пенсии; задължението за предоставяне на доказателства не се прилага, ако доставчикът на пенсии е задължен да предостави тази информация, процедурата, която работодателят и работникът трябва да следват при прекратяване на трудовото правоотношение, както и срока за подаване на иск за защита от  уволнение; член 7 от Закона за защита при уволнение се прилага и в случаите, когато срокът за подаване на иск за защита от уволнение не е надлежно документиран,

 

 

обща препратка към колективните трудови договори, трудовите договори или договорите за услуги, приложими към трудовото правоотношение, както и към разпоредбите на Комисиите с равноправно представителство, които определят условията на труд в областта на църковните работодатели въз основа на църковното право.

 

 

 

 

 

Ако не сте получили писмено доказателство или договор, или ако информацията в него е непълна, моля вижте Закона за доказателствата и се свържете с нас.

 

В случай на командироване в Германия или в друга страна, протоколът трябва да съдържа и следната допълнителна информация:

 

1. възнаграждението, на което работникът или служителят има право по законодателството на страната-членка или на страните-членки, в които ще изпълнява работата си,

2. линк към един официален сайт, управляван от страната-членка, в която ще работи служителят или работникът.

 

Обърнете особено внимание на следните точки:

 • Не подписвайте договор или друг документ, ако не разбирате всичко, което е регламентирано в него. Непознаването на немския език не Ви предпазва от негативни последици. 
 • В трудовия Ви договор може да е посочено, че като работник или служител трябва да платите на работодателя си определена неустойка, ако например прекратите трудовия си договор без основателна причина и без да спазите срока на предизвестие или ако не се явите на работа без основателна причина.
 • Предвижда ли трудовият Ви договор изключващи /преклузивни срокове?

Преклузивен срок  означава, че след изтичането на определен срок Вие или работодателят не можете да имате повече определени претенции за плащане. За да не загубите иска си за възнаграждение, трябва да го предявите пред работодателя в текстов вид/електронно (от 1 януари 2016 г.) в рамките на този минимален срок от 3 месеца от датата на дължимост на предвиденото в договора възнаграждение. В трудовия договор могат да бъдат предвидени и по-дълги срокове. Затова, моля, проверете договора и се обърнете към консултантски център, ако не сте сигурни. В трудовия договор могат да бъдат договорени и по-благоприятни срокове. Те обаче винаги имат предимство и могат да бъдат по-дълги.

Едностепенни и двустепенни преклузивни срокове

Едностепенният преклузивен срок предвижда вземанията, произтичащи от трудовите правоотношения, да се погасяват по давност, ако не са предявени писмено (от 1 октомври 2016 г.: в текстов вид) от работника или работодателя срещу другата страна по договора в определен срок, например три месеца след датата на падежа. Двуетапните преклузивни срокове изискват след предявяването на претенцията в рамките на първия преклузивен срок да се предяви иск пред трудовия съд в рамките на следващ преклузивен срок, ако другата страна откаже да плати. Следователно на втория етап е задължително да се сезира трудов съд.

 

Задачи

Какво включват моите задължения като домашна помощница?

Какво трябва да правя, какво не бива да правя?

 

Ако работите като домашна помощница, можете да помагате на обгрижваното лице, както и да извършвате основни дейности, свързани с грижи.

Това включва, наред с други неща:

 

- пране

- вземане на душ

- къпане във вана

- грижи за устната кухина

- Разресване на косата

- Бръснене

- Нарязване на храна и помощ при хранене

- Обличане и събличане

- Помощ при изправяне и ставане

- Ходене и изкачване на стълби

 

 

Важно:

Не бива да вършите дейност в областта на медицинските грижи и сестринството като: смяна на превръзки, поставяне на инжекции, или разпределяне на лекарства.

Трудово правоотношение и социално осигуряване

 

Какъв вид договори се сключват обикновено за домашни грижи? В кой от тези модели ще бъда най-добре социално и здравно осигурена? 

 

В Германия има различни видове трудови договори за домашни помощници. Общото между всички тези видове договори е, че имате статут на наето лице и за Вас се прилагат законовите разпоредби за наетите лица. Няма значение дали сте сключили договор на непълно или на пълно работно време.

 

а) Сключили ли сте трудовия договор директно с обгрижваното лице или с негов представител?

à В този случай лицето, обгрижваното лице, е Вашият работодател

 

б) Сключили ли сте трудов договор с професионална организация за грижи, предоставяща медицински и сестрински услуги (напр. служба за грижи)?

à В този случай организацията за предоставяне на грижи е Вашият работодател

 

в) Сключили ли сте трудов договор с работодател в чужбина (обикновено в страната Ви на произход) и допълнително споразумение за командироване в Германия?

à  В този случай това е командироване. Вашият работодател е командироващото предприятие от страната на Вашия произход

 

В случай на командироване, социалноосигурителните вноски обикновено се плащат в страната на произход или в страната, от която произхожда договорът.  Тъй като не внасяте никакви вноски в германската система за социална сигурност, нямате право на обезщетение за безработица или обезщетение за болест в Германия. Въпреки че работите в Германия, Вие не придобивате пенсионни права в Германия. С Европейската здравноосигурителна карта или друго алтернативно удостоверение имате право на необходимото лечение при заболяване в Германия за продължителността на командировката. Това се осигурява и в случай на трудова злополука или злополука при пътуване.

 В случаите по букви а) и б) по-горе сте обхванати от социалното осигуряване в Германия и имате право да поискате обезщетения.

 

Важно:

Ако имате т.н мини-работа, (Minijob), за разлика от нормалното трудово правоотношение на непълно или пълно работно време, не плащате никакви социалноосигурителни вноски, освен вноската за пенсионно осигуряване. Ако нямате друг работодател по същото време и не превишавате текущата граница на доходите от 538 евро, за да имате право на обезщетение за болест и безработица, трябва да се осигурявате. Няколко мини-работни места се сумират. Втората "мини-работа" над общата граница на доходите от 538 евро се счита за работа на непълно работно време, за която се дължат социалноосигурителни вноски.

До 30 септември 2022 г. границата на доходите за "мини-работи" беше 450 евро. От 1 октомври 2022 г. границата на доходите за "мини-работа" е 520 евро, а от 1 януари 2024 г. тя се увеличи до 538 евро.

 

Т.н. междинни работни места (Midijobs) са трудови правоотношения, които се намират между междинното работно място и редовната заетост. Месечният брутен доход е между 538,01 евро и 2 000 евро. За междинните работни места се дължат социалноосигурителни вноски. Това означава, че работниците и работодателите плащат вноски за здравно осигуряване и осигуряване за дългосрочни грижи, както и за осигуряване за безработица и пенсионно осигуряване. Вноските за работещите на междинни работни места обаче са значително намалени в сравнение с тези за редовните служители.

 

Няма трудово правоотношение, ако работите като изпълнител или самостоятелно заето лице. В този случай обикновено сте сключили няколко договора с различни договорни партньори:

а) договор за услуги с предприятие за командироване (напр. агенция).

б) договор за предоставяне на лични грижи с лице, което полага грижи, или с негов представител. Възможно е също така договор за настаняване с агенция.

 

Самостоятелно заетите лица обикновено са отговорни за собствената си застраховка, например срещу професионални рискове, рискове, свързани със злополука и болест, както и за осигуряване при достигане на пенсионна възраст. Законите за защита на служителите не се прилагат за тези договори, защото вие не сте служител. Ако имате съмнения относно това дали сте самостоятелно заети лица или сте наето лице, за което се плащат социалноосигурителни вноски, можете да се свържете с германското пенсионно осигуряване, което след това може да предостави обвързваща оценка. Тази процедура се нарича процедура за определяне на статуса: https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Formulare/DE/Formularpakete/01_versicherte/01_vor_der_rente/_DRV_Paket_Versicherung_Statusfeststellung.html

Информацията на сайта на германското пенсионно осигуряване понастоящем все още не е достъпна на български, но е предоставена на английски и 9 други езика. Можете да зададете езика в раздел "Language"(език).

 

Насилие

Какво мога да направя, ако обгрижваното лице упражни физическо или психическо насилие върху мен?

Ако сте били жертва на физическо или психическо насилие, свържете се с полицията възможно най-скоро и подайте сигнал (телефонен номер: 110, достъпен и без кредит на мобилния Ви телефон). Трябва да информирате и работодателя или клиента си.

Можете също така да се свържете с регионален или национален център за консултиране на жертви.

 

Преглед на центровете за консултантски услуги можете да намерите тук.

На телефонен номер 08000 116 016, работещ денонощно, можете да се свържете с телефонната линия за помощ "Насилие над жени", дори през почивните и празничните дни - 365 дни в годината.

Обажданията на "горещата линия“ са безплатни. Можете да я използвате дори и без кредит на мобилния си телефон. Консултациите по телефона се предоставят на 17 езика:
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-17-sprachen.html

 

Какво мога да направя, ако никой друг не се чувства отговорен за обгрижваното лице, а аз повече не съм в състояние да се грижа за нея/него.

Възможно е семейството да не се грижи за безпомощното, обгрижвано от Вас лице. В този случай се свържете с техния работодател или агенция и ако е необходимо, с техните роднини и ги уведомете своевременно откога нататък няма да бъдете повече на разположение. Ако не е налице заместващ болногледач, който да поеме задълженията Ви, свържете се с полицията и я помолете да осигури помощ на това обгрижвано лице. Не трябва обаче да оставяте безпомощното обгрижвано лице само, за да не се подведете под отговорност за неоказване на помощ. Отговорността Ви за обгрижваното лице не трябва да стига дотам, че да се чувствате отговорен/на за всичко (психологически натиск). Имайте предвид, че организацията на грижите е отговорност на семейството и на обгрижваното лице, но не и на Вас като служител/ка.

Заболяване/неспособност за работа

Какво трябва да направя, ако се разболея? Ще получавам ли възнаграждение, ако съм в болнични?

Продължаването на изплащането на възнагражденията в случай на заболяване е възможно само за наети служители.

 

Ако не можете да работите поради заболяване, трябва незабавно да се обърнете към лекар. Лекарят ще определи Вашата неработоспособност и ще издаде удостоверение за неработоспособност. От 1 януари 2023 г. лекарските кабинети съобщават за заболяване директно на задължителните здравноосигурителни каси. Работодателите изискват болничния лист по електронен път от фондовете за задължително здравно осигуряване.

 

Въпреки това трябва незабавно да уведомите работодателя си, че сте болна/ен  и не можете да отидете на работа. Ако не сте в състояние да работите, имате право на продължаване на изплащането на възнаграждението от страна на работодателя за период до 6 седмици, при условие че трудовият Ви договор е предмет на германското законодателство за социално осигуряване. Ако не сте в състояние да работите повече от 6 седмици, ще получавате обезщетение за болест от германската здравноосигурителна каса. Ако се разболеете в последния работен ден преди края на трудовия Ви договор и удостоверението за неработоспособност е издадено с точна дата на издаване, ще получавате обезщетение за болест, докато се възстановите, но общо за не повече от 18 месеца.  След това може да имате право на обезщетение за безработица.

 

Можете също така да подадете молба за гражданска помощ от съответното бюро по труда, докато получавате обезщетение за болест, ако доходът Ви е под жизнения минимум, въпреки че получавате обезщетение за болест, разполагаемото Ви имущество е под законоустановения лимит и не можете да покриете в достатъчна степен разходите си за живот със собствени средства. Можете да намерите повече информация за жизнения минимум на този линк: https://www.schuldnerberatung.de/existenzminimum

 

Прекратяване на договора

С какво трябва да се съобразя, ако искам за прекратя договора си?

 

Ако искате да прекратите трудовия си договор, моля, спазвайте формалните изисквания. В Германия прекратяването винаги трябва да бъде направено в писмен вид. Прекратяване по имейл, WhatsApp или факс е неефективно! Следователно писмото за прекратяване трябва да бъде подписано на ръка и предадено на получателя в оригинал. Трябва да се спазват сроковете за предизвестие, посочени в трудовия договор, колективния договор или закона (Параграф 626 на Гражданския кодекс на Германия/§ 626 BGB). Моля, вземете предвид времето за доставка по пощата. Ако има спор относно това дали известието за прекратяване е получено навреме, трябва да предоставите доказателство за получаване от страна на работодателя. Затова изпратете предизвестието за прекратяване на договора по пощата с „препоръчана поща“ и запазете разписката с номера за проследяване и онлайн доказателството за доставка чрез системата за онлайн проследяване на Германските пощи/Deutsche Post.

За да имате доказателство в случай на съмнение, копие от писмото за прекратяване на договора също трябва да бъде направено и запазено, преди изпращането на подписания оригинал.

 

Предизвестието за прекратяване на трудовия договор може да бъде пуснато в пощенската кутия на работодателя от доверено лице или член на семейството, който ще бъде Ваш свидетел.

 

В случай на лично връчване, по възможност поискайте да Ви бъде дадена потвърдителна разписка.

Какво мога да направя, ако семейството поискам да напусна незабавно дома?

В такъв случай,  трябва да се свържете с Вашия работодател или клиент възможно най-скоро. Те са длъжни да Ви подкрепят в тази ситуация.

Ако не можете да се свържете с работодателя, можете да се обърнете към други организации, работещи в Германия, които предоставят помощ в извънредни ситуации. Сред тях са мисиите на железопътните гари, кухните за бедни, католическите мисии и дипломатическите представителства.

Дори ако сте самостоятелно заето лице или изпълнител, трябва незабавно да информирате Вашата агенция и да поискате подкрепа.

Възнаграждение

На какво възнаграждение имам право като домашна помощница/полагаща грижи/ 24 часови грижи в домашна среда?

В качеството си на полагаща грижи в домашна среда имате право на законоустановена минимална работна заплата на час, която понастоящем е най-малко 12,41 евро (бруто). Актуалната минимална работна заплата можете да намерите тук: https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/Mindestlohn/mindestlohngesetz.html#tabelle

Тази заплата трябва да бъде изплащана за всеки отработен час, както и по време на отпуск по болест и по време на празници. От решението на Висшия съд по трудови спорове (BAG) на 24.06.2021 г. (номер на делото: 5 AZR 505/20) се приема за ясно, че доказаното дежурство също е работно време и трябва да се заплаща в размер на минималната работна заплата.

Съдът дефинира в решението си „дежурство“ като времето, "през което работникът или служителят не е свободен/на да определя използването на този период, а трябва да бъде на разположение на място, определено от работодателя, за да започне работа по своя инициатива или при поискване, ако е необходимо. Това включва и бездействие, причинено от работодателя, през което работникът трябва да присъства на работното място или на място, определено от работодателя и не е свободен/на да определя използването на този период, т.е. няма нито почивка, нито свободно време."

На това основание препоръчваме да документирате работното си време. Записвайте работното време, както и извършваните дейности и тяхната продължителност с възможно най-много подробности, например: сутрешен тоалет, приготвяне на закуска, хранене, почистване след закуска, гледане на телевизия, четене на глас, почистване на апартамента, разходка и т.н. Предпочитани са доказателствата, че трябва да сте готови да започнете работа, когато поискат от Вас.

Можете да използвате този календар на работното време като шаблон за записване на работното си време:

http://www.faire-mobilitaet.de/-/Nic

Ако работите в професионална, медицинска или сестринска организация (напр. служба за медицински грижи), по закон имате право на минимално почасово заплащане (въз основа на Петата наредба за задължителните условия на труд в сектора на грижите - PflegeArbbV) в размер на:

- 14,15 евро (бруто), ако сте неквалифициран болногледач

- 15,25 евро (бруто), ако сте квалифициран помощник за здравни грижи

- 18,25 евро (бруто), ако сте квалифициран специализиран болногледач

 

Договорен отказ от колективно-договорената или законоустановената за този бранш, или пък за цялата страна,  минимална работна почасова ставка, е юридически невалиден.

 

Като самостоятелно заето лице (Solo-Selbständige) нямате право на законоустановената минимална работна почасова ставка в Германия. В този случай трябва сами да договаряте възнаграждението си.

 

Моля, имайте предвид:

Вашият чуждестранен работодател трябва да Ви възстанови пътните разходи и разходите за настаняване, направени при командироването ви в Германия като служител/ка. Помолете работодателя си за авансово плащане. Бонуси в размер на разликата до германската заплата могат да бъдат приспаднати от минималната за бранша заплата, ако е сключено договорно споразумение. Нощните бонуси трябва да се изплащат в допълнение към заплатата.

Нощен труд

Кога е допустим нощният труд? Какво възнаграждение следва да получа за нощна работа?

В свое решение от 2015 година (решение от 9 декември 2015 г. - 10 AZR 423/14 -) най-висшият съд по трудови спорове в Германия, Федералният съд по трудови спорове, постановява, че ако не са предвидени разпоредби за компенсация в колективния трудов договор, работещите нощем имат законно право на подходяща надбавка или на подходящ брой платени почивни дни (член 6, параграф 5 от Закона за работното време, ArbZG). По правило надбавка в размер на 25 % от брутното почасово възнаграждение или съответният брой почивни дни са подходящи за нощен труд между 23:00 и 6:00 часа. В случай на непрекъснат нощен труд, се практикува това право да се увеличи до 30 %.

Важно:

Ако работите като самостоятелно заето лице, нямате право на нощна надбавка. При по-внимателно разглеждане на Вашето трудово правоотношение обаче, може да се окаже, че работите като наето лице, а не като самостоятелно заето лице, и следователно добавката и другите защитни права за наети лица се отнасят и за Вас! За повече информация се обърнете към консултантски център за съвети.

Посолство и консулски служби в Германия:

Посолство на Република България в Берлин:

(https://www.mfa.bg/embassies/germany)

 

Трудови и социално-правни въпроси:

https://www.mlsp.government.bg/sluzhba-po-trudovi-i-sotsialni-vprosi-km-posolstvoto-na-republika-blgariya-v-berlin-federalna-republika-germaniya

Консулски въпроси:

Адрес: Mauerstrasse 11, 10117 Berlin
Tel.: +49 30 201 09 22
Fax: +49 30 208 68 38
E-Mail: Embassy.Berlin@mfa.bg 

Данни за контакт с Консулската служба при Посолството
(Територията на Консулската служба отговаря за: Berlin, Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen & Schleswig-Holstein)


Адрес: Mauerstrasse 10, 10117 Berlin
Tel.: +49 30 20 64 89 35; +49 30 20 64 89 36
Fax: +49 30 2 08 61 24
E-Mail: konsul@botschaft-bulgarien.de

 

Франкфурт/Консулски въпроси: Frankfurt/Konsularangelegenheiten:

ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФРАНКФУРТ НА МАЙН (https://www.mfa.bg/embassies/germanyfrankfurt)

Adresse: Rheinstr. 29, 60325 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 509 278 130 (на този номер не се дава информация по консулски въроси и не се дават дати за среща)

E-mail: cg.frankfurt@mfa.bg

Website: https://www.mfa.bg/embassies/germanyfrankfurt

Данни за контакт на Консулската служба Kontaktdaten der Konsularabteilung

Тази Консулска служба отговаря за федералните провинции Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Rheinland-Pfalz

Адрес: Rheinstr. 29, 60325 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 509 278 13 26 (Понеделник и четвъртък между 14.00 и 16.00 часа)

Tel.: + 49 69 509 278 13 15 (Вторник и сряда между 09.00 и 11.00 часа)

Е-Mail: consul.frankfurt@mfa.bg

Website: https://www.mfa.bg/embassies/germanyfrankfurt

ВРЕМЕ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА КОНСУЛСТВОТО, по предварителна уговорка:

Понеделник-Петък: 09:00 - 12:00 часа

СЪВЕТИ ПО ТЕЛЕФОНА:

Понеделник и четвъртък: 14:00 - 16:00 часа, на телефон: +49 69 509 278 13 26

Вторник и сряда: 09.00-11.00 часа, на телефон: +49 69 509 278 13 15

 

ЗА УГОВАРЯНЕ НА ВРЕМЕ ЗА ЛИЧНА СРЕЩА:

Чрез интернет-платформата на eBDS-Internetplattform: https://www.consulatebg.eu/, или по електронна поща: consul.frankfurt@mfa.bg

Мюнхен / Консулски въпроси:

Генерално Консулство на Република България в Мюнхен (https://www.mfa.bg/embassies/germanymunich)

Адрес: Walhallastraße 7, 80639 München

Телефони:

+4989 171 176 14

+4989 171 176 15

Fax: +4989 155 006

Извън работно време, „Гореща линия“: +49 172 888 10 56

Е-mail: Consulate.Munchen@mfa.bg

Website: www.mfa.bg/embassies/germanymunich

Права

Какви права имам като домашна помощница?

 

Ако работите в зависимо трудово правоотношение - т.е. не сте самостоятелно заето лице -   имате право като помощница на:

 

 • Почасово възнаграждение, което съответства поне на настоящата минимална работна заплата; т.е. 12 евро бруто до 31 декември 2023 г., от 1 януари 2024 г.: 12,14 евро бруто). Това възнаграждение трябва да се изплаща и за времето на дежурство и служи като основа за изчисляване на нощния бонус.

 

 • при 8-часов работен ден,

               който може да бъде временно удължен до 10 часа, при условие че средната продължителност от 8 часа на ден или 48 часа на седмица не се надвишава за период от 6 месеца

 

 • една работна почивка :

                от 30 минути при дневно работно време от 6 до 9 часа

                от 45 минути, при дневно работно време над 9 часа

 

 • поне един почивен ден седмично и 15 почивни неделни дни
 • непрекъснат период на почивка от поне 11 часа 

 

 • платен отпуск от поне

 

20 работни дни при 5-дневна работна седмица или

 1. работни дни за 6-дневна работна седмица

 

 • Продължаване на изплащането на възнаграждението и при заболяване: 

Ако имате мини-работно място (Minijob )(максимум 538 евро), за Вас се прилагат всички законови разпоредби за работниците и служителите, като например правото на платен отпуск и продължаване на изплащането на възнаграждението в случай на заболяване.

 

  Нямате тези права, ако работите като самостоятелно заето лице (Solo-Selbständige)

 

Пенсия

Откога ще имам право на пенсия в Германия?

Имате право на изплащане на пенсия само ако, наред с други неща, е изпълнено условието за т.нар. период на изчакване. Периодът на изчакване е минималният осигурителен период в схемата на задължителното пенсионно осигуряване.

Изпълнението на общия период на изчакване от 5 години е предпоставка за придобиване на право на пенсия:

Покриването на общия период на изчакване от 5 години е предварително условие за отпускане на средствата по:

 

 • стандартната пенсия при навършване на пенсионна възраст
 • пенсия, дължаща се на частична или пълна загуба на работоспособност
 • наследствена пенсия

За общия период на изчакване от 5 години се вземат предвид календарните месеци, за които сте платили вноски, както и т.нар. периоди на заместване.

За да се провери минималният осигурителен период (период на придобиване на право на пенсия), германският и чуждестранният осигурителен период се сумират, ако те

 • произхождат от държави, в които се прилага европейското право Europarecht (държави членки), или
 • от страни, с които Германия е сключила споразумение за социална сигурност Sozialversicherungsabkommen (страни по споразумението). 

Информация за българските пенсии ще намерите тук: https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/international/europaeische_vereinbarungen/meine_zeit_bulgarien.html

 

Освен това Германското пенсионно осигуряване организира няколко пъти годишно така наречените "Международни дни за консултации в България". Информация можете да получите и от германските или българските пенсионноосигурителни организации.

 

Можете да получите индивидуални съвети за пенсионните си права на немски език в един от центровете за пенсионно осигуряване в Германия: https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/5_Services/01_kontakt_und_beratung/02_beratung/01_beratung_vor_ort/01_servicezentren_beratungsstellen_node.html

 Посредническа агенция

За какво трябва да внимавам при избора на посредническа агенция за наемане на работа?

 

Трябва да проверите дали работодателите или бизнес-партньорите са вписани в търговския регистър според адреса на дружеството.

 

Освен това следва да проверите дали фирмата/агенцията има собствен уебсайт, на който са посочени адресът на седалището на фирмата, собственикът на фирмата и данните за контакт - телефонен номер или имейл адрес - и дали тези данни са архивирани. Тези данни обикновено могат да бъдат намерени в рубриката Impressum.

Прехрана/Живот

Длъжен ли е работодателят да ми предостави условия за прехрана/кетъринг?

Ако работодателят, базиран в Германия Ви предостави подслон и прехрана, те трябва да се отчитат като заплата, върху която се дължат вноски до определен размер, регламентиран в приложимата Наредба за социалноосигурителните възнаграждения и трябва да бъдат отразени във Вашата счетоводна ведомост. Работодателят може да Ви и начисли определена сума за това. Тези суми (стойности на възнагражденията в натура) се определят със закон и могат да се променят ежегодно. Понастоящем (състояние през 2024 г.) месечната сума за храна е 313 евро, от които 65 евро се начисляват за закуска, 124 евро за обяд и 124 евро за вечеря.

За стая в домакинството на работодателя той може да взима 236,30 евро на месец без данъци. Предоставянето на квартира по време на дежурство е безплатно, тъй като дежурството се счита за работно време.

 

Точният списък на цените можете да намерите, например, тук: https://www.aok.de/fk/tools/weitere-inhalte/beitraege-und-rechengroessen-der-sozialversicherung/sachbezugswerte/werte-2023/

Очакваните стойности за 2024 бяха публикувани от Здравната каса Die Techniker: https://www.tk.de/firmenkunden/service/fachthemen/fachthema-beitraege/sachbezugswerte-2024-2136846