Отивате в Германия като командирован работник

Командироване означава, че имате трудов договор с работодател в България и работите в България за него, но работодателят Ви изпраща за определено време на работа при друг работодател в Германия.

Трябва да се споразумеете с работодателя в България за подробностите относно пребиваването в чужбина.

 

Важно: Работодателят в България е и продължава да бъде Вашият работодател през цялото време на командироване и трябва да Ви заплаща!

 

Допълнително към трудовия договор трябва да се споразумеете писмено по следните въпроси: 

 • Име и адрес на предприятието в Германия, където ще работите
 • Кое ще е Вашето контактно лице по време на командироването в предприятието, където ще работите?
 • Място и продължителност на работата 
 • Вид на работата
 • Възнаграждение: сума, добавки, надбавки, допълнително заплащане
 • Работно време 
 • Отпуск
 • Компенсация за допълнителни разходи за пътуване, квартира, пренасяне
 • Работа след завръщане в България

 

Вие или работодателят трябва да съобщите в Националната агенция по приходите НАП командироването и да получите формуляр А1 (преди Е101).

Формулярът А1 удостоверява, че трудовото взаимоотношение продължава да е подвластно на българското право и че работодателят плаща в България месечно социалните и здравните осигуровки. Местоработата е временно в Германия. Трудовото взаимоотношение в България остава да е валидно с всички права и задължения.

 

Какво трябва да знаете: Трудовото взаимоотношение продължава да се регламентира от българското трудово право.

 

Допълнително за Вашата защита са в сила някои регламенти на германското трудово право:

 • Минимална часова ставка: Работодателят в България трябва при всяко положение да Ви заплаща актуалната за Германия минимална часова ставка. В Германия има два вида минимална часова ставка, които важат за командировани работници: 
 1. Минимална часова ставка по закон, която в момента е 8,50 евро брутно заплащане на изработен час. Актуално само разносвачи на вестници и някои стажанти нямат право да изискват тази минимална часова ставка.
 2. В много браншове важи минимална часова ставка, според сключени браншови колективни договори, която често надвишава минималната часова ставка по закон.Към тези браншове се числят например: строителството, почистването на сгради и полагането на грижи за болен или възрастен човек.  

Информирайте се за актуалните минимални ставки в Германия!

 • Допустимо работно време и задължителни почивки: В Германия закон регламентира колко часа най-много на ден е разрешено да се работи. Работното Ви време не трябва да надвишава 8 часа на ден. То може да бъде продължено до 10 часа, ако средното работно време през период от 24 седмици или 6 месеца не надвишава 8 часа.  Трябва да спазвате почивки: поне 30 минути при работно време от 6 до 9 часа и 45 минути при работно време, по-дълго от 9 часа.

Важно: За работно време се счита всеки час, през който сте били на разположение на работодателя си! Към това време се числи и времето на чакане на доставка на строителни материали на строежа, на освобождаване на стаята за почистване в хотела или задължителната почивка на водачи на рейсове и камиони. Работно време е и дежурството: времето, през което сте в близост на разположение при повикване за полагане на грижи за болни или възрастни хора. Информирайте се при бюро за консултации!

 • Минимална годишна отпуска: в Германия е регламентирана минимална годишна отпуска от 24 работни дни (при 6-дневна работна седмица) или 20 работни дни (при 5-дневна работна седмица). Работодателят в България е длъжен да Ви предостави минималната годишна отпуска!
 • Закон за закрила на майчинството: например, забранява се уволнение по време на бременност.
 • Охрана на труда: например на строеж са задължителни защитни каски и лични предпазни средства. В сила е Законът за охрана на труда, Наредбата за сигурност и защита на здравето на строежи и Наредбата за защита на детския труд.

Работодателят Ви в България е длъжен да спазва тези регламенти и няма право да се отклонява от тях във Ваша вреда!

 • Продължавате да сте здравноосигурен в България. Националната здравна каса в България ще Ви издаде Европейска здравноосигурителна карта ЕЗОК, с която имате право да ползвате в Германия всички необходими и неотложни медицински помощи и услуги. При по-дългосрочно командироване в Германия Националната здравна каса в България издава документ S1 (старо: Е 106). С този формуляр можете да отидете в държавна здравна каса, която изберете и така да прехвърлите осигурителните си права за времето на престоя си в Германия.  Ще можете да ползвате всички права, които ползват осигурените в Германия.
Внимание: Някои работодатели ще Ви кажат, че застраховки при пътуване в чужбина са достатъчни. Това не е вярно: Вие имате право да ползвате всички услуги!
 • Данъци върху трудовото възнаграждение: Ако работите временно повече от 183 дни в Германия трябва да плащате в Германия данъци върху трудовото възнаграждение. Вие или работодателят трябва да Ви регистрира в данъчната служба по месторабота.
 • Ако командироването продължи повече от 24 месеца, работодателят е длъжен да плаща от 25 -тия месец социалните осигуровки в Германия. Ако от самото начало е ясно, че командироването Ви ще трае подълго от 24 месеца, трябва да съобщите за това в НАП, за да се провери, дали във Вашия случай по изключение може да останете социално осигурен в България за целия период на командироване.
 • Пазете се от измама!
 • Някои работодатели командироват работници в Германия, въпреки че нямат право на това. Това са например фирми, които поддържат в България само пощенска кутия, без да упражняват там съществена дейност. Такива фирми обикновено нямат правото да командироват работници и служители. Следете винаги, дали имате издаден формуляр А1! Ако се съмнявате в коректността на формуляра или фирмата, която иска да Ви командирова в Германия се свържете с Главната инспекция по труда в България на телефон

     070017670  или  +359 2 8101747     

     http://www.gli.government.bg/

От 1-ви  януари 2014 година е разрешено и временното преотстъпване на работници и служители за Германия (т.нар. временна заетост).

 

май 2015