Отивате в Германия като командирован работник

Командироване означава, че имате трудов договор с работодател в България и работите в България за него, но работодателят Ви е изнесъл част от услигите си в Германия и Ви изпраща (командирова) за определено време в Германия с цел да изпълните поетите услуги.

Трябва да се споразумеете с работодателя в България за подробностите относно пребиваването в чужбина.

Важно: Работодателят в България е и продължава да бъде Вашият работодател през цялото време на командироване и трябва да Ви заплаща!

 

Допълнително към трудовия договор трябва да се споразумеете писмено по след-ните въпроси:

 • Име и адрес на предприятието в Германия, където ще работите
 • Кое ще е Вашето контактно лице по време на командироването в предприятието, където ще работите?
 • Място и продължителност на работата
 • Вид на работата
 • Възнаграждение: сума, добавки, надбавки, допълнително заплащане
 • Работно време
 • Отпуск
 • Компенсация за допълнителни разходи за пътуване, квартира, пренасяне
 • Работа след завръщане в България

Командироването трябва да бъде съобщено в Националната агенция по приходите НАП, която издава формуляр А1 (преди Е101).

Формулярът А1 удостоверява, че трудовото взаимоотношение продължава да е под-властно на българското право и че работодателят плаща в България месечно соци-алните и здравните осигуровки. Местоработата е временно в Германия. Трудовото взаимоотношение в България остава да е валидно с всички права и задължения.

Какво трябва да знаете:

Трудовото взаимоотношение продължава да се регламентира от българското трудово право.

Допълнително за Вашата защита са в сила някои регламенти на германското трудово право:

Минимална часова ставка: Работодателят в България трябва при всяко положе-ние да Ви заплаща актуалната за Германия минимална часова ставка. В Германия има два вида минимална часова ставка, които важат за командировани работници:

 1. Минимална часова ставка по закон, която от януари 2019 г. е 9,19 евро брутно заплащане на изработен час. От януари 2020 г. законоустановената минимал-ната часова ставка ще бъде 9,35 евро бруто.
 2. В някои браншове важи минимална часова ставка, според сключени браншови колективни договори, която често надвишава минималната часова ставка по закон. Към тези браншове се числят например: строителството, почистването на сгради и полагането на грижи за болен или възрастен човек.

Информирайте се за актуалните минимални ставки в Германия!

Допустимо работно време и задължителни почивки: В Германия закон регламен-тира колко часа най-много на ден е разрешено да се работи. Работното Ви време не трябва да надвишава 8 часа на ден. То може да бъде продължено до 10 часа, ако сред-ното работно време през период от 24 седмици или 6 месеца не надвишава 8 часа.Трябва да спазвате почивки: поне 30 минути при работно време от 6 до 9 часа и 45 минути при работно време, по-дълго от 9 часа.

Важно: За работно време се счита всеки час, през който сте били на разположе-ние на работодателя си! Към това време се числи и времето на чакане на доставка на строителни материали на строежа, на освобождаване на стаята за почистване в хотела или задължителната почивка на водачи на рейсове и камиони. Работно време е и дежурството: времето, през което сте в близост на разположение при повикване за полагане на грижи за болни или възрастни хора. Информирайте се при бюро за консултации!

Минимална годишна отпуска: в Германия е регламентирана минимална годишна отпуска от 24 работни дни (при 6-дневна работна седмица) или 20 работни дни (при 5-дневна работна седмица). Работодателят в България е длъжен да Ви предос-тави минималната годишна отпуска!

Закон за закрила на майчинството: По време на бременност сте защитени срещу уволнение. Шест седмици преди раждането можете да работите само с изричното си съгласие. След раждането важи максимално осем седмици забрана за работа. Освен това по време на бременост по закон е забранена работа в няделя или нощен труд (по исключение най-късно до 22ч.).

Охрана на труда: например на строеж са задължителни защитни каски и лични предпазни средства. В сила е Законът за охрана на труда, Наредбата за сигурност и защита на здравето на строежи и Наредбата за защита на детския труд.
Работодателят Ви в България е длъжен да спазва тези регламенти и няма право да се отклонява от тях във Ваша вреда!

Продължавате да сте здравноосигурен в България. Националната здравна каса в България ще Ви издаде Европейска здравноосигурителна карта ЕЗОК, с която имате право да ползвате в Германия всички необходими и неотложни медицински помощи и услуги.

При по-дългосрочно командироване в Германия Националната здравна каса в България издава документ S1 (старо: Е 106). С този формуляр можете да отидете в държавна здравна каса, която изберете и така да прехвърлите осигурителните си права за времето на престоя си в Германия. Ще можете да ползвате всички права, които ползват осигурените в Германия.

Внимание: Някои работодатели ще Ви кажат, че застраховки при пътуване в чуж-бина са достатъчни. Това не е вярно: Вие имате право да ползвате всички услуги!

Данъци върху трудовото възнаграждение: Ако пребивавате в рамките на 12 месеца временно повече от 183 дни в Германия трябва да плащате в Германия данъци върху трудовото възнаграждение. Вие или работодателят трябва да Ви регистрира в данъчната служба по месторабота.

Ако командироването продължи повече от 24 месеца, работодателят е длъжен да плаща от 25 -тия месец социалните осигуровки в Германия. Ако от самото начало е ясно, че командироването Ви ще трае по- дълго от 24 месеца, трябва да съобщите за това в НАП, за да се провери, дали във Вашия случай по изключение може да останете социално осигурен в България за целия период на командироване.

През 2018 г. Европейската Комисия преразгледа и прие измениия в директивата за командироване на работници в ЕС. На тази база германиският законодател пла-нува за юли 2020 г. промени в Закона за командированите в Германия работници. Информирайте се в бюро за консултации за актуалните разпоредби

Пазете се от измама!
Някои работодатели командироват работници в Германия, въпреки че нямат право на това. Това са например фирми, които поддържат в България само пощенска кутия, без да упражняват там съществена дейност. Такива фирми обикновено нямат правото да коман-дироват работници и служители. Следете винаги, дали имате издаден формуляр А1! Ако се съмнявате в коректността на формуляра или фирмата, която иска да Ви командирова в Германия, се свържете с Главната инспекция по труда в България на телефон
070017670 или +359 2 8101747
http://www.gli.government.bg/

октомври 2019