Munkahelyi együttdöntés Németországban

https://www.dgb.de/betriebsratswahl/++co++97a86fd0-70bb-11ed-865c-001a4a160123#infos

 

1. Mi az az üzemi tanács?


Az üzemi tanács képviseli a munkavállalók érdekeit a
munkahelyen, és a nevükben tárgyalhat a munkáltatóval.
Ezért olyan jogokkal rendelkezik, amelyeket külön tör-
vény (a Társaságok szervezetéről szóló törvény (Betriebs-
verfassungsgesetz)) rögzít, és amelyeket a munkáltatónak
be kell tartania. Ezek az úgynevezett együttdöntési jogok.
Ezért is nevezzük az üzemi tanácsok munkáját munkahe-
lyi együttdöntésnek. Németországban a munkavállalók
négyévente titkos szavazással választhatnak üzemi taná-
csot. Az üzemi tanácsok minden munkavállalóért kiállnak,
származástól vagy tartózkodási jogcímtől függetlenül. Ki-
állnak a kölcsönzött munkavállalókért is.


2. Milyen feladatokat lát el az üzemi tanács?


Általában az üzemi tanács biztosítja, hogy a munkáltató
betartsa a munkavállalók javát szolgáló valamennyi előírást, azaz a törvényeket, kollektív szerződéseket, vállalati
megállapodásokat stb.


Bizonyos kérdésekben a munkáltatónak csak tájékoztat-
nia kell az üzemi tanácsot, illetve konzultálnia kell vele.
Fontos: Minden elbocsátás előtt konzultálni kell az üzemi
tanáccsal. Más területeken az üzemi tanács szélesebb
körű jogokkal rendelkezik, és konkrét döntésekbe is bele-
szólhat – ezért is beszélünk együttdöntési jogokról:

 

 • Munkaidő, műszakbeosztás és túlórák
 • Besorolás, teljesítménybónuszok és teljesítménybérezés
 • Képzés és továbbképzés
 • Munkavédelem
 • Adatvédelem
 • Munkafolyamatok és a munkahelyek kialakítása

Az üzemi tanácsnak arra is figyelemmel kell lennie, hogy
a munkavállalókat ne érje hátrányos megkülönböztetés
például a származás, nemzetiség, nem, szexuális iden-
titás, vallás, politikai meggyőződés vagy szakszervezeti
tevékenység alapján. Feladatai közé tartozik továbbá a
külföldi munkavállalók integrációjának előmozdítása, va-
lamint annak biztosítása, hogy a munkáltató a munkahe-
lyi rasszizmus ellen fellépjen.


3. Milyen jogai vannak az üzemi tanácsnak?


Csak az üzemi tanácsok, és nem az egyes munkavállalók
gyakorolhatják a törvényben meghatározott együttdöntési
jogokat. Üzemi tanács nélkül nincs valódi együttdöntés.


Ha az üzemi tanácsot megválasztották, a munkáltató nem
oszlathatja fel.


4. Milyen előnyökket nyújt Neked az üzemi
tanács?


Az üzemi tanáccsal rendelkező vállalatok

 • átlagosan több bért fizetnek, mivel itt gyakrabban van hatályban kollektív szerződés;
 • biztonságosabb munkahelyekkel rendelkeznek;
 • átláthatóbbak és igazságosabbak;
 • szabályozzák a foglalkoztatói nyugdíjat;
 • lehetővé teszik a munka és a magánélet közötti jobb egyensúlyt;
 • több továbbképzést kínálnak;
 • termelékenyebbek;
 • többet fektetnek be környezetvédelmi intézkedésekbe.

Ha kérdésed vagy problémád van a munkahelyeden, bár-
mikor fordulhatsz az üzemi tanácshoz.

5. Hány munkavállaló esetén áll fenn az üzemi
tanácshoz való jog?


Üzemi tanács minden olyan vállalatnál választható, ahol
öt vagy több munkavállaló dolgozik. Az üzemi tanács mé-
rete a munkavállalók számától függ:

 

 • 5–20 alkalmazott: 1 üzemi tanács tag
 • 21–50 alkalmazott: 3 üzemi tanács tag
 • 51–100 alkalmazott: 5 üzemi tanács tag
 • 101–200 alkalmazott: 7 üzemi tanács tag
 • stb.


Minél több munkavállaló van, annál nagyobb az üzemi
tanács is.


6. Ki választhatja meg az üzemi tanácsot?


A választáson minden, 16. életévét betöltött munkavállaló
részt vehet. Az állampolgárság nem játszik szerepet. A vá-
lasztáson szavazhatnak továbbá:

 • szakképzésben részt vevő tanulók
 • részmunkaidős munkavállalók
 • határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók
 • kölcsönzött munkavállalók, akik több mint 3 hónapja a vállalatnál dolgoznak


7. Ki lehet az üzemi tanács tagja?


Az üzemi tanács tagjelöltjeinek legalább 18 évesnek kell
lenniük, és legalább hat hónapja a vállalatnál kell dolgoz-
niuk.


Aki az üzemi tanács tagja vagy az üzemi tanács tagjelöltje
különleges felmondási védelmet élvez. A részletekért for-
duljatok a Német Szakszervezetek Szövetsége tagszerve-
zeteihez:
http://www.dgb.de/gewerkschaften-im-dgb

 

8. Mikor lehet üzemi tanácsot választani?


Az üzemi tanáccsal nem rendelkező vállalatoknál az első
választás bármikor megtartható.


A meglévő üzemi tanácsok esetében országszerte négyé-
vente tartanak választásokat – legközelebb a 2026 márci-
usa és májusa közötti időszakban.


9. Minden vállalatnál van üzemi tanács?


Sajnos sok vállalatnál nincsen üzemi tanács. A kisvállal-
kozások, például a fogorvosi rendelők, dohányboltok,
vízvezeték-szerelő vállalkozások gyakran ötnél kevesebb
munkavállalót foglalkoztatnak. A valamivel nagyobb vál-
lalatoknál gyakran azért nincs üzemi tanács, mert a mun-
kavállalók ezt nem tartják szükségesnek. Vagy egyszerűen
nem merik kezdeményezni a választást. A nagyobb válla-
latoknál, különösen az iparban, szinte mindig van üzemi
tanács.


Az üzemi tanács választását a munkavállalóknak kell kez-
deményezniük.


A munkáltatónak semlegesnek kell maradnia. Mindenféle
beavatkozás tilos. Ha meg akarja akadályozni az üzemi
tanács megalakulását, akkor büntetőjogi felelősségre
vonható!


10. Mi a különbség az üzemi tanács és a
szakszervezet között?


Az üzemi tanácsot az összes munkavállaló választja, és az
valamennyi munkavállalót képviseli az adott vállalatnál.


A szakszervezet viszont nem egy vállalathoz kötődik, ha-
nem egy vagy több ágazatért felelős. Ott a szakszervezet
az összes munkavállaló érdekeit képviseli, és tárgyaláso-
kat folytat például olyan kollektív szerződésekről, ame-
lyek többek között a béreket, a heti munkaidőt és a sza-
badságra való jogosultságot szabályozzák, és amelyek az adott ágazat munkavállalóira vonatkoznak. Bárki tagja lehet egy szakszervezetnek. Németország nyolc legnagyobb
szakszervezete tagja a Német Szakszervezetek Szövetsé-
gének (DGB):

 

 • Vasúti és Közlekedési Szakszervezet (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft – EVG)
 • Rendőrszakszervezet (Gewerkschaft der Polizei – GdP)
 • Oktatási és Tudományos Dolgozók Szakszervezete (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft – GEW)
 • Építőipari, Mezőgazdasági és környezeti Ágazati Szak szervezet (IG Bauen-Agrar-Umwelt – IG BAU)
 • Bánya-, Energia- és Vegyipari Ágazati Szakszervezet (IG Bergbau-Chemie-Energie – IGBCE)
 • Fémipari Szakszervezet (IG Metall – IGM)
 • Élelmezés, Élvezeti Cikkek és Vendéglátóipari Szakszer-vezet (Nahrung-Genuss-Gaststätten – NGG)
 • Egyesült Szolgáltatóipari Szakszervezet (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di)


Az üzemi tanács és a szakszervezet nagyon hasonló célo-
kat követnek. Az üzemi tanácsok létrehozását gyakran tá-
mogatják a szakszervezetek. Ezenkívül a szakszervezetek
például szemináriumokat is tartanak az üzemi tanácsok
munkájáról, valamint tájékoztatást és tanácsadást nyúj-
tanak az üzemi tanácsoknak.

 

Impressum: Deutscher Gewerkschaftsbund / Bundesvorstandsverwaltung / Yasmin Fahimi
Henriette-Herz-Platz 2 / 10178 Berlin / Dezember 2022