Gdy zachorujesz

Jeżeli przepracowałeś u jednego pracodawcy dłużej niż cztery tygodnie, w razie choroby przysługuje Ci pełne wynagrodzenie przez sześć tygodni. Warunkiem jest przedłożenie pracodawcy zwolnienia lekarskiego. O swojej niezdolności do pracy i przewidywanym okresie tej niezdolności musisz niezwłocznie powiadomić pracodawcę. Jeżeli trwa ona dłużej niż trzy dni kalendarzowe, należy przedłożyć pracodawcy zwolnienie lekarskie – najpóźniej w dniu roboczym następującym po trzecim dniu tej niezdolności. Pracodawca może jednak, bez podawania powodów, zażądać okazania zwolnienia już wcześniej, nawet od pierwszego dnia choroby.

Uwaga! Przestrzegaj tych terminów. Opóźnienie w dostarczeniu zwolnienia może być powodem wypowiedzenia.

Jeżeli Twoja choroba trwa ponad 6 tygodni, a Twoje zatrudnienie było objęte ubezpieczeniem społecznym, to po zakończeniu maksymalnie sześciotygodniowego okresu wypłacania wynagrodzenia chorobowego przez Twojego pracodawcę obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego przechodzi na kasę ubezpieczenia zdrowotnego.

Kwota zasiłku stanowi równowartość 70% Twojego wynagrodzenia brutto, ale jednocześnie nie więcej niż 90% wynagrodzenia netto.

Świadczenie to możesz otrzymywać przez okres maks. 78 tygodni. Jeżeli jednak Twoje leczenie nie zostanie zakończone po upływie 78 tygodni, wtedy możesz ubiegać się o rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy (Erwerbsminderungsrente).

Ważne! Aby nie utracić prawa do świadczeń chorobowych, na bieżąco przesyłaj do kasy chorych zwolnienia lekarskie (nie później niż w ciągu tygodnia od jego wystawienia). Wcześniej kopię zwolnienia poleca się przesłać np. faksem czy e-mailem. W przypadku dłuższej choroby unikaj powstania przerwy między zwolnieniami lekarskimi! Przerwy w zwolnieniu lekarskim prowadzą do zaprzestania wypłaty zasiłku przez kasę chorych.

Jeśli zachorujesz w trakcie urlopu, dni niezdolności do pracy poświadczone zaświadczeniem lekarskim nie są wliczane do urlopu rocznego. To oznacza, jeżeli zachorujesz podczas urlopu wypoczynkowego, dni urlopowe nie są uznawane jako takie.

 

 

 

grudzień 2021