Wynagrodzenie

W Niemczech obowiązuje zasada: nie ma pracy bez wynagrodzenia!

Ważne! Nawet jeżeli nie masz żadnych poświadczeń zatrudnienia ani umowy o pracę, Twój pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia wynagrodzenia za wykonaną przez Ciebie pracę. Nie daj się ani zastraszyć pracodawcy, ani zmusić do pracy bez zapłaty! Masz prawo do otrzymania należytego wynagrodzenia!

Wypłata wynagrodzenia musi nastąpić najpóźniej do końca miesiąca, następującego po miesiącu, w którym świadczona była praca (§ 2 Mindestlohngesetz).

Wynagrodzenie zwykle jest przelewane na rachunek bankowy. Taki rachunek bankowy można otworzyć w dowolnym banku, do czego wymagana może być kopia dowodu osobistego lub paszportu, zaświadczenie o zameldowaniu.

Także w kontaktach z bankiem obowiązuje zasada: jeżeli czegoś nie rozumiesz, nie podpisuj!

Pracodawca co miesiąc musi wystawić Ci rozliczenie wynagrodzenia (Lohnabrechnung), jeżeli żadne dane nie uległy zmianie od ostatniego przepisowego rozliczenia.

W rozliczeniu tym będą wyszczególnione m.in. dane pracownika, przegląd godzin pracy i dni wolnych od pracy (np. choroba, urlop), wynagrodzenie brutto, ustawowe potrącenia (podatek od wynagrodzeń, podatek kościelny i dodatek solidarnościowy), dochody netto/odliczenia netto, wysokość wypłaconej kwoty netto czy dane bankowe.

Pracodawca nie może wypłacić pracownikowi mniej niż wynosi obowiązująca ustawowa płaca minimalna (§1 Mindestlohngesetz). Oznacza to, że pracownicy pracujący w Niemczech muszą otrzymywać za swoją pracę co najmniej minimalną stawkę godzinową – zarówno od niemieckiego pracodawcy, jak i od pracodawcy zagranicznego.

Wskazówka! Ustawowa płaca minimalna co roku stopniowo wzrasta. Sprawdź, jaka jest aktualna płaca minimalna (od 1 październik 2024 r. 12,41 EUR brutto).

Odrębne regulacje stosuje się tylko wobec młodzieży do lat 18, wybranych praktykantów/praktykantek, osób uczących się zawodu i długotrwale bezrobotnych.

Poza tym w Niemczech zarówno dla niemieckich, jak i zagranicznych pracowników obowiązują płace minimalne w określonych branżach.

Oznacza to, że wszystkim pracownikom pracującym w określonej branży w Niemczech przysługuje wynagrodzenie co najmniej w wysokości płacy minimalnej obowiązującej w tej branży. Niezależnie od tego, czy pracodawca jest z Niemiec czy z zagranicy.

Ważne! Pracodawcy często uzależniają wynagrodzenie od wyników pracy. Nie zawsze jednak jest to dozwolone! Daj swoją umowę o pracę do przejrzenia właściwemu związkowi zawodowemu lub poradni Faire Mobilität! Również w takich przypadkach pracodawcy nie wolno zapłacić Ci stawki poniżej obowiązującej płacy minimalnej!

Przykład: Gdy sprzątasz pokoje hotelowe, pracodawca często ustala liczbę pokoi do sprzątnięcia w ciągu godziny. Pracodawcy nie wolno redukować Twojej stawki godzinowej do poziomu niższego niż wynikający z płacy minimalnej. Zawsze zabezpieczaj dowody swojej pracy i zapisuj przepracowane godziny pracy! Pracodawca musi Ci zapłacić za każdą przepracowaną godzinę, niezależnie od liczby sprzątniętych przez Ciebie pokoi.

Co robić, gdy pracodawca nie płaci wynagrodzenia?

Pracodawca musi co miesiąc wypłacać Ci wynagrodzenie. Jeżeli zorientujesz się, że Twój pracodawca nie wypłaca na czas wynagrodzenia, najlepiej natychmiast skontaktuj się ze swoim związkiem zawodowym albo poradnią Faire Mobilität.

Wezwij pisemnie swojego pracodawcę do wypłaty zaległego wynagrodzenia. W piśmie podaj liczbę nieopłaconych godzin pracy, kwotę zaległości oraz numer konta i dwutygodniowy termin płatności. Nie daj się zwodzić! Zawsze zapisuj przepracowane godziny i takie zestawienia dawaj do podpisu także swoim przełożonym lub współpracownikom.

Rób smartfonem zdjęcia efektów swojej pracy i swojego miejsca pracy. Zwłaszcza, gdy nie masz pisemnej umowy o pracę ani nie otrzymujesz rozliczenia wynagrodzenia, bardzo ważne jest zebranie jak najdokładniejszych informacji o Twoim pracodawcy. Im więcej dowodów i informacji zgromadzisz, tym większe będą potem Twoje szanse na odzyskanie należnych pieniędzy.

W wielu branżach (np. budownictwie, usługach porządkowych, w przemyśle spożywczym) jest tak, że Twój pracodawca otrzymuje zlecenie od innej firmy, tzw. generalnego wykonawcy (np. hotelu, w którym sprząta firma Twojego pracodawcy). W łańcuchu zleceń między generalnym wykonawcą a Twoim pracodawcą mogą występować dodatkowo inni podwykonawcy. Zbieraj informacje i dowody związane z działalnością generalnego wykonawcy i wszystkich podwykonawców.

Pracodawca musi co miesiąc wypłacać Ci wynagrodzenie. Jeżeli nie otrzymasz wynagrodzenia przez dłużej niż dwa miesiące, możesz przestać pracować aż do wypłaty zaległego wynagrodzenia przez pracodawcę. Musisz jednak pisemnie powiadomić pracodawcę, że przestajesz wykonywać pracę, ponieważ za nią nie zapłacił. Zanim jednak podejmiesz tego typu kroki, skontaktuj się ze swoim związkiem zawodowym bądź poradnią Faire Mobilität.

Jeżeli Twój bezpośredni pracodawca nie wypłaci Ci wynagrodzenia, w Niemczech masz prawo żądać zapłaty od generalnego wykonawcy albo każdej firmy, która we wspomnianej hierarchii zleceń jest umiejscowiona powyżej Twojego pracodawcy.

Ważne! Nie zwlekaj! We wszystkich przypadkach dochodzenia roszczeń płacowych wobec pracodawcy lub przed sądem obowiązują nieprzekraczalne terminy do składania roszczeń (tzw. terminy prekluzyjne).

Terminy te są wymienione w umowie o pracę lub układzie zbiorowym pracy odnoszącym się do danego stosunku pracy.

Termin w przypadku ustawowej płacy minimalnej wynosi trzy lata. To oznacza, że w przypadku upływu terminu ustalonego w umowie o pracę bądź układzie zbiorowym, możesz ubiegać się o zaległe wynagrodzenie policzone według najniższej stawki krajowej.

Po ich upływie stracisz możliwość odzyskania wynagrodzenia.

 

 

 

Październik 2024