Umowa o pracę

Umowa o pracę reguluje warunki, na jakich pracownik oferuje swoją pracę oraz wynagrodzenie, które otrzymuje w zamian za wykonaną pracę. Prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy są regulowane dla obu stron właśnie w umowie o pracę.

Umowa o pracę może być zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

W przypadku zawarcia ustnej umowy o pracę, pracownikowi przysługuje prawo do pisemnego potwierdzenia warunków umowy przez pracodawcę.

Pracodawca musi to zapewnić nie później niż miesiąc po rozpoczęciu zatrudnienia.

Pisemna umowa o pracę lub wydany opis warunków umowy musi zawierać następujące punkty:

  • nazwy i adresy stron umowy
  • datę rozpoczęcia stosunku pracy
  • w przypadku umów na czas określony: przewidywany czas trwania stosunku pracy (więcej informacji poniżej)
  • określenie miejsca lub obszaru, w którym praca ma być wykonywana
  • krótką charakterystykę lub opis czynności wykonywanych przez pracownika
  • składniki i wysokość wynagrodzenia, łącznie z dodatkami, dopłatami, premiami i dodatkowymi płatnościami jak i terminem ich wymagalności
  • uzgodniony czas pracy • terminy wypowiedzenia umowy o pracę
  • ogólne odniesienie do układów zbiorowych pracy, porozumień zakładowych (porozumień zawieranych pomiędzy pracodawcą a radą zakładową) lub porozumień zawieranych pomiędzy podmiotem publicznoprawnym, a organem będącym przedstawicielem pracowników, które znajdują zastosowanie do stosunku pracy

To jak powinna wyglądać umowa o pracę, reguluje § 2 ustawy o dokumentowaniu warunków umowy o pracę (§ 2 Nachweisgesetz).

przypadku nieotrzymania umowy o pracę, należy wezwać pracodawcę do jej przedłożenia. Jeśli w dalszym ciągu tego nie uczyni, roszczenia można dochodzić przed sądem pracy.

Uwaga na klauzule dotyczące zwrotu kosztów w umowach o pracę!

W niektórych ofertach pracy, pracodawcy oferują bezpłatne kursy niemieckiego czy inne kursy doszkalające. Tuż po przyjeździe pracownicy otrzymują do podpisania umowę o pracę, a niekiedy dodatkową umowę dotyczącą uczestnictwa w kursach w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Uwaga! Wspomniane umowy zawierają często klauzule zwrotu kosztów. Jeżeli pracownik ma zamiar opuścić firmę przed upływem określonego w umowie o pracę terminu, firma może żądać zwrotu kosztów kursu językowego i innych szkoleń.

Przed podpisaniem takowej umowy zaleca się zasięgnąć porady prawnika. Nie zawsze taka umowa jest zgodna z przepisami.

Jeżeli dano Ci do podpisania podobną umowę albo już ją podpisałeś, skontaktuj się z poradnią Faire Mobilität!

 

 

 

grudzień 2021