Wypowiedzenie

Jeżeli otrzymałeś wypowiedzenie z pracy, musisz reagować szybko. Tu znajdziesz wskazówki, jak prawidłowo postępować.

Wypowiedzenie – co dalej?

Przed nieuzasadnionym, wadliwym bądź dokonanym w formie ustnej wypowiedzeniem można się bronić. W tym celu należy wnieść powództwo do sądu pracy.

Masz na to jednak tylko 3 tygodnie od dnia otrzymania wypowiedzenia!

Czy wypowiedzenie było dokonane na piśmie czy wypowiedziano Ci umowę ustnie?

Wypowiedzenie dokonane w formie ustnej jest zasadniczo nieskuteczne! W takim przypadku powinieneś zgłosić swoją gotowość do świadczenia pracy w obecności świadków lub listownie za potwierdzeniem odbioru!
Wypowiedzenie dokonane na piśmie powinno odpowiadać określonym wymogom formalnym. Postaraj się o sprawdzenie swojego wypowiedzenia pod względem zgodności z prawem i przechowuj kopertę ze stemplem pocztowym!

Uwaga! Jeżeli nie będziesz się bronić przed wypowiedzeniem dokonanym w formie ustnej, czy również przez SMS lub e-maila i nie wniesiesz powództwa, to wypowiedzenie stanie się prawnie skuteczne.

Czy jest to wypowiedzenie zwykłe czy ze skutkiem natychmiastowym?

Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym wymaga zwykle ważnego powodu, chociaż nie musi on być podany w wypowiedzeniu. Natomiast w przypadku wypowiedzenia zwykłego obowiązują określone terminy wypowiedzenia. W okresie próbnym są to z reguły 2 tygodnie, później przynajmniej 4 tygodnie (uwaga na wyjątki!). Terminy wypowiedzenia uregulowane są w umowie o pracę lub w układzie zbiorowym pracy!

Sprawdź koniecznie swoją umowę o pracę lub obowiązujący układ zbiorowy pracy!

Wypowiedzenie w czasie choroby?

Wypowiedzenie stosunku pracy podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim jest w Niemczech dopuszczalne. Jeżeli stosunek pracy ustaje w czasie trwania niezdolności do pracy, to można wnioskować w kasie chorych o zasiłek chorobowy. Kiedy już wyzdrowiejesz, zgłoś się do urzędu pracy.

Zawsze przesyłaj zwolnienia lekarskie do kasy chorych! Poinformuj swoją kasę o chorobie zanim opuścisz Niemcy, w przeciwnym wypadku możesz stracić prawo do zasiłku chorobowego i swoje ubezpieczenie na wypadek choroby!

Kobiety w ciąży obejmuje szczególna ochrona przed wypowiedzeniem. Również w okresie próbnym!

Czy muszę podpisać wypowiedzenie dokonane na piśmie?

Nie masz obowiązku złożenia podpisu na piśmie wypowiadającym stosunek pracy, gdyż jest to jednostronna deklaracja zamiaru. Decydującym dla rozpoczęcia biegu terminu wypowiedzenia jest samo doręczenie tego pisma. Wystarczy również, że samo pismo zostanie wrzucone do skrzynku pocztowej pod miejscem zamieszkania.

Uwaga! Często pracodawcy przedkładają pracownikowi wypowiedzenie za porozumieniem stron (Aufhebungsvertrag). Wypowiedzenie to zawiera obustronną zgodę na rozwiązanie stosunku pracy. Podpisanie go w praktyce może oznaczać dobrowolne zrzeczenie się określonych roszczeń ze strony pracownika. Wypowiedzenie podpisz tylko wtedy, gdy zgadzasz się na rozwiązanie stosunku pracy. Upewnij się, że nie stracisz żadnych praw.

Co można zrobić w przypadku otrzymania wypowiedzenia?

Jeżeli pracujesz dłużej niż 6 miesięcy w jednym zakładzie, w którym jest zatrudnionych więcej niż 10 osób na pełny etat, to podlegasz ustawie o szczególnej ochronie przed skutkami wypowiedzenia. Twój pracodawca potrzebuje wówczas wyjątkowego powodu, by Cię zwolnić z pracy. Jeżeli masz wątpliwości, że istnieje taki powód, możesz wystąpić do sądu.

Sąd zbada wówczas czy stosunek pracy zostanie rozwiązany na skutek dokonanego wypowiedzenia. Masz również wówczas możliwość negocjowania z pracodawcą na temat odprawy w zamian za wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę.
Jeżeli otrzymałeś wypowiedzenie, zwróć się natychmiast do związków zawodowych, adwokata lub do poradni Faire Mobilität.

Co dalej?

Otrzymałeś wypowiedzenie, a chcesz zostać w Niemczech? W takim wypadku zgłoś się natychmiast (w ciągu 3 dni) do urzędu pracy w celu zarejestrowania się jako osoba bezrobotna. Jeżeli zgłosisz się za późno, na zasiłek dla bezrobotnych może zostać nałożony okres karencji.

Jeżeli byłeś zatrudniony i składki na ubezpieczenie społeczne w ciągu ostatnich 30 miesięcy były płacone przynajmniej przez 12 miesięcy, masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych I (ALG I). W innym przypadku możesz złożyć wniosek o przyznanie Ci zasiłku dla bezrobotnych II (ALG II) w JobCenter.

Ważne! Jeżeli otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych, masz nadal ubezpieczenie zdrowotne!
Zwróć uwagę na to, czy otrzymałeś ostatnie wynagrodzenie po zakończeniu stosunku pracy w umówionym terminie (np. 15 dnia następnego miesiąca)! Często zdarza się, że pracodawcy nie wypłacają ostatniej pensji lub nie wypłacają jej w całości. Poinformuj poradnię Faire Mobilität, jeżeli Twój pracodawca nie płaci!

Czy jestem jeszcze ubezpieczony?

Jeżeli Twój stosunek pracy został rozwiązany, to podlegasz ochronie ubezpieczenia zdrowotnego jeszcze przez okres jednego miesiąca. Bedziesz miał nadal ubezpieczenie zdrowotne:

  • jeżeli znajdziesz nową pracę,
  • jeżeli otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych lub
  • jeżeli możesz być ubezpieczony przez partnera/partnerkę.

Jeżeli tak nie jest, musisz się ubezpieczyć „dobrowolnie” (freiwilige Versicherung) i samodzielnie opłacać składki. Kiedy wyjeżdżasz z Niemiec powinieneś wymeldować się ze swojego miejsca zamieszkania i poinformować o tym kasę chorych – w przeciwnym wypadku kasa chorych może nadal żądać składek.

Co należy mi się od mojego pracodawcy?

Po ustaniu stosunku pracy masz prawo do otrzymania świadectwa pracy i innych dokumentów wydawanych po zakończeniu stosunku pracy (wyrejestrowanie z ubezpieczenia społecznego i wydruk elektronicznego zaświadczenia pracodawcy o wypłaconym pracownikowi w ciągu roku wynagrodzeniu i odprowadzonym od niego podatku od wynagrodzenia).

Sprawdź czy nie przysługują Ci jeszcze niezaspokojone roszczenia takie jak niewykorzystany urlop roczny lub niewynagrodzone godziny na koncie czasu pracy (Arbeitszeitkonto). W razie problemów zwróć się do związku zawodowego lub do poradni Faire Mobilität.

Sam chciałbym złożyć wypowiedzenie…

Jeżeli dokonane przez Ciebie wypowiedzenie umowy o pracę nie będzie odpowiadało wymogom formalnym może grozić Ci ze strony pracodawcy pracodawcy kara umowna. Kara ta musi być uzgodniona w umowie o pracę, a jej maksymalna wyskość nie może przekraczać wysokości Twojego wynagrodzenia miesięcznego brutto. Może się więc zdarzyć, że nie otrzymasz ostatniej pensji lub otrzymasz ją tylko w części.

Aby tego uniknąć:

  • Składaj wypowiedzenie zawsze w formie pisemnej, również wtedy, gdy
    nie masz pisemnej umowy o pracę!
  • Zwracaj uwagę na terminy wypowiedzenia!
    Ważne! Liczy się data doręczenia pisma pracodawcy.
  • Wylicz odpowiednio czas na dostarczenie wypowiedzenia przez pocztę (jako przesyłkę poleconą) lub „zleć” innej osobie osobiste dostarczenie Twojego wypowiedzenia dla pracodawcy! W razie wątpliwości poproś poradnię Faire Mobilität o pomoc.

 

stan na 05/2022

Pliki do pobrania