Rolnictwo

Informacje dla zatrudnionych z zagranicy, pracujących w rolnictwie

Wysokość wynagrodzenia w rolnictwie

Od 1 stycznia 2019 roku dla wszystkich pracowników rolnych w Niemczech obowiązuje ustawowe wynagrodzenie minimalne o wysokości 9,19 €. Od 1 stycznia 2020 r. minimalna płaca będzie wynosić 9,35 €.

Płaca ta dotyczy również pracowników delegowanych z zagranicy, niezależnie od kraju, w którym pracodawca ma swoją siedzibę.

Płaca akordowa i od sztuki (np. kosza, skrzynki itp.)

Dopuszcza się wynagrodzenie akordowe lub od sztuki. Musisz jednak mieć gwarancję wypłaty wyżej wymienionych stawek minimalnych za każdą godzinę pracy.

Umowa o pracę

Zapytaj pracodawcę o pisemną umowę o pracę. Musisz otrzymać taką umowę, ale niekoniecznie w zrozumiałym dla Ciebie języku. Mimo to warto o nią zapytać. Nie podpisuj żadnych dokumentów, których nie rozumiesz!

 

Związki zawodowe angażują się na rzecz praw pracownic oraz pracowników. To dotyczy także Ciebie, nawet jeżeli pochodzisz z innego kraju. Związki zawodowe w Niemczech są niezależne od państwa i partii politycznych. Są one finansowane ze składek członkowskich. Dla sektora rolniczego związek zawodowy w Niemczech nosi nazwę IG BAU. Chcemy, żebyś w Niemczech mógł pracować na uczciwych warunkach! Zwróć się do nas, jeżeli masz pytania dotyczące Twoich praw!

 

Zgodnie z prawem umowa o pracę powinna zawierać następujące dane:

 

-              dane identyfikacyjne – Twoje i pracodawcy (nazwisko, nazwę, adresy)

-              początek i przewidywany okres trwania stosunku pracy

-              miejsce wykonywania pracy

-              opis czynności

-              wysokość wynagrodzenia i ewentualnych dodatków oraz terminy płatności

-              uzgodniony czas pracy

-              długość przysługującego urlopu wypoczynkowego

-              terminy wypowiedzenia stosunku pracy

-              wskazówki dotyczące układów zbiorowych

Beispiel: Stundenzettel

Dokumentowanie czasu pracy

Codziennie notuj godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz przepracowane godziny i przerwy. Notuj nazwiska świadków. W miarę możliwości dawaj te notatki do podpisania brygadziście/ brygadzistce albo przynajmniej kolegom/koleżankom z pracy.

Jeżeli pracujesz na akord, notuj liczbę oddanych skrzynek, koszy albo innych jednostek rozliczeniowych.

 

Kiedy powinna nastąpić wypłata?

Wypłatę należy dokumentować na rozliczeniu wynagrodzenia (Lohnzettel albo Lohnabrechnung). Wynagrodzenie musi zostać wypłacone najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym praca została wykonana i obejmować wszystkie rzeczywiście przepracowane godziny.

Jeżeli uzgodnisz z pracodawcą, że wypłata całego wynagrodzenia ma nastąpić dopiero po zakończeniu pracy sezonowej, żądaj tygodniowych albo miesięcznych rozliczeń cząstkowych.

 

Nadgodziny

Jeśli pracujesz sześć dni, regularny tygodniowy czas pracy w rolnictwie może wynosić 48 godzin. Wszystkie godziny pracy - w tym nadgodziny - muszą zostać opłacone.  

Czas przemieszczania się z jednego do drugiego miejsca pracy uznaje się za czas pracy, za ktόry należy się wynagrodzenie.

W przypadku sporu

Jeżeli pracodawca nie płaci za nadgodziny, musisz udowodnić, że to on je zlecił, zaakceptował lub tolerował. Dlatego również w takim przypadku zalecamy: dokumentuj w formie pisemnej swoje godziny pracy i dawaj je do podpisania jakiemuś świadkowi!

Zakwaterowanie i wyżywienie

Zrób zdjęcia swojej kwatery, jeżeli nie spełnia ona ustalonych wcześniej warunków!

Jeżeli usługi noclegowe i żywieniowe świadczy firma zewnętrzna, powinnaś/powinieneś dostać do podpisania umowę najmu albo umowę o świadczenie usług. Jeżeli nie dostaniesz żadnej umowy, zapytaj koniecznie o to, jakie kwoty zostaną po zakończeniu sezonu potrącone za noclegi i wyżywienie.

Jeżeli zakwaterowanie i wyżywienie zapewnia Twój pracodawca i potrąca ich koszt z Twoich zarobków, musi to zostać wyraźnie wykazane na rozliczeniu wynagrodzenia.

Uwaga: dopiero w przypadku, gdy Twoje wynagrodzenie jest wyższe niż kwota niepodlegająca zajęciu komorniczemu (po niemiecku: Pfändungsgrenze), można potrącać bezpośrednio z tego wynagrodzenia koszty zakwaterowania i wyżywienia. Kwota ta zależy od liczby osób na utrzymaniu.

Przykład 1: jesteś bezdzietną osobą stanu wolnego. Nie wolno niczego potrącać, jeżeli dochód netto nie przekracza 1.139,99 €*

Przykład 2: pozostajesz w związku małżeńskim i masz dwójkę dzieci, więc łożysz na utrzymanie trzech dodatkowych osób. Nie wolno niczego potrącać, jeżeli dochód netto nie przekracza 2.039,99€* Dopiero gdy dochód netto przekroczy podaną wysokość, pracodawca może Cię obciążyć kosztami wyżywienia i zakwaterowania.

 

Za wyżywienie w 2019*  roku* można potrącać następujące kwoty maksymalne w ujęciu miesięcznym:

śniadania 53,00 €*, obiady 99,00 €* i kolacje 99,00 €*,  co daje miesięczną kwotę maksymalną 251,00 €*.

W ujęciu dziennym: śniadanie 1,77 €*, obiad 3,30 €* i kolacja 3,30 €*, co daje maksymalną dzienną stawkę żywieniową w wysokości 8,37 €*.

Za zakwaterowanie można miesięcznie pobrać maks. 231,00 €.

Jeśli jesteś w pokoju z kilkoma osobami, kwoty się zmieniają: przy dwόch osobach są potącane 138,60 €*, przy trzech osobach 115,50 €* i więcej niż trzech osobach € 92,40*.

* W następnych latach wartości te mogą się nieznacznie zmieniać.

 

Środki ochrony indywidualnej, narzędzia  pracy, woda

Wszystkie narzędzia pracy i środki ochrony indywidualnej musi bezpłatnie zapewnić Ci pracodawca. Do środków takich należą rękawice robocze oraz ochrona przed słońcem i deszczem. Pracodawca musi Ci także zapewnić wystarczającą ilość wody, jeżeli pracujesz w upale.

Przy pierwszym rozliczeniu miesięcznym zwróć uwagę na to, żeby  żadnej z tych pozycji nie potrącano z Twojego wynagrodzenia.

Ubezpieczenie zdrowotne

Jeżeli pracujesz w Niemczech krócej niż 71 dni w roku i pracy tej nie wykonujesz zawodowo, masz status osoby zatrudnionej krótkoterminowo (po niemiecku: kurzfristig beschäftigt). Jeżeli równolegle jesteś zatrudniona/zatrudniony w swoim macierzystym kraju i odprowadzasz tam składki ZUS, musisz to udokumentować zaświadczeniem A1. Uzyskasz wtedy ubezpieczenie zdrowotne na pierwsze 70 dni pracy w Niemczech. Jeżeli nie masz zaświadczenia A1, Twój pracodawca ubezpiecza Cię tylko od wypadków przy pracy. W takim przypadku zadbaj dodatkowo o ubezpieczenie zdrowotne działające na terenie Niemiec.

Jeżeli chcesz przedłużyć okres pracy na czas powyżej 70 dni, Twój pracodawca musi Cię zgłosić do niemieckiego ubezpieczenia społecznego.

Jeśli jesteś chory i masz zwolnienie chorobowe od lekarza (L4), nadal będziesz otrzymywać wynagrodzenie w okresie choroby, jeśli pracowałeś w tej samej firmie dłużej niż 4 tygodnie.

stan na kwiecień 2019