Praca na budowie

Twoje prawa jako pracownika budowlanego w Niemczech

Płaca minimalna

W głównym sektorze budowlanym obowiązuje ustawowa płaca minimalna dla wszystkich pracowników – także tych, których zagraniczny pracodawca deleguje do Niemiec. Wynagrodzenie brutto za godzinę wynosi 12,41 EUR. Od płacy brutto odliczane są podatki i składki na ubezpieczenie społeczne.

W przypadku prac, które szczególnie trudno wykonać (np. prace na dużych wysokościach, w wykopach lub w specjalnej odzieży ochronnej) przysługuje dodatek za pracę w trudnych warunkach.

Płace wynikające z układu zbiorowego

Jeżeli jesteś członkiem związku zawodowego IG BAU, a Twój pracodawca jest członkiem stowarzyszenia pracodawców, w zależności od wykonywanej pracy masz prawo do znacznie wyższego wynagrodzenia brutto za godzinę.

Rozliczenie wynagrodzenia

Wynagrodzenie musi być wypłacone najpóźniej do połowy następnego miesiąca i z reguły jest przelewane na rachunek bankowy. Co miesiąc pracodawca musi wręczyć Ci pisemne rozliczenie wypłaty (pasek wypłaty). Widnieją na nim kwoty, które zarobiłeś oraz kwoty, które zostały Ci potrącone z tytułu podatków i ubezpieczenia społecznego.

Czas pracy

Tygodniowy czas pracy w głównej branży budowlanej wynosi zazwyczaj 38 godzin w okresie od grudnia do marca i 41 godzin w okresie od kwietnia do listopada. W wyjątkowych przypadkach tygodniowy czas pracy może zostać wydłużony do 60 godzin, jednak tylko w przypadku wyrównania nadgodzin w ciągu następnych miesięcy. Przerwy nie są czasem pracy i w związku z tym nie są płatne. Po zakończeniu dnia pracy pracownikowi przysługuje co najmniej 11 godzin odpoczynku.

Dodatki do wynagrodzenia za nadgodziny

Jeśli wykonujesz prace w czasie dłuższym niż czas pracy określony w umowie o pracę, to otrzymasz z tego tytułu następujące dodatki do wynagrodzenia godzinowego:

 • za każdą przepracowaną nadgodzinę otrzymasz dodatek do wynagrodzenia godzinowego wynoszący 25%.
 • za każdą godzinę przepracowaną w nocy otrzymasz dodatek do wynagrodzenia godzinowego wynoszący 20%.
 • za każdą godzinę przepracowaną w niedziele otrzymasz dodatek do wynagrodzenia godzinowego wynoszący 75%.

Często pracownicy branży budowlanej są oszukiwani na wynagrodzeniach. Jak możesz temu zaradzić?

  1. Nie podpisuj niczego, czego nie rozumiesz.
  2. Codziennie zapisuj sobie początek, koniec i czas trwania swojej pracy, także czas przerwy.
  3. Zanotuj sobie nazwiska i numery telefonów kolegów, którzy mogą poświadczyć Twoje informacje.
  4. Zrób zdjęcia placu budowy oraz tablicy informacyjnej danego przedsięwzięcia budowlanego.
  5. Zapisz następujące ważne dane:
 • adres placu budowy
 • nazwa pracodawcy
 • nazwa generalnego wykonawcy

 

Dodatki za pracę wykonywaną w odległym miejscu

Za każdy dzień, w którym jesteś nieobecny w miejscu zakwaterowania dłużej niż 8 godzin i pracujesz na placu budowy, otrzymasz dodatek na wyżywienie w wysokości co najmniej 6 EUR (zaś od 1 stycznia 2024 r. co najmniej 7 EUR). Jeśli pracujesz na placu budowy oddalonym o co najmniej 75 kilometrów od siedziby pracodawcy, a podróż z miejsca zamieszkania na plac budowy trwa ponad 75 minut, otrzymasz dodatek na wyżywienie w wysokości 24 EUR dziennie. Ponadto pracodawca musi zapewnić Ci bezpłatne miejsce zakwaterowania. W przypadku noclegów poza terenem budowy otrzymasz obok kwoty 24 EUR dodatkowe 4 EUR dziennie.

Za każdy przejazd pomiędzy miejscem zamieszkania a placem budowy otrzymasz poza zwrotem kosztów podróży rekompensatę za czas potrzebny na dotarcie do pracy:

 • 9 EUR przy odległości od 75 kilometrów
 • 18 EUR przy odległości od 200 kilometrów
 • 27 EUR przy odległości od odległości 300 kilometrów
 • 39 EUR przy odległości od 400 kilometrów

Bezpieczeństwo i zdrowie na placu budowy

W Twoim miejscu pracy obowiązują surowe przepisy mające na celu zapobieganie upadkom, wypadkom przy maszynach i innym zagrożeniom. Pracodawca musi przestrzegać tych przepisów. W razie pytań zadzwoń na naszą infolinię.

Urlop

Pracując w Niemczech masz prawo do płatnego urlopu z SOKA-BAU (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Branży Budowlanej). Za każde 12 dni zatrudnienia przysługuje Ci 1 dzień urlopu. Łącznie przysługuje Ci 30 dni urlopu w roku. Przy zmianie pracodawcy niewykorzystany urlop zostanie zachowany!

Dni urlopu, których nie wykorzystałeś w danym roku, możesz wykorzystać w kolejnym roku. Jednak w roku następującym po tym kolejnym roku Twoje prawo do urlopu wygasa, jednak wówczas możesz złożyć wniosek o rekompensatę i otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany wówczas urlop. Raz w roku SOKA-BAU wyśle do Ciebie wyciąg z konta. Podstawę wyciągu stanowią dane przesłane przez pracodawcę, a sam wyciąg z konta zawiera informacje o liczbie przepracowanych dni, otrzymanym przez Ciebie wynagrodzeniu i wykorzystanym urlopie.

Sprawdź dane na wyciągu z konta SOKA-BAU, a jeżeli się nie zgadzają, zgłoś ten fakt pisemnie do pracodawcy w ciągu 2 miesięcy. W razie problemów skontaktuj się bezpośrednio z SOKA-BAU lub zadzwoń na naszą infolinię.

 

Ubezpieczenie zdrowotne 

Gdy jako osoba zatrudniona w Niemczech podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, masz prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Otrzymasz kartę ubezpieczenia zdrowotnego, z którą możesz udać się do lekarza. Na jej podstawie leczenie jest zazwyczaj bezpłatne.

Jeśli jesteś zatrudniony przez pracodawcę dłużej niż 4 tygodnie, wówczas w przypadku choroby będziesz otrzymał pełne wynagrodzenie przez okres do 6 tygodni. W tym celu należy przedstawić pracodawcy zwolnienie lekarskie.

Ubezpieczenie wypadkowe

Wraz z podjęciem pracy pracodawca musi zgłosić pracownika do Stowarzyszenia Ubezpieczeń od Odpowiedzialności Pracodawcy (BG BAU). To daje Ci ubezpieczenie wypadkowe obejmujące wypadki podczas pracy oraz w drodze do lub z pracy.

Nie podejmuj pracy na czarno!

W branży budowlanej często zdarza się, że pracownicy wykonują pracę, bez zgłoszenia ich do ubezpieczenia społecznego. Nawet jeśli obiecano Ci wyższe wynagrodzenie, nie podejmuj takiej pracy, ponieważ w przypadku choroby lub doznanego urazu możesz ponieść wysokie koszty leczenia. Ponosisz też ryzyko, że nie otrzymasz wynagrodzenia za czas, który przepracowałeś w sposób nieudokumentowany.

 

 Jakie przysługują mi prawa, gdy zostaję oddelegowany z innego państwa do Niemiec? 

Jesteś pracownikiem delegowanym, gdy Twój pracodawca ma siedzibę w innym kraju i wysyła Cię na ograniczony czas do pracy w Niemczech.

Jako pracownik delegowany podlegasz prawu pracy tego kraju, z którego nastąpiło Twoje oddelegowanie. Dodatkowo mogą mieć zastosowanie niektóre przepisy niemieckiego prawa pracy, jeżeli są dla Ciebie korzystniejsze. Oznacza to, że uprawnienia wynikające z prawa pracy wymienione w niniejszej ulotce informacyjnej dotyczą również Ciebie! Masz na przykład prawo do płacy minimalnej w wysokości 12,41 EUR/brutto za godzinę. Jeśli zostajesz oddelegowany przez swojego pracodawcę, to pracodawca musi ponieść pełne koszty Twojego zakwaterowania w Niemczech i nie może potrącać ich z Twojego wynagrodzenia.

Ubezpieczenie społeczne w kraju delegującym

Jako pracownik delegowany nie podlegasz pod ubezpieczenie społeczne w Niemczech, a pod ubezpieczenie w kraju, z którego jesteś delegowany. Fakt ten musisz potwierdzić w Niemczech zaświadczeniem A1 wydawanym w kraju delegującym przez podmiot ds. ubezpieczenia społecznego. W przypadku wypadku lub choroby możesz uzyskać w Niemczech pomoc medyczną na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wówczas koszty leczenia zostaną zwrócone przez Twoją kasę chorych z kraju pochodzenia.

Bez ważnego zaświadczenia A1 narażasz się na wysokie koszty w przypadku choroby lub wypadku. Sprawdź, czy posiadasz ważne zaświadczenie A1, czy Twój status pracownika jest właściwie zaznaczony oraz czy nazwa i adres Twojego prawdziwego pracodawcy zostały podane prawidłowo. W razie wątpliwości zadzwoń na naszą infolinię.

 

Związek zawodowy IG BAU zostań członkiem silnej społeczności

Jeśli chcesz korzystać z przywilejów wynikających z przynależności do związku zawodowego właściwego dla branży budowlanej, zgłoś się do. Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (Przemysłowy Związek Zawodowy Budownictwo-Rolnictwo-Środowisko - IG BAU). Związek zawodowy wesprze Cię w konfliktach z pracodawcą lub w sferze prawa socjalnego, np. w przypadku wypadków przy pracy.

Tutaj uzyskasz informacje w swoim języku:

+49 391 4085-108 (numer infolinii dla języka polskiego)

Możesz również wysłać wiadomość e-mail na adres: mobil@igbau.de (we wszystkich językach).

IG Bauen-Agrar-Umwelt

(Przemysłowy Związek Zawodowy Budownictwo-Rolnictwo-Środowisko)

Olof-Palme-Str. 19
60439 Frankfurt/Main
Telefon: +49 69 95 73 70
www.igbau.de

 

 

Faire Mobilität  (Uczciwa mobilność) 

Placówki doradcze dla pracowników z Europy Środkowej i Wschodniej

www.faire-mobilitaet.de

doradztwo@faire-mobilitaet.de

Jeśli masz problemy z prawem pracy w Niemczech, skontaktuj się z naszą bezpłatną infolinią w języku polskim: 0800 0005780

Informacje na temat prawa pracy w Twoim języku znajdziesz pod adresem: www.fair-arbeiten.eu

Bezpośredni kontakt do naszych placówek doradczych znajdziesz pod adresem: www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen