Procesul decizional în companiile

https://www.dgb.de/betriebsratswahl/++co++97a86fd0-70bb-11ed-865c-001a4a160123#infos

 

1. Ce este un comitet de întreprindere?


Un comitet de întreprindere reprezintă interesele angaja-
ților la nivel de companie și poate negocia în numele aces-
tora cu angajatorul. Pentru a exercita această atribuție,
dispune de drepturi care sunt reglementate printr-o lege
distinctă („Legea privind constituirea întreprinderilor”) și
care trebuie respectate de către angajator. Aceste drep-
turi se numesc drepturi de implicare directă în deciziile
adoptate la nivel de companie. Acesta este motivul pentru
care activitatea comitetelor de întreprindere este, de ase-
menea, definită ca un proces de codecizie. În Germania,
angajații pot alege un comitet de întreprindere prin vot
secret la fiecare patru ani. Comitetele de întreprindere se
implică pentru toți angajații din cadrul companiei, indife-
rent de originea sau de statutul acestora privind dreptul
de ședere. De asemenea, acestea reprezintă și drepturile
angajaților temporari.

 

2. Care sunt sarcinile unui comitet de între-
prindere?


În general, un comitet de întreprindere se asigură că toate
prevederile adoptate în beneficiul angajaților, ceea ce în-
seamnă legile, contractele colective de muncă, acordurile
de întreprindere etc., sunt respectate de către angajator.


În anumite domenii, angajatorul trebuie doar să informeze
sau să consulte comitetul de întreprindere. Important: Co-
mitetul de întreprindere trebuie să fie consultat înainte de
orice concediere. În alte domenii, comitetul de întreprin-
dere dispune și de alte drepturi extinse și poate exercita
în mod concret dreptul de codecizie - din acest motiv și în
acest caz se poate vorbi de drepturi de codecizie.

 

 • Timpul de lucru, planul schimburilor de lucru și orele suplimentare
 • Încadrarea, primele de performanță și salarizarea pe bază de acord
 • Formarea și perfecționarea profesională
 • Protecția muncii
 • Protecția datelor
 • Procesele de lucru și organizarea posturilor de lucru

Comitetul de întreprindere trebuie să se asigure de ase-
menea că angajații nu sunt discriminați, de exemplu, pe
baza originii, naționalității, sexului, identității sexuale, re-
ligiei, opiniilor politice sau activităților sindicale. Printre
atribuțiile sale se numără și promovarea integrării anga-
jaților cetățeni străini, precum și combaterea rasismului în
cadrul companiei de către angajator.


3. Care sunt drepturile care revin unui comitet
de întreprindere?


Numai comitetele de întreprindere, nu și angajații indivi-
duali, pot exercita drepturile de participare directă la de-
ciziile adoptate în cadrul companiei, conform prevederilor
legale. În lipsa unui comitet de întreprindere, nu se poate
vorbi cu adevărat despre un proces decizional.


În cazul în care este ales un comitet de întreprindere, an-
gajatorul nu îl poate dizolva.


4. Care sunt avantajele dumneavoastră,
atunci când în cadrul companiei există un
comitet de întreprindere?


Companiile în care există comitete de întreprindere

 • plătesc în medie un salariu și indemnizații mai mari deoarece, în cazul acestora, se aplică mai frecvent un contract tarifar
 • dispun de locuri de muncă care prezintă un grad mai ridicat de siguranță
 • sunt mai transparente și mai echitabile
 • reglementează asigurarea ocupațională de pensie
 • asigură un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată
 • oferă mai multe cursuri de perfecționare
 • sunt mai productive

investesc mai mult în măsuri de protecție a mediului
În cazul în care aveți întrebări sau întâmpinați probleme la
locul de muncă, vă puteți poți adresa oricând comitetului
de întreprindere.


5. Care este numărul minim de angajați care
conferă dreptul la înființarea unui comitet de
întreprindere?


Un comitet de întreprindere poate fi înființat în orice com-
panie care dispune de mai mult de cinci angajați.

Mărimea unui comitet de întreprindere depinde de numărul
de angajați:

 

 • 5-20 de angajați: 1 membru al comitetului de întreprindere
 • 21-50 de angajați: 3 membri ai comitetului de întreprindere
 • 51-100 de angajați: 5 membri ai comitetului de întreprindere
 • 101-200 de angajați: 7 membri ai comitetului de întreprindere
 • etc.

Cu cât sunt mai mulți angajați, cu atât mai mare este și
comitetul de întreprindere.


6. Cine poate alege comitetul de întreprindere?


Toți angajații cu vârsta peste 16 ani pot participa la vot.
Cetățenia angajaților nu este relevantă. Pot vota, de ase-
menea:

 • ucenicii
 • angajații cu jumătate de normă
 • angajații cu contract pe perioadă determinată
 • Angajații temporari, în leasing, care lucrează de mai
 • mult de 3 luni în cadrul companiei

7. Cine poate deveni membru în comitetul de
întreprindere?


Candidații/candidatele care participă la alegerile pentru
comitetul de întreprindere trebuie să aibă minim 18 ani și
să lucreze de cel puțin șase luni în cadrul companiei.
Membrii în comitetul de întreprindere sau cei care candi-
dează pentru acest post, dispun de condiții speciale în ca-
zul rezilierii contractului de muncă. Detalii suplimentare
poți afla de la sindicatul tău DGB:
http://www.dgb.de/gewerkschaften-im-dgb


8. Când au loc alegerile pentru un comitet de
întreprindere?


În societățile care nu au un comitet de întreprindere, ale-
gerile inițiale pot fi organizate în orice moment.
În cazul comitetelor de întreprindere existente, alegerile
au loc la nivel național o dată la patru ani - următoarea
dată în perioada martie-mai 2026.


9. Dispun toate companiile de un comitet de
întreprindere?


Din păcate, există numeroase companii care nu dispun de
un comitet de întreprindere. Întreprinderile mici, cum ar
fi un cabinet stomatologic, o tutungerie, o firmă de insta-
latori, au adesea mai puțin de cinci angajați. În companiile
puțin mai mari, nu există deseori un comitet de întreprin-
dere, deoarece lucrătorii nu consideră că este nevoie de
o astfel de structură. Sau nu îndrăznesc să inițieze proce-
dura pentru organizarea alegerilor. În companiile mari, în
special în cele din industrie, există aproape întotdeauna
un comitet de întreprindere.
Inițiativa alegerii comitetului de întreprindere trebuie să
vină din partea angajaților.


Angajatorul trebuie să manifeste o conduită neutră.
Acesta nu are dreptul să intervină. Dacă dorește să împiedice constituirea unui comitet de întreprindere, este pasibil de urmărire penală!


10. Care este diferența dintre un comitet de întreprindere și un sindicat?


Comitetul de întreprindere este ales de către toți angajații
și reprezintă toți angajații din cadrul companiei.


Pe de altă parte, un sindicat nu este legat direct de o
anumită companie, ci răspunde de unul sau mai multe
segmente de activitate. În aceste segmente de activitate,
sindicatul reprezintă interesele angajaților și de exem-
plu, negociază contractele tarifare care vizează, printre
altele, salariul, durata săptămânală de lucru și dreptul la
concediu și care se aplică pentru angajații din segmentul
respectiv de activitate. Oricine poate deveni membru al
unui sindicat. Principalele opt sindicate din Germania
sunt membre ale Federației sindicale din Germania:

 

 • Uniunea Feroviară și a Transporturilor (EVG)
 • Sindicatul din cadrul poliției (GdP)
 • Sindicatul Educației și Științei (GEW)
 • Sindicatul din cadrul construcțiilor-agriculturii-mediu-lui înconjurător (IG BAU)
 • Sindicatul din industria minieră, chimică și energetică (IGBCE)
 • Sindicatul din industria metalurgică (IGM)
 • Sindicatul din alimentație, gastronomie și catering (NGG)
 • Uniunea sindicală din domeniul prestării de servicii (ver.di)

Comitetul de întreprindere și sindicatul urmăresc în mare
parte aceleași obiective. Atunci când sunt înființate co-
mitete de întreprindere, sindicatele sprijină adesea acest
proces. De asemenea, sindicatele oferă, de exemplu se-
minarii privind activitatea comitetului de întreprindere și
informează și consiliază comitetele de întreprindere.

 

 

Impressum: Deutscher Gewerkschaftsbund / Bundesvorstandsverwaltung / Yasmin Fahimi
Henriette-Herz-Platz 2 / 10178 Berlin / Dezember 2022