Трудов договор

Както в България, така и в Германия по принцип ще получите трудов договор. Работодателят е задължен по закон да предостави най-късно до един месец след започване на работа писмен трудов договор. Договорът трябва да съдържа следното:

  • Име и адрес на работодателя и работника
  • Начало и продължителност на трудовото взаимоотношение
  • Вид на заетостта и описание на задачите за изпълнение
  • Месторабота
  • Размер на възнаграждението (обикновено брутно възнаграждение)
  • Отпуска (вижте повече информация по-долу)
  • Срокове за предупреждение при прекратяване на трудовото взаимоотношение
  • Указание за приложими колективни договори или други споразумения, които важат за трудовото взаимоотношение

 

юли 2021