Не Ви изплащат заплатата? – Проявете активност!

Ако Вашият работодател не заплаща възнаграждението Ви, имате възможност да се защитите. Ако подходите правилно, имате добър шанс да получите парите си. Какво по-точно може да предприемете ще научите тук.

Как да постъпим, когато работодателят не плаща?

  • Вие винаги имате право на възнаграждение за положения от Вас труд - независимо от Вашия трудово-правен статут и от това, дали имате писмен трудов договор или не.
  • Преди да внесете иск в съда, предявете претенции върху неизплатената заплата в писмена форма. В резултат на това работодателят може да Ви изплати полагаемото възнаграждение и по този начин евентуално да Ви бъде спестен скъп и продължителен съдебен процес.
  • В Германия всяко лице трябва самостоятелно да внесе иск в съда за неизплатена заплата (сам, с помощта на адвокат или с помощта на синдикатите). Нито полицията, нито Службата за финансов контрол за борба с нелегалната заетост към Митническото управление (Zoll/Finanzkontrolle Schwarzarbeit) биха се наели с това да издействат Вашата заплата по съдебен ред.

Как мога да се защитя?

Преди да започнете работа, изяснете дали договорената с Вас заплата е коректна: Получавате ли минималната законова почасова ста (12,41 EUR от 1 януари 2024 г.) Има ли минимална браншова ставка, която да важи за Вас?
Попитайте за информация по тази тема в синдикатите или в център за консултация!
Грижете са за документиране на своята работа, за да разполагате с доказателства в случай на съдебен процес. След всеки работен ден записвайте в бележник или в работен календар точните часове на работа и на почивки, както и мястото на работата и изпълнените от Вас задачи! Записвайте си също така името и адреса на работодателя, на фирмата, за която или където сте работили, както и имената на свидетели за извършената от Вас работа.

Кога мога да предявя претенции за получаване на полагащата ми се заплата?

Имате право да предявите писмени претенции към своя работодател, когато уговорената за заплащане дата (обикновено това е 15-то число на следващия месец) е отминала, без работодателят да Ви е платил или ако Ви е направил неоснователни удръжки от заплатата.

Обърнете внимание на сроковете: в работния или тарифен договор (Tarifvertrag) има регламентирани Давностни срокове (Ausschlussfristen), които често са много кратки. Тези срокове уреждат въпроса, в течение на какъв период можете да предявите към работодателя своите претенции по отношение за неизплатено трудово възнаграждение. Проверете тези срокове!

Ако не изпратите на работодателя своята писмена претенция в рамките на този срок, то това може да се отрази на вашето право на възнаграждение! Ако сте пропуснали въпросния срок е необходимо на всяка цена да потърсите юридическа консултация! Евентуално все още може да е възможно внасяне на съдебен иск.

Каква е коректната форма на предявяване на претенции за изплащане на работна заплата?

Изпратете на своя работодател писмо, в което да e точно посочена дължимата парична сума, както и от какво е съставена. Най-добре си направете списък с къде, какво и как сте работили. Поставете му срок от 2 седмици за изплащане на сумата и посочете данни за банкова сметка. Осведомете се в център за трудово-правна консултация, дали могат да Ви предоставят образец на такова писмо и да Ви окажат съдействие с немския език!

Внимание: Най-добре е да подпишете лично писмото с изискването за заплащане и да го изпратите на работодателя си като препоръчано писмо (Einschreiben). Запазете едно копие от писмото за себе си и бележката от пощенския клон като доказателство. Имате възможността да подканите работодателя си да Ви плати дължимото и по факс, Е-мейл, СМС или WhatsApp.
Изискване за заплащане, направено в разговор или по телефона не е валидно.

За какъв размер на заплата мога да настоявам?

Важно е да предявите претенции за заплатата си в коректен размер. Основа за Вашето искане следва да бъде винаги брутната почасова ставка или брутната месечна заплата. Постъпете по следния начин:

  1. Изчислете размера на полагаемата Ви се брутна заплата за съответния месец. Умножете броя на изработените от Вас часове по часовото възнаграждение и евентуални надбавки, напр. за нощен труд или за празнични дни.
  2. Изчислете евентуални други неизплатени суми, като напр. неоснователно направени удръжки или изплащане на неползвана отпуска към датата на прекратяване на трудовите отношения.
  3. Посочете вече получени от Вас чисти плащания (аванс нето).
  4. Изискайте брутната сума и посочете вече получени от Вас чисти (нето) плащания! Не изчислявайте крайната сума, подлежаща на плащане и не вадете нето от бруто!

 

Пример (2022):    
Брутна сума    
Работни часове: 160 ч. x 12,41 € бруто = 1.985,60 € бруто
+ нощни надбавки: 32 x (12,41 € x 0,25) = 99,28 € бруто
+ неползвана отпуска 2 дни: 16 ч. x 12,41 € = 198,56 € бруто
    = 2.283,44 € бруто
Получен аванс: 500 € нето (чисти)  
Обща сума за получаване: 2.283,44  € бруто – 500 € нето  


Ако не получите плащане в продължение на 2 седмици, трябва да подадете иск срещу Вашия работодател в германски трудов съд, за да Ви бъде присъдено полагаемото Ви се възнаграждение. В определени случаи има възможност и за бързо съдебно производство за неполучени вземания (Mahnverfahren). Допълнителна информация по този въпрос може да получите от нашият флаер, озаглавен „Не Ви изплащат заплатата – Как да внеса съдебен иск?“ или пък се свържете с някой от нашите консултативни центрове.

Препоръчваме Ви още от първия си работен ден в Германия да станете синдикален член! Влезте в контакт със синдиката, който отговаря за Вашия трудов бранш. Ако не сте съвсем сигурен, обърнете се към център за консултации. Ако вече сте синдикален член в своята родина, попитайте дали Вашето членство може да бъде признато германския синдикат.

 

Дата: 01/2024 г.