Не Ви изплащат заплатата? Проявете лична активност!

Ако Вашият работодател не заплаща възнаграждението Ви, имате възможност да се защитите. Ако подходите правилно, имате добър шанс да получите парите си. Какво по-точно може да предприемете ще научите тук.

Как да постъпим когато работодателят не плаща?

Какво трябва да знаете:

Вие винаги имате право на своето възнаграждение за положения труд – включително и ако сте уволнен и нямате писмен трудов договор.

Преди да внесете иск в съда предявете претенции върху неизплатената заплата в писмена форма. В резултат на това може работодателят да Ви изплати полагаемото възнаграждение и така да не Ви се налага да водите съдебен процес.

В Германия трябва самостоятелно да внесете иск в съда за неизплатена заплата (сам, с помощта на адвокат/адвокатка или с помощта на синдикатите). Нито полицията, нито митническите власти/службата за финансов контрол по нелегалната заетост биха се наели с това да издействат Вашата заплата по съдебен ред.

Как мога да се защитя?

Преди да започнете работа изяснете дали договорената Ви заплата е коректна: Спазена ли е законово определената минимална работна заплата от в момента (2021) 9,50 евро на час? Съществува ли браншова минимална работна заплата, която да е по-висока и да важи за Вас.

Попитайте на тази тема в синдикатите или в център за консултация!

Грижете са за документиране на своята работа: Записвайте си след всеки работен ден в бележник или в работен календар точните часове на работа и на почивки, както и мястото на работата и изпълнените от Вас задачи! Записвайте си също така името и адреса на работодателя, на фирмата за която или където сте работили както и имената на лица, които могат да потвърдят извършената от Вас работа.

Кога мога да предявя претенции за получаване на полагащата ми се заплата?

Поискайте от своя работодател да заплати полагащата Ви се заплата, ако към уговорената дата за плащане (обикновено това е 15-то число на следващия месец) той не е заплатил или ако е заплатил по-малко.

Обърнете внимание на сроковете: В работния договор или в колективния трудов договор има уредени така наречени срокове на изключване, които често са много кратки. Тези срокове уреждат въпроса в течение на какъв период може да предявите към работодателя своите претенции по отношение за неизплатено трудово възнаграждение. Проверете тези срокове! Ако не изпратите на работодателя своя иск в писмена форма в рамките на този срок е възможно и да изгубите правата си върху заплатата! Ако сте пропуснали въпросния срок е необходимо на всяка цена да потърсите юридическа консултация!

Евентуално все още има възможно за внасяне на съдебен иск.

Каква е коректната форма на предявяване на претенции за изплащане на работна заплата?

Изпратете на своя работодател списък на всички изработени часове с посочване на работното място и като какъв сте работили там. Трябва също така да впишете точните парични суми, които Ви дължи Вашият работодател. Поставете му срок от 2 седмици за изплащане на сумата. Посочете своите банкови данни. Осведомете се в център за работническа консултация дали могат да Ви предоставят мостра за такова писмо или да Ви окажат съдействие с немския език!

Внимание: Писмото трябва да е подписано от Вас и изпратено на работодателя по пощата (като препоръчано писмо) или да бъде предадено от друго лице във фирмата на работодателя. Съдилищата не признават претенции за изплащане на заплата, предявени по телефона, с електронна поща, със СМС или устно.

Запазете копие на писмото си и пощенската квитанция като доказателство!

За заплата в какъв размер мога да настоявам?

Важно е да предявите претенции към заплатата си в коректен размер. Винаги трябва да изисквате брутната часова ставка или брутната месечна заплата. Постъпвайте по следния начин:

1. Изчислите размера на полагаемата Ви се брутна заплата за съответния месец. Умножете броя на изработените от Вас часове по часовото възнаграждение и добавете евентуални надбавки, напр. за нощен труд или за празнични дни.

2. Изчислете евентуални други неизплатени суми като напр. неоснователно направени удръжки или изплащане на неползвана отпуска към датата на прекратяване на трудовите отношения (Urlaubsabgeltung).

3. Посочете вече получени от Вас нетни плащания (аванс нето).

4. Изискайте брутната сума и посочете вече получени от Вас чисти (нето) плащания! Не изчислявайте крайната сума, подлежаща на плащане и не вадете нето от бруто!

 

Пример (2020):    
Брутна сума    
Работни часове: 160 ч. x 9,35 € бруто = 1496 € бруто
+ нощни надбавки: 32 x (9,35 € x 0,25) = 74,8 € бруто
+ неползвана отпуска 2 дни: 16 ч. x 9,35 € = 149,6 € бруто
    = 1720,4 € бруто
Получен аванс: 500 € нето (чисти)  
Обща сума за получаване: 1720,4 € бруто – 500 € нето  


Ако не получите плащане в продължение на 2 седмици, трябва да подадете иск срещу Вашия работодател в германски трудов съд, за да Ви бъде присъдено полагаемото Ви се възнаграждение. В определени случаи има възможност и за бързо съдебно производство за неполучени вземания (Mahnverfahren).

 

Дата: януари 2020 г.