Често задавани линии за сезонни работници

към 23.03.2022

Вие идвате от страна на Европейския съюз (ЕС) и работите в Германия като сезонен работник

 

1. Как се регламентира работата Ви в Германия?

Произхождате от страна, която е член на Европейския съюз (ЕС) и искате да работите в селското стопанство в Германия?

Германското трудово право важи за вас!

Това включва право на законоустановената минимална работна ставка на час, платен отпуск или изплащането му при прекратяване на трудовото правоотношение, продължаване на изплащането на заплатата в случай на заболяване и много други.

В Германия има система за социално осигуряване. По принцип в Германия подлежите на социално осигуряване. Целта е да се предпазят служителите от последиците от болести и старост.

Сумите за пенсионно осигуряване, осигуряване за безработица и здравно осигуряване се плащат наполовина от работодателя и наполовина от вас като служител и се удържат директно от заплатата ви. Това означава, че около 20% от брутната ви заплата се удържат за социалноосигурителни вноски.

Изключение правят случаите, в които работите в Германия за максимум 70 дни или 3 месеца в рамките на една календарна година и не извършвате дейността си професионално. Тази форма на заетост се нарича краткосрочна заетост.

В този случай вашият работодател и Вие не трябва да плащате социалноосигурителни вноски в Германия. По този начин не придобивате право на пенсия и не сте автоматично здравноосигурени.

Преди да започнете работа, вашият работодател ще провери дали трябва да се осигурявате социално или не. За тази цел ще получите въпросник от компетентния орган във вашата страна. 

Работата може да се счита за непрофесионално изпълнявана, ако:

 • сте домакиня и предоставите например копие от брачно свидетелство и доказателство за доходите на вашия партньор (съпруг/съпруга).
 • сте пенсионер и представяте удостоверение за пенсия.
 • сте студент и представите удостоверение от висшето учебно заведение за студент.
 • сте ученик и представите училищно удостоверение.
 • сте наети на работа в страната, в която живеете, и имате право на платен отпуск или компенсация за извънреден труд.
 • сте самостоятелно заето лице, но не сте самостоятелно заети в областта на селското стопанство или градинарството.

2. Къде сте социално осигурен и какво правите, ако се разболеете?

Назначен сте на работа във вашата страна или сте земеделски производител? В тези случаи сте социално и здравно осигурен във Вашата страна, докато работите като

сезонен работник. Уведомявате работодателя в Германия за това с така нареченото удостоверение А1. Можете да кандидатствате в България за удостоверение А1 в Националната Агенция по приходите преди заминаването си в чужбина. По принцип удостоверенията А1 могат да бъдат изпращани и по-късно. Препоръчваме обаче:

Кандидатствайте за това удостоверение преди заминаването си и го носете със себе си в Германия.

Без удостоверението А1 НЕ сте автоматично здравноосигурени по време на краткосрочна работа в Германия.

Вие сте пенсионер, студент или домакиня/домакин?

Ако е така, преди да започнете работа, вашият работодател в Германия ще провери дали сте осигурени социално и здравно в страната си на произход.

За тази цел има въпросници, които могат да бъдат изтеглени на различни езици от тази страница: http://www.svlfg.de/auslaendische-saisonarbeitskraefte.

Ако имате социална и здравна осигуровка в страната си на произход: препоръчваме Ви да кандидатствате за европейска здравноосигурителна карта, за да можете безпроблемно да посещавате лекар* в Германия.

Нямате здравна застраховка?
Вашият работодател е длъжен да сключи здравна застраховка за сезонните работници в Германия. В много случаи те ще сключат за вас частна здравна застраховка. Внимание: Тази здравна застраховка не покрива всички заболявания. Поинтересувайте се от обезщетенията, които ви се полагат в рамките на тази частна здравна застраховка.

Обикновено разходите за тази частна здравна застраховка се поемат от работодателя. В случай, че той не я поема, той трябва да се споразумее с вас предварително.

Важно: Вземете си удостоверение, което можете да използвате, за да отидете сами на лекар*.

Ако се разболеете, незабавно информирайте работодателя си и отидете на лекар. Ще бъдете прегледани и - ако сте болни - ще ви бъде издадено удостоверение за неработоспособност ("болничен лист").

Трябва да го представите на работодателя си. Удостоверението за неработоспособност трябва да се изпрати и на здравноосигурителната ви компания.

По време на заболяването ще продължите да получавате заплатата си,

 • ако Ви е издаден болничен лист от лекар
 • и ако сте работили в същата фирма повече от четири седмици.

В този случай работодателят ще продължи да изплаща заплатата Ви за максимум шест седмици по време на заболяването.

Ако сте здравноосигурен в Германия, може да имате право и на обезщетение от здравната каса за болест след шестте седмици.

Можете да получите повече информация по тези въпроси от нашата гореща линия или от нашите консултантски центрове.

Забележка

Имате право сами да изберете своя лекар.

Представете Европейската си здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или удостоверение за частна здравна застраховка. Картата или сертификатът трябва да се приемат от всяка лекарска практика. Ако имате нужда от лечение, достъпът до него не може да Ви бъде отказан. При счупен крак, болен зъб, вирусна инфекция и други подобни спешни случаи, или за текущо лечение на хронични заболявания като диабет, винаги имате право на лечение.

Ако трябва да платите директно за лечението, не забравяйте да изискате касова бележка за точната сума. След завръщането си, представете касовата бележка на здравноосигурителната си компания, за да ви бъдат възстановени разходите.

3. Колко печелите като сезонен работник?

За всички заети в селското стопанство в Германия важи законната минимална почасова ставка от 12,41 евро бруто.

Почасовата ставка важи за всички хора, които работят в Германия, без значение от коя страна идват те. Вашето местожителство или вашето гражданство не са от значение. Германската минимална ставка важи и ако сте били командировани от работодател от Вашата страна или друга държава или ако сте дошли да работите като частно лице с удостоверение А1 от Вашата страна.

При събирането на реколтата работодателите често уточняват колко килограма плодове и

зеленчуци трябва да събере работника и колко евро получава за това. Такова заплащане „на парче“ е допустимо. Независимо от това, работодателят няма право да Ви плаща по-малко от актуалната минимална почасова ставка. Ако съберете толкова щайги на час, че да печелите повече от 9,82 евро, работодателят трябва да Ви заплати по-високата сума.

Пример: Ако работите 8 часа, трябва да получите най-малко (8 часа х € 12,41) € 99,28 € бруто. Това важи и ако заплащането зависи от събраните щайги!

ВАЖНО

За да изчислите заплата си, отбелязвайте всеки ден началото, края и продължителността на работния ден, включително почивките. Напишете какво и къде сте работили, както и имената, адреса и номерата на мобилните телефони на колеги, които могат да свидетелстват за това.

Правете снимки, ако е възможно. Накарайте бригадир да потвърди списъка Ви с часове с подпис. Ако това не е възможно, помолете Ваш колега да потвърди Вашите записки с подпис.

При заплата „на парче“: Записвайте си щайгите или количеството, което сте предали, както и часовете, които сте изработили за тях. Само като записвате работното си време може да се провери, дали Вашата заплата е коректно изчислена.

Ето пример за това, как можете да записвате работно време.

4. Какъв трудов договор имате?

В Германия работодателят не длъжен веднага да ви даде трудов договор в писмена форма.

Трудовият договор може също да бъде сключен устно или по имейл. Работодателят обаче

трябва да Ви предостави основните договорни условия в писмен вид, най-късно до един месец след започване на работа. Много работодатели не правят това, въпреки че са длъжни.

Затова изискайте от Вашия работодател писмен трудов договор. Работодателят не е длъжен да Ви предостави договор на език, който разбирате. Ако трудовият договор е написан на чужд за вас език, кажете на работодателя, че ще го върнете подписан, след като сте превели договора.

Уверете се, че трудовият договор е подписан както от Вас, така и от работодателя и не забравяйте да поискате подписано копие от договора, което да запазите.

Според закона трудовият договор трябва да включва:

 • Име и адрес на Вас и Вашия работодател
 • Начало и продължителност на трудовото правоотношение
 • Месторабота
 • Описание на работата
 • Размерът на заплатата и евентуалните надбавки и техните срокове за плащане
 • Договореното работно време
 • Продължителност на отпуската
 • Срокове за прекратяване на работните взаимоотношения
 • Позоваване на приложими колективни договори

ВАЖНО

За да бъдете добре подготвени в случай на спор по трудово право, направете снимки на фирмената табела, снимки на местоположението или снимки на мястото за настаняване. Правете снимки на всички документи, които подписвате.

5. Кога трябва да Ви платят заплатата?

Това е посочено в трудовия Ви договор. Ако нямате договор, попитайте! Законът предвижда, че заплатите трябва да се изплащат не по-късно от края на следващия месец, през който е

извършена работата. Това означава, че трябва да получавате априлските заплати не по-късно от 31 май.

С плащането работодателят е длъжен да Ви даде платежен лист. Разплащателният лист трябва да съдържа най-малко следната информация:

 • Брой на изработените часове
 • Размера на брутната Ви месечна заплата
 • Размера на приспаднатите данаци върху вашия доход
 • Допълнителни удръжки (например за настаняване и храна, аванси)
 • Изплатена сума (нетна заплата)

Ако сте се съгласили с работодателя, че цялата заплата ще бъде изплатена в края на сезонната работа, тогава определено трябва да поискате седмични междинни отчети чрез WhatsApp или други медии и да записвате точно работното си време.

Ако получите пари предварително, вземете разписка с точната сума (изписана с думи).

НИКОГА не подписвайте празни разписки, квитанции или бележки!

6. Колко дълго и колко Ви е позволено да работите като сезонен работник?

Средното работно време в Германия обикновено е 8 часа и може временно да бъде удължено до 10 часа. Обикновено времето за почивка между две смени е регламентирано на 11 часа.

За работното Ви време и заплатите първо се прилага това, което е уговорено в трудовия Ви договор. Ако сте уговорили по-кратко работно време, това важи. Работодателят няма право едностранно да съкращава или удължава работното време. Вие трябва да сте съгласни с

промените. Ако не сте съгласни, работодателят може да Ви даде така нареченото известие за промяна на договора (Änderungskündigung). Това означава, че той Ви уволнява, но в същото време Ви предлaга работа при различни условия. В този случай не забравяйте да се свържете с нашата горещата линия, със синдиката или с бюрото за консултации.

7. Какво важи като работно време в селското стопанство?

Работното време започва да се отчита, когато застанете на полето, във фермата или на други места във фермата и започнете да работите.

Ако работите между 6 и 9 часа, имате право на почивка от 30 минути, на която имате право най-късно след 6 часа работа.

Ако работите по-дълго от 9 часа, имате право на почивка от 45 минути.

Времето за почивка не е част от работното време и не се заплаща.

Времето, което е необходимо за достигане на две последователни места на работа (полета), се счита за работно време и трябва да бъде платено.

8. Какво е извънреден труд и трябва ли да се заплаща?

Извънредният труд може да бъде разпореден от работодателя, ако това е точно регламентирано в трудовия Ви договор. Тук обаче не трябва да се надвишава работното време от 10 часа на ден.

Извънредното време обикновено се заплаща. Компенсация чрез почивни дни е възможна, само ако това е уговорено в трудовия договор.

9. Какво да правите, ако бъдете уволнен?

Прекратяването на договора трябва винаги да е в писмена форма, което означава на лист хартия и подписано лично от работодателя. Ако искате да напуснете, Вие трябва да подпишете писмото и да го изпратите на работодателя.

При известие за прекратяване на трудовия договор трябва да се спазват определени периоди на предизвестие. Ако трудовото правоотношение продължава по-малко от 3 месеца, това може да бъде много кратък период. По важни причини работодателят може да ви прекрати договора и без предизвестие, т.е. с незабавно действие.

Не е нужно да подписвате известие за уволнение, което работодателят Ви дава.

Ако получите известие за прекратяване, не забравяйте да се свържете с горещата линия / консултативния център. Прекратяването може да е неправомерно, защото работодателят е допуснал грешки.

Устното прекратяване на трудовия договор или чрез SMS, WhatsApp, Viber или имейл или със сканирани подписи във фотокопия е невалидно.

Устното прекратяване на трудовия договор винаги е невалидно! За да запазите правото си на заплата, трябва да кажете на работодателя, че искате и можете да продължите да работите.

Трябва да имате колега със себе си като свидетел или да информирате работодателя за това по мобилния си телефон.

Внимание

Устно прекратяване на трудовия договор или такова, което сте получили чрез SMS, WhatsApp,

Viber или имейл, също може да важи, ако не подадете иск. Следователно: Ако сте уволнени писмено или устно и искате да продължите да работите, моля, свържете се с горещата линия или консултантски център!

Можете да прочетете повече за уволнение тук: https://www.fair- arbeiten.eu/bg/article/110.k%C3%BCndigung.html

10. Какво може да Ви бъде таксувано за настаняване и храна?

Ако вашият работодател Ви осигурява храна и квартира и я приспада от заплатите Ви, то това трябва да бъде нанесено в платежния лист, така че да можете да го разберете.

Забележка

Ако работодателят приспада разходите за храна и настаняване от Вашата заплата, той трябва да внимава, да Ви остават достатъчно пари, за да живеете. Тази минимална сума се нарича размер на несеквестируемия доход и не бива да бъде пренебрегната от работодателя.

Размерът на несеквестируемия доход зависи от броя на хората, за които трябва да плащате издръжка (съпруг / съпруга, деца и т.н.).

Пример 1: Вие сте неженен и нямате деца. До нетен доход от 1.259,99 евро, нищо не бива да бъде приспадано от Вашата заплата.

Пример 2: Вие сте женени, имате две деца и следователно поддържате други трима души. Нищо не може да се приспадне от заплатата Ви до нетен доход от 2.249,99 евро.

 

Ако не получавате храната и подслон от вашия работодател, а от други хора или компании, тогава трябва да ви бъде представен договор за наем или други услуги, който изисква подписа Ви. Ако не получите никакви договори, не забравяйте да попитате колко пари ще бъдат таксувани за стая и храна в края на сезона.

 

Ако храната и настаняването не отговарят на споразуменията, направете снимки! В случай на спор, можете да ги използвате като доказателство.

11. Безопасност на труда, инструменти за работа и вода

Работодателят трябва да Ви предостави безплатно цялото работно оборудване и личните предпазни средства. Това включва ръкавици, както и защита за слънце и дъжд. Трябва да имате на разположение и достатъчно вода, когато работите в горещините.

Когато получите първата си месечна разписка, уверете се, че от заплатате Ви нищо от изброените по-горе неща не е приспаднато.

Повече информация за безопасност на здравето по време на работа в селското стопанствo

www.agriwork-germany.de/saisonarbeit-bulgarisch

 

12. Cтанете член на синдиката

Сезонните работници вече могат да станат годишни членове на отговорния профсъюз IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). В този случай членството започва с плащането на членския внос и приключва след 12 месеца без предизвестие, освен ако не бъде подновено.

Годишната такса е 150,60 евро за цялата година. В случай на спор, синдикатът ще Ви подкрепи, преди всичко, за да изискате заплатата си или да предприемете действия срещу неправомерно уволнение.

Ако вече сте член на синдикат в своята страна, попитайте при IG BAU, дали членството Ви ще бъде признато.

Тук ще получите повече информация за членство в синдиката:

+49 391 4085-106 за български

Можете да напишете и имейл на: mobil@igbau.de (всички езици).

https://igbau.de/BU.html

Важни адреси

Информация по трудово право

Коронавирус - информация и линкове на различни езици

Файлове за сваляне