Работа в хотелиерство и ресторантьорството

Желаете да работите в хотелиерството и ресторантьорството?

Ако не сте получили трудов договор в писмена форма от своя работодател.

В правно отношение и устният трудов договор е валиден, но само на основата на договор в писмена форма можете да докажете за какво сте се договаряли.

Най-късно един месец след започване на работата Вашият работодател е длъжен да Ви връчи в писмена форма съществените условия на работа (заплата, ра-ботно време, вид на трудовата дейност, ...). Този документ не представлява трудов договор! Ето защо трябва да изискате да Ви дадат писмен трудов договор!

Вашият работодател иска да работите без писмен трудов договор. Той Ви плаща на края на месеца парите в брой. Какво може да направите?

Внимавайте много, ако Вашият работодател не иска да Ви даде писмен трудов договор и Ви изплаща запла-тата в брой! Вашият работодател навярно не плаща данъци и вноски за социално осигуряване. Това се нарича „работа на черно“.

„Работата на черно“ е незаконна. В този случай може да Ви бъде наложена парична глоба. За Вашия работо-дател „работата на черно“ ще има правни последици. Ако имате подозрение, че Вашият работодател не Ви е регистрирал, отидете в център за консултации или се обърнете към Вашия синдикат.

Откъде може да знаете дали Вашият работодател Ви е регистрирал?

Вашият работодател трябва да Ви регистрира в Германското пенсионно осигуряване (Deutsche Rentenversicherung). Това трябва да стане още на първия ден на който сте започнали работа. Изискайте писмено доказателство за тази регистрация!

Каква заплата получавате в сектора хотелиерство и ресторантьорство?

От 01.10.2023 г. в Германия е в сила минималната почасова ставка от 12,00 € бруто на час. Бакшишите не са част от Вашата заплата, тях има-те право да получавате допълнително.

В колективните трудови договори може да е предви-дена и по-висока почасова ставка. Осведомете се при Вашия синдикат дали за Вас съществува колективен трудов договор.

За квалифицирана дейност трябва да се заплаща по-висока заплата. Внимавайте да Ви бъде заплащана справедлива заплата!

Работите всеки ден по 10 часа. Също така и през уикенда. Това законно ли е?

Съгласно закона нямате право да работите повече от осем часа на ден. При това почивките не се броят. По-някога дневното работно време може да бъде увеличено до десет часа. Не се разрешава обаче в рамките на шест календарни месеца или 24 седмици да бъде превишена средната бройка от осем часа на ден.В сектора хотелиерство и ресторантьорство може да се работи и в неделите и в почивни дни. Обаче задъл-жително трябва да имате за годината минимум десет свободни неделни дни.

Ако работите в часовете между 23.00 и 6.00 часа пове-че от два часа, това се смята за нощен труд. За всеки изработен час в такъв случай Ви се полага по принцип надбавка от 25 процента.

Важно: Водете си точни записки за броя на изработе-ните часове. Каква работа сте извършвали? Кой може да Ви бъде свидетел? Това е важно, ако се стигне до съдебен спор.

Можете лесно да си записвате работното време спомощта на тази таблица:

https://www.faire-integration.de/arbeitszeit-tabelle

https://www.faire-integration.de/arbeitszeit

Работите на почасово работно време. Какво трябва да се вземе предвид в такъв случай?

Нямате твърдо работно време? Тогава Вашият рабо-тодател е длъжен да Ви съобщи четири дни предва-рително, кога трябва да работите. Ако Вие и Вашият работодател не сте се уговаряли за определен брой работни часове на седмица, тогава се приема, че са били договорени по 20 часа на седмица. Тези 20 часа трябва да Ви бъдат заплатени.

Работите на така наречената „мини заетост“. Какви са Ви правата и за как-во трябва да внимавате?

На „мини заетост“ (Minijob) имате право да печелите максимум по 520 € на месец. Ето защо имате право да работите само ограничен брой часове. При „мини заетост “ имате същите права както другите работници и служители в почти всички сектори. Така например имате право да получавате:

  • минималната почасова ставка от 12,00 € бруто на час
  • заплатата съгласно колективния трудов договор, ако е в сила колективен трудов договор
  • платежен лист за заплатата
  • отпуск
  • изплащане на заплатата при (трудова) злополука, за празнични дни, при майчинство и при болест (но най-често без разширеното обезщетение при болест)
  • надбавки, напр. за работа на празнични дни, кои-то получават също Вашите колежки и колеги

Проблеми във връзка с уволнение или други въпроси по време на пандемия-та от корона вирус?

По-детайлна информация може да намерите на линка:

https://www.faire-integration.de/de/topic/157.corona-wichtige-informationen.html

Нужна ли Ви е консултация на Вашия роден език?

Място за първи контакти са проектите:

Справедлива интеграция
(за бежанци и други мигранти/мигрантки, които не идват от Европейския съюз)

www.faire–integration.de/beratungsstellen
www.facebook.com/Faire-Integration

Справедлива мобилност
(за хора, които идват от някоя от държавите на Европейския съюз)

www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen www.facebook.com/DGBFaireMobilitaet

Кой може да Ви помогне при трудо-во-правни проблеми?

Не само горепосочените центрове за консултация могат да Ви предложат подкрепа. Друга възможност за съветване и консултация ще намерите при синдикатите, които са независими от политическите партии. Синдикатите предлагат юридическа помощ и могат да Ви представляват при юридически спор. Tе също предоставят консултации за работници и служители, които са членове на синдикатите, например по въпро-си по трудовото право.

За хотелиерство и ресторантьорство отговаря синдикатът Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).

Вашия офис на NGG може да откриете по този линк: www.ngg.net/vorOrt

Ако работите във верига за бързо хранене (Fast-Food):

www.facebook.com/ffwunited/

Ако работите като куриер на храни за фирма, която дос-тавя по домовете:

www.facebook.com/liefernamlimit