Прекратяване на трудовия договор

Трудовото отношение по принцип не може да бъде прекратено веднага. Законът предвижда срок за предупреждение от четири седмици до 15 -то число или края на месеца. Прекратяване на трудовото отношение без предизвестие е възможно само в изключителни случаи при наличие на основателна причина. Срокът за предупреждение се удължава, ако трудовото взаимоотношение продължава повече от две години.

Често срокът за предизвестие по време на изпитателен срок е 14 дни. В колективни трудови договори може да са договорени и по-кратки срокове за предизвестие както за нормалния срок за предизвестие, така и за сроковете по време на изпитателен срок.

Важно: Прекратяването на договора трябва да бъде писмено. Устно прекратяване, предаване на копие или изпращане чрез имейл или факс са невалидни!

Работодателят не е длъжен да назове причини за прекратяване на договора. Възможно е и прекратяване на трудовото отношение по време на болест.

Уволнението на жени по време на бременност до изтичане на четвъртия месец след раждането е забранено. Работодателят обаче трябва да знае за бременността или бъде уведомен (писмено) за това най-късно до 14 дена след получаване на заповедта за уволнение.

Хора с увреждания са специално защитени срещу уволнение след седмия месец на назначение на работа.

Имате право да се противопоставите, ако получите заповед за уволнение и не сте съгласни с това. Може по съдебен път да проверите, дали уволнението е законно или не.

Важно: Имате възможност да подадете в съда по трудовите въпроси иск срещу уволнението само в срок от три седмици. Ако пропуснете този срок, уволнението придобива валидност, независимо от това, дали има основание или не.

Съвет: Обърнете се колкото може по-бързо към бюро за консултация или синдиката, ако бъдете уволнен от работодателя.

Във всеки съд по трудовите въпроси се помещава място за подаване на съдебни искове. Там можете да подадете безплатно иска срещу уволнението си. Добре е да вземете някого със себе си за превод, ако не владеете достатъчно добре немски език.

Можете да ангажирате и адвокат. Ако не разполагате с достатъчно средства имате право на служебен адвокат (на немски: Prozesskostenhilfe). Това означава, че съдът поема разноските на адвоката.

 

юли 2021